Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at udgifter vedrørende etablering af børnepasning i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv for et medlem, der har valgt at modtage det faste vederlag, ikke kan ligestilles med de ydelser, der af kommunens kasse kan godtgøres efter § 16, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse, om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Endvidere udtalt, at ovennævnte udgift til børnepasning, der er etableret i forbindelse med varetagelse af et konkret kommunalt hverv, kan godtgøres som en udgift, der er afholdt i forbindelse med hvervets varetagelse, på samme måde som f.eks. befordringsudgifter i forbindelse med kommunale hverv jfr. styrelseslovens § 16, stk. 8.

Dette gælder, uanset om et medlem har valgt at modtage det faste vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Den fulde tekst

Godtdgørelse af udgifter til børnepasning


I skrivelse af 19. marts 1985 har De påny rettet henvendelse hertil vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Århus byråd har mulighed for at godtgøre Dem de udgifter, som De har til etablering af børnepasning i forbindelse med Deres varetagelse af hvervet som byrådsmedlem i Århus.

Indenrigsministeriet besvarede den 25. februar 1985 Deres tidligere henvendelse således, at erstatning fra kommunens kasse for udgifter vedrørende etablering af børnepasning i forbindelse med varetagelsen af det kommunale hverv forudsætter, at medlemmet i stedet for det faste vederlag har valgt at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jfr. § 16, stk. 1 og 6, i den kommunale styrelseslov. De havde valgt at modtage det faste vederlag.

Indenrigsministeriet har nu foretaget en fornyet vurdering af det af Dem rejste spørgsmål.

Indenrigsministeeriet finder herefter, at de omhandlede udgifter vedrørende etablering af børnepasning ikke kan ligestilles med de ydelser, der af kommunens kasse kan godtgøres efter bestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 6, om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Dokumenterede udgifter vedrørende nødvendig børnepasning, der er etableret i forbindelse med varetagelse af et konkret kommunalt hverv, kan derimod godtgøres som en udgift, der er afholdt i forbindelse med hvervets varetagelse, på samme måde som f.eks. befordringsudgifter i forbindelse med kommunale hverv, jfr. styrelseslovens § 16, stk. 8. Dette gælder, uanset om et medlem har valgt at modtage det faste vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Indenrigsministeriet har underrettet Århus byråd og tilsynsrådet for Århus amt om foranstående.

Med venlig hilsen

Britta Schall Holberg

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1985 5.1.