Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at spørgsmålet om, hvorvidt en indstilling fra stedlige organisationer m.v. af medlemmer til voksenundervisningsnævnet, i henhold til skolestyrelseslovens § 11, stk. 6, nr. 2, er bindende for kommunalbestyrelsen, må afgøres ved en konkret fortolkning af den lovbestemmelse, der omhandler det pågældende valg, og der i denne forbindelse må lægges betydelig vægt på vedkommende ressortmyndigheds tilkendegivelse af, hvorledes lovbestemmelsen skal fortolkes.

Indenrigsministeriet fandt ikke fornødent grundlag til at tilkendegive en anden opfattelse end den af undervisningsministeriet, direktoratet for voksenundervisning og folkeoplysning m.v.

tilkendegivne, hvorefter en kommunalbestyrelse ved valg af 4 personer til voksenundervisningsnævnet efter skolestyrelseslovens § 11, stk.

6, nr. 2, må anses for forpliget til at vælge samtlige indstillede personer, når der af de stedlige organisationer m.v. er indstillet nogle, men ikke tilstrækkeligt mange personer.

Henstillet til undervisningsministeriet, direktoratet for voksenundervisning og folkeoplysning m.v., at der sker en tydeliggørelse af reglerne om valg af medlemmer til voksenundervisningsnævn og andre organer nedsat i henhold til skolestyrelsesloven, så det klart fremgår, hvornår indstillinger er fyldestgørende og bindende for kommunalbestyrelsen.

Den fulde tekst

Proceduren ved valg af medlemmer til voksenundervisningsnævn


I skrivelse af 28. februar 1983, j.nr. 48-01-02/82, har undervisningsministeriet, direktoratet for voksenundervisning og folkeoplysning m.v., anmodet indenrigsministeriet om en vejledende udtalelse vedrørende proceduren ved valg af medlemmer til voksenundervisningsnævn.

Det fremgår af sagen, at tilsynsrådet for Vestsjællands amt i anledning af en konkret sag angående proceduren ved valg til voksenundervisningsnævnet i Høng kommune i skrivelse af 10. september 1982 har udtalt, at kommunalbestyrelsen ikke kan være bundet til at udpege samtlige indstillede personer til voksenundervisningsnævnet i det forelagte tilfælde, hvor de indstillede organisationer kun har indstillet 3 medlemmer og stedfortrædere for disse. Tilsynsrådet har herved lagt vægt på, at det af skolestyrelseslovens § 11, stk. 6, fremgår, at voksenundervisningsnævnet skal bestå af 1 medlem valgt af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer samt 4 medlemmer valg af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de organisationer og stedlige kredse, der i sidste valgperiode har drevet fritidsundervisning for voksne.

Tilsynsrådet har i sin udtalelse endvidere lagt vægt på, at der i skolestyrelseslovens § 11, stk. 3, er fasstsat bindende regler for kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til fritidsnævnet i tilfælde af enighed blandt de indstillede organisationer, medens der ikke er givet tilsvarende regler for kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til ungdomsskolenævn eller voksenundervisningsnævn (skolestyrelseslovens § 11, stk. 2, og § 11, stk. 6).

Tilsynsrådet har tillige lagt vægt på, at kommunalbestyrelsen kan have interesse i at tilsikre, at voksenundervisningsnævnet har en sammensætning, der gør, at nævnet har den bredest mulige kontaktflade til alle de organisationer og stedlige kredse, der driver fritidsundervisning for voksne.

Undervisningsministeriet, direktoratet for voksenundervisning og folkeoplysning m.v., havde over for tilsynsrådet i skrivelse af 16. august 1982 udtalt som sit principielle synspunkt vedrørende valgproceduren, at såfremt der ved udløbet af fristen for indstilling fra organisationer m.v. er indkommet nogle, men ikke tilstrækkeligt mange indstillinger, må de indstillede personer efter direktoratets opfattelse udpeges, før kommunalbestyrelsen udpeger de manglende.

I sin skrivelse af 28. februar 1983 til indenrigsministeriet har direktoratet tilsluttet sig, at de almindelige procedureregler i den kommunale styrelseslov skal følges ved valget af medlemmer til voksenundervisningsnævnet, men direktoratet finder fortsat, at skolestyrelseslovens § 11, stk. 6, nr. 2, må forstås således, at kommunalbestyrelsen foretager valget blandt de af organisationer og stedlige kredse indstillede personer og således, at såfremt der er indstillet nogle, men ikke tilstrækkelig mange, må de indstillede personer udpeges, før kommunalbestyrelsen udpeger personer, der ikke er indstillet af organisationer m.fl. Denne opfattelse skal efter direktoratets mening ses i sammenhæng med bestemmelsen i § 11, stk. 8, hvoraf fremgår, at såfremt ingen organisation eller person, der efter bestemmelserne kan indstille medlemmer til bl.a. voksenundervisningsnævnet findes i kommunen, eller der ikke fremkommer nogen indstilling, udpeger kommunalbestyrelsen selv disse medlemmer og deres stedfortrædere. Direktoratet mener endvidere at måtte lægge vægt på, at man ved fastsættelsen af bestemmelserne om valget af voksenundervisningsnævnet, der afgiver indstilling eller stiller forslag til kommunalbestyrelsen, har ønsket at give de lokale organisationer m.v., der driver fritidsvirksomhed for voksne, en væsentlig indflydelse på nævnets sammensætning.

I denne anledning skal indenrigsministeriet udtale, at spørgsmålet om, hvorvidt en indstilling er bindende for kommunalbestyrelsen må afgøres ved en konkret fortolkning af den lovbestemmelse, der omhandler det pågældende valg, og der må i denne forbindelse lægges betydlig vægt på vedkommende ressortmyndigheds tilkendegivelse af, hvorledes lovbestemmelsen skal fortolkes.

Uandet den manglende klarhed i bestemmelsen i § 11, stk. 6, om kommunalbestyrelsens valg af 4 medlemmer til voksenundervisningsnævnet efter indstilling fra organisationer m.fl. finder indenrigsministeriet ikke fornødent grundlag for at tilkendegive en anden opfattelse end den oven for af direktoratet tilkendegivne vedrørende fortolkning af bestemmelsen, der bl.a. støttes på bestemmelsen i stk. 8 i samme paragraf.

Indenrigsministeriet skal imidlertid henstille, at reglerne om kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til voksenundervisningsnævnet - og til andre organer nedsat i henhold til skolestyrelsesloven - tydeliggøres, så det af bestemmelserne klart fremgår, hvornår indstillinger er fyldestgørende og bindende for kommunalbestyrelsen.

Mam beklager den sene besvarelse.

P.M.V.

E.B.

Emil le Maire

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1986 8.1.