Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt, at mindretallet i sager, hvor kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om besættelse af en stilling i forvaltningen som et absolut minimum har krav på, at der er fremlagt en liste over ansøgernes navne.

Den fulde tekst

Beslutningsgrundlaget ved besættelse af stillinger

I skrivelse af 30. oktober 1984 har De på vegne af Venstresocialisternes, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Danmarks kommunistiske Partis og Venstres grupper i Københavns borgerrepræsentation anmodet indenrigsministeren om at sætte borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. oktober 1984 om besættelse af stillingen som stadsbygmester ud af kraft.

De har gjort gældende, at borgerrepræsentationen ved denne beslutning har handlet i strid med § 8, stk. 3, § 12, stk. 1, og § 33, stk. 2, i lov om Københavns kommunes styrelse.

Borgerrepræsentationen har i skrivelse af 27. december 1984 afvist Deres anbringender som ubegrundede.

Det fremgår af sagen, at borgerrepræsentationen i mødet den 25. oktober 1984 traf følgende beslutning: Magistraten besætter stadsbygmesterstillingen med bygningsinspektør, arkitekt NN fra den 15. november 1984.

Forud for denne beslutning vedtog borgerrepræsentationen med 29 stemmer imod 15, at der kunne tages stilling til spørgsmålet om besættelse af stadsbygmesterstillingen på grundlag af den af magistraten til beslutning oversendte sag.

Efter det oplyste forelå der for borgerrepræsentationen til belysning af sagen en skrivelse af 19. oktober 1984 fra magistratens 4. afdeling til den samlede magistrat, samt en skrivelse af 22. oktober 1984, hvormed den førstnævnte skrivelse oversendtes til borgerrepræsentationen.

I skrivelsen af 19. oktober 1984 anmodede 4. afdeling overborgmesterens afdeling om, at der oprettedes en stilling som overbygningsinspektør mod at en stilling som afdelingsingeniør blev nedlagt ved ledighed. Hvis denne strukturændring kunne vedtages, ville 4. afdeling anmode overborgmesterens afdeling om at indstille, at arkitekt PP ansættes som stadsbygmester og bygningsinspektør NN som overbygningsinspektør. Hvis strukturændringen ikke kunne vedtages, ville 4. afdeling anmode overborgmesterens afdeling om at indstille arkitekt HH som stadsbygmester.

I denne anledning skal man meddele følgende:

Borgerrepræsentationens formand skal så vidt muligt sørge for, at sagerne og de oplysninger, der er tilvejebragt til bedømmelse af disse, fremlægges til medlemmernes eftersyn i et passende tidsrum inden mødet, jfr. § 8, stk. 3, 1. pkt., i lov om Københavns kommunes styrelse.

Denne bestemmelse indeholder et betydningsfuldt element af mindretalsbeskyttelse. Reglen sikrer, at alle medlemmer har samme mulighed for at sætte sig ind i sagerne. Det er endvidere umiddelbart formandens ansvar, at det fremlagte materiale udgør et tilstrækkeligt grundlag for forsvarlig stillingtagen i sagen.

I den foreliggende sag bestod borgerrepræsentationens beslutningsgrundlag i kendskab til navnene på 3 ud af 20 ansøgere. Hverken ansøgningerne eller en liste over ansøgerne var fremlagt.

Borgerrepræsentationen tog ved afstemning stilling til, om dette materiale var tilstrækkeligt grundlag til at træffe afgørelse på.

En kommunalbestyrelse må have en ganske bred margen ved vurderignen af, hvilke oplysninger der er nødvendige. I sager, hvor en kommunalbestyrelse skal træffe afgørelse om besættelse af en ledig stilling, må det imidlertid være et absolut minimum, at medlemmerne i det fremlagte materiale kan gøre sig bekendt med alle ansøgernes navne. Det tilføjes, at det enkelte medlem endvidere har ret til efter anmodning at gennemse ansøgningerne.

Borgerrepræsentationens beslutning om besættelse af stillingen som stadsbygmester er således efter indenrigsministeriets opfattelse truffet på et klart utilstrækkeligt grundlag.

Indenrigsministeriet har derfor samtidig hermed anmodet borgerrepræsentationen om at genoptage behandlingen af spørgsmålet om besættelse af stillingen som stadsbygmester. Ministeriet forudsætter, at borgerrepræsentationen ved den fornyede behandling iagttager de mindstekrav til sagens oplysning, som er nævnt ovenfor.

Indenrigsminsiteriet skal endvidere bemærke, at man må anse det for tvivlsomt, om magistratens 4. afdelings skrivelse af 19. oktober 1984 til den samlede magistrast kan antages at indeholde indstilling om besættelse af stillingen som stadsbygmester.

Til Deres anbringende om, at lovens § 33, stk. 2, er overtrådt skal man meddele, at indenrigsministeriet er enigt med borgerrepræsentationen i, at en § 33, stk. 2-erklæring ikke har været påkrævet ved beslutningen om besættelsen af stillingen som stadsbygmester.

Kopi af denne skrivelse er sendt til borgerrepræsentationen, magistraten og magistratens 4. afdeling.

Med venlig hilsen

Britta Schall Holberg

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1985 1.3.