Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at der ikke kan ydes befordringsgordtgørelse og godtgørelse for fraværelse fra hjemstedet til amtsrådsmedlemmer for deltagelse i gruppemøder, jfr. § 16, stk. 8, i lov om komumunens styrelse. Der er ikke tale om et kommunalt hverv efter den kommunale styrelseslov og deltagelse i gruppemøder sker ikke efter udpegelse af amtsrådet.

Den fulde tekst

Godtgørelse for deltagelse i gruppemøder


I skrivelse af 19. december 1983 (j.nr. 1-43-01-1-01) har amtsrådet forelagt spørgsmålet om, hvorvidt der af amtskommunen kan ydes befordringsgodtgørelse samt godtgørelse for fraværelse fra hjemstedet, jfr. § 16, stk. 8, i lov om kommunernes styrelse, til amtsrådsmedlemmer for deltagelse i gruppemøder.

Amtsrådet har bl.a. oplyst, at der siden 1972 er ydet medlemmerne de nævnte godtgørelser for deltagelse i gruppemøder, og at disse normalt afholdes i tilknytning til amtsrådsmøderne og altid med henblik på en drøftelse af sager, som gruppernes medlemmer skal tage stilling til. Gruppemøderne afholdes ikke samme dag som møderne i amtsrådet.

Amtsrådet har samtidig henvist til, at tilsvarende ydelser udbetales til de af amtsrådet udpegede repræsentanter i diverse råd, nævn og bestyrelser, uanset om disse hverv ikke nævnes i den kommunale styrelseslov, jfr. indenrigsministeriets skrivelse af 29. oktober 1980 til Viborg amtsråd. I denne skrivelse gav indenrigsministeriet udtryk for, at begrebet gruppemøder ikke kendes i den kommunale styrelseslov, hvorfor der efter ministeriets opfattelse hverken kan ydes diæter, kørselsgodtgørelse eller fraværsgodtgørelse i forbindelse med sådanne møder.

Århus amtsråd har som sin opfattelse givet udtryk for, at de nævnte gruppemøder ligger inden for ordlyden af § 16, stk. 8, eller eventuelt dens analogi, idet det drejer sig om møder, der helt klart afholdes i forbindelse med hvervet som amtsrådsmedlem.

I den anledning skal indenrigsministeriet meddele, at man fortsat er af den opfattelse, at der ikke kan ydes godtgørelse i henhold til § 16, stk. 8, i lov om kommunernes styrelse for amtsrådsmedlemmers deltagelse i gruppemøderne, idet der ikke er tale om et kommunalt hverv i henhold til den nævnte lov, sammenholdt med at de pågældendes deltagelse i gruppemøder ikke sker efter udpegelse af amtsrådet.

Kommunernes revisionsafdeling er herfra underrettet om foranstående.

P. M. V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1984 5.3