Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Af vedtægterne for produktionshøjskolen fremgik, at der var tale om en selvejende institution med en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 udpegedes af byrådet. Bestyrelsen var institutionens øverste myndighed og varetog dennes overordende anliggender, herunder beslutning om ansættelse og afskedigelse af institutionens forstander, som således ikke var kommunalt ansat.

Udtalt, at bestemmelserne i § 29, stk. 2 og stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, efter deres ordlyd alene omfatter kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er ansat af kommunalbestyrelsen.

Det er imidlertid almindeligt antaget i teori og praksis, at bestemmelserne er udtryk for en almindelig retsgrundsætning, og at disse derfor ikke kan anses for udtømmende at gøre op med, i hvilket omfang et kommunalbestyrelsesmedlem er afskåret fra medlemskab af et stående udvalg eller økonomiudvalget.

Efter indenrigsministeriets opfattelse kunne den retsgrundsætning, som bestemmelserne i § 29, stk. 2 og 3, er udtryk for, ikke føre til, at forstanderen for produktionshøjskolen måtte anses for udelukket fra medlemskab af økonomiudvalget. Ministeriet lagde herved bl.a.

vægt på, at byrådet, der ifølge vedtægterne skulle godkende skolens budget og regnskab, ikke udøvede administrerende eller tilsynsmæssige funktioner i forhold til produktionshøjskolen.

Den fulde tekst

Spørgsmålet om medlemskab af økonomiudvalget for forstanderen for en selvejende produktionshøjskole

I skrivelse af 7. januar 1986 (brev nr. 7964/SR-1e) har Nakskov byråd anmodet indenrigsministeriet om en udtalelse i en sag vedrørende byrådsmedlem Peter Nielsens eventuelle medlemskab af økonomiudvalget.

Peter Nielsen, som er valgt til byrådet fra 1. januar 1986, er forstander for den selvejende institution Nakskov Produktionshøjskole.

Tilsynrådet for Storstrøms amt har i skrivelse af 18. december 1985 til Nakskov byråd udtalt, at det finder, at forstanderen for produktionshøjskolen ikke lovligt kan være medlem af økonomiudvalget. Uanset at produktinshøjskolen efter vedtægterne ikke er en kommunal institution, finder tilsynsrådet således - bl.a under hensyn til kommunens flertal i bestyrelsen - at den retsgrundsætning, som reglen i § 29, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er udtryk for, må finde anvendelse, idet økonomiudvalget, når den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesmæssige spørgsmål er henlagt til det ifølge styrelsedsvedtægten, optræder som stående udvalg.

Som oplyst i skrivelse af 14. februar 1986 har indenrigsministeriet anmodet tilsynsrådet om en udtalelse over sagen. Tilsynsrådet har i skrivelse af 20. februar 1986 udtalt, at rådet kan henholde sig til dets udtalelse af 18. december 1985 til Nakskov byråd.

Efter Nakskov byråds opfattelse er tilsynsrådets udtalelse udtryk for en yderst restriktiv fortolkning af den kommunalt styrelseslov. Byrådet finder, at en vurdering af, om et byrådsmedlem lovligt kan sidde i økonomiudvalget, bør ske i henhold til § 29, stk. 3, i styrelsesloven. Byrådet har videre anført, at § 29, stk. 3, litra b, alene omhandler kommunalt ansatte, og at det klart fremgår af vedtægterne for produktionshøjskolen, at det er bestyrelsen, der træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af skolens forstander, som derfor ikke er kommunalt ansat. Byrådet har yderligere oplyst, at produktionshøjskolen også reelt er en selvejende institution, idet samtlige overordnede anliggender rent faktisk varetages af bestyrelsen, således at Nakskov byråds - og hermed økonomiudvlagets - berøringsflade med skolen i praksis udelukkende omfatter godkendelse af budget og regnskab.

I denne anledning skal indenrigsministeriet udtale følgende:

Bestemmelserne i § 29, stk. 2 og stk. 3, i den kommunale styrelseslov, omfatter efter deres ordlyd alene kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er ansat af kommunalbestyrelsen. Det er imidlertid almindeligt antaget i teori og praksis, at bestemmelserne er udtryk for en almindelig retsgrundsætning, og at disse derfor ikke kan anses for udtømmende at gøre op med, i hvilket omfang et kommunalbestyrelsesmedlem er afskåret fra medlemskab af et stående udvalg eller økonomiudvalget. De hensyn, der ligger bag bestemmelserne i § 29, herunder hensynet til at sikre effektiviteten i udvalgens tilsyn med den kommunale forvaltning, kan efter omstændighederne gøre sig gældende med samme styrke også i tilfælde, hvor der er tale om et ikke-kommunalt ansat kommunalbestyrelsesmedlem. Om dette er tilfældet, må bero på en konkret vurdering af de foreliggende forhold.

Det fremgår af vedtægterne for Nakskov Produktionshøjskole, at der er tale om en selvejende institution med en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af Nakskov byråd. Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed og varetager dennes overordnede anliggender, herunder beslutning om ansættelse og afskedigelse af institutionens forstander. Bestyrelsen træffer endvidere - efter samråd med institutionens medarbejdere - andre beslutninger af mere indgribende betydning for institutionen.

Byrådet godkender det af bestyrelsen vedtagne budget, der omfatter en opgørelse over behovet for offentlige tilskud. Det er oplyst, at kommunens tilskud ifølge budgettet for 1986 forventes at ville udgør 1.300.500 kr., mens tilskuddet fra undervisningsministeriet forventes at udgøre 975.500 kr. Skolens bruttoudgifter er beregnet til 2.428.000 kr. Byrådet godkender endvidere driftsregnskab og status. Herudover har byrådet alene beføjelser med hensyn til godkendelse af vedtægtsændringer eller indstilling af skolens drift. Byrådet har således ikke administrative eller tilsynsmæssige beføjelser i forhold til produktionshøjskolen.

På baggrund af det om bestyrelsens og byrådets beføjelser anførte, herunder navnlig at byrådet ikke udøver administrerende eller tilsynsmæssige funktioner i forhold til produktionshøjskolen, finder indenrigsministeriet ikke, at den almindelige retsgrundsætning, som bestemmelserne i § 29, stk. 2 og stk. 3, i den kommunale styrelseslov, er udtryk for, kan føre til, at forstanderen for produktionshøjskolen må anses for udelukket fra medlemskab af økonomiudvalget.

Tilsynsrådet for Storstrøms amt har modtaget en kopi af denne skrivelse.

P.M.V.

E.B.

Emil le Maire

Officielle noter

Inderigsministeriets udtalelser og afgørelser om kommunale forhold 1986 2.5.b