Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Det er som led i etableringen af en central poståbning i en kommune ikke udelukket at fastsætte regler, hvorefter al post, som indgår til kommunen, åbnes centralt, selv om en forsendelse måtte være stilet til en navngiven person, medmindre forsendelsen er mærket »personligt«, »privat« eller lignende.

Den fulde tekst

Central poståbning. (* 1)

I skrivelse af 10. marts 1982 (j.nr. 12-5) har De udbedt Dem en vejledende udtalelse fra indenrigsministeriet om spørgsmålet om adgangen til i forbindelse med kommunens centrale poståbning at åbne breve, der er adresseret til enkeltpersoner i forvaltningen. De har i denne forbindelse bl.a. henvist til en avisnotits fra 16. februar 1978 vedrørende en udtalelse fra daværende justitsminister Erling Jensen til Næstved kommune, hvorefter en forvaltningschef i kommunen ikke kan tillade sig at åbne breve, der er adresseret til ansatte i hans afdeling. De har endvidere henvist til den seneste kommenterede udgave af lov om kommunernes styrelse, 4. udgave, 1981 hvor der er henvist til en skrivelse af 8. juli 1980 fra indenrkgsministeriet om det rejste spørgsmål.

Indenrigsminksteriet har i skrivelsen bl.a. udtalt, at der må tilkomme borgmesteren adgang til efter forhandling med socialforvaltningen at træffe beslutning om at etablere central poståbning også omfattende post stilet til socialforvaltningen og det sociale udvalg i vedkommende kommnue, når de nødvendige hensyn tages, herunder at det bl.a. foreskrives, at breve, der ikke blot er stilet til bestemte personer, men også er mærket »personligt« eller lignende, ikke må åbnes af andre end dem, til hvem de er stilet. Da der synes at være modstrid mellem indholdet af den omtalte avisnotits og indenrigsministeriets skrivelse, har De anmodet ministeriet om en vejledende udtalelse.

For så vidt angår spørgsmålet om åbning af post, der er adresseret til navngivne enkeltpersoner i kommunens forvaltning, skal man om den nævnte avisnotits bemærke, at Næstved kommunalbestyrelse havde rejst 3 forskellige spørgsmål over for justitsministeriet. For 2 af eksemplernes vedkommende var det klart angivet, at posten vedrørte Næstved kommune, således at der på kuverten var anført »Næstved kommune, assistent X, Y forvaltning« eller »Næstved kommune, att. assistent X, Y forvaltning«, medens der i det tredie eksempel var anført »Assistent X, Y forvaltning«. I indhentede udtalelser fra politimesteren i Næstved, statsadvokaten for Sjælland og rigsadvokaten, hvortil justitsministeriet kunne henholde sig, var det opfattelsen, at kommunen, så længe den opfatter brevene som henvendt til kommunen, ikke overtræder straffelovens § 263 eller andre bestemmelser, når hensigten alene er at åbne breve adresseret som anført for at lade posten indgå i kommunens journalsystem. I de førstnævnte 2 adresseringseksempler var det opfattelsen, at der forelå manglende forsæt til at overtræde straffelovens § 263, og at andre end X kunne åbne brevene, der direkte fremtrådte som stilet til kommunen. I det tredie eksempel måtte brevet derimod anses for stilet til den pågældende assistent, hvorfor det principielt måtte være ukorrekt, at andre end den pågældende åbnede brevet, medmindre dette efter hele sit præg klart var beregnet for kommunen. På denne baggrund er det indenrigsministeriets opfattelse, at der ikke består nogen uoverensstemmelse mellem indenrigsministeriets og justitsministeriets opfattelse af retstilstanden på området.

Indenrigsministeriet må således på baggrund af de anførte eksempler være af den opfattelse, at det - således som det også fremgår af den nævnte skrivelse af 8.juli 1980 til Dansk Socialrådgiverforening - ikke er udelukket, at et brev adresseret til en navngiven person i forvaltningen, og som ikke er mærket »personligt« eller lignende, kan åbnes i den centrale poståbning, men at det i øvrigt i nogen grad kan bero på, hvorledes navnet er påført kuverten. Ministeriet har således ikke bemærkninger til den ordning, som De har skitseret, hvorefter -al post, som indgår til kommunen, åbnes centralt, medmindre forsendelserne er mærket »privat« eller lignende.

Den sene besvarelse beklages.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Borgmester K. Schultz

Hobro kommune

9500 Hobro

Officielle noter

(* 1) Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1982 1.15.