Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt, at udgangspunktet ved en fortolkning af ordene afvigende mening i den kommunale styrelseslovs § 13, 2. punktum må være en forudsætning om, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem har stemt imod en vedtaget beslutning.

I den konkrete sag, hvor byrådet var blevet pålagt at tilvejebringe en lokalplan med detaljerede krav til lokalplanens indhold, havde byrådet på disse punkter ikke haft nogen valgmulighed. I denne atypiske situation kunne en udtalelse fra en gruppes medlemmer sidestilles med en afvigende mening, selvom gruppen havde stemt for det vedtagne resultat. Udtalelsen kunne derfor ikke nægtes tilført beslutningsprotokollen.

Endvidere udtalt, at den omstændighed, at et særstandpunkt er retsstridigt, ikke i sig selv kan bevirke, at et krav om tilførsel til beslutningsprotokollen kan afvises. Den konkrete udtalelse kunne imidlertid ikke siges direkte at vedrøre det pågældende punkt på dagsordenen og kunne af denne grund ikke kræves tilført beslutningsprotokollen.

Der var intet til hinder for at den sidstnævnte udtalelse i den foreliggende form kunne ledsage sagen ved fremsendelse til andre myndigheder.

Den fulde tekst

Retten til at få sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen

1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg.

Retten til at få sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen.

Planstyrelsen har i dag skrevet således til Tilsynsrådet for Fyns amt, Fyns Statsamt, Slottet, 5000 Odense C: Ved skrivelse af 2. juli 1985 har tilsynsrådet for Fyns amt underrettet planstyrelsen om rådets udtalelse vedrørende et af Odense byråd forelagt spørgsmål om forståelsen af kommuneplanlovens § 21, stk. 2.

Sagen vedrører Odense byråds behandling den 19. juni 1985 af forslag til lokalplan om placering af 2 IHAWK-raketes-kadriller på Højstrup øvelsesplads. Dette lokalplanforslag er udarbejdet i henhold til miljøministeriets cirkulære af 13. maj 1985, der indeholder et landsplandirektiv om raketternes placering samt et pålæg til byrådet i henhold til kommuneplanlovens § 29, stk. 1 om at tilvejebringe en lokalplan med et nærmere angivet indhold.

Tilsynsrådets udtalelse omhandler to spørgsmål i relation til kommuneplanlovens § 21, stk. 2. For det første, om den socialdemokratiske gruppe, der stemte for lokalplanforslaget, kan kræve følgende udtalelse optaget i belsutningsprotokollen: Vi har alene på grund af miljøministerens pålæg tilvejebragt en lokalplan for placering af IHAWK-raketter på Højstrup øvelsesplads. Vi er absolutte modstandere af placeringen i det af Odense bys tættest beboede områder.

For det andet spørgsmålet om byrådsgrupperne F, K og Y, der stemte imod lokalplanforslaget, kan afgive følgende udtalelse til beslutningsprotokollen og få dette offentliggjort sammen med lokalplanforslaget: Vi mener, at lokalplan 20-330 skal omfatte boligbyggeri og grønne områder i stedet for IHAWK-raketter, der fejlplaceres tæt op ad boligbyggeri.

Derudover har tilsynsrådet udtalt sig om den omstændighed, at 3 byrådsmedlemmer forlod mødet under behandlingen af det pågældende punkt på dagsordenen.

Tilsynsrådet har bedt om underretning om, hvorvidt udtalelsen giver planstyrelsen anledning til bemærkninger.

Bestemmelsen i kommuneplanlovens § 21, stk. 2, har følgende ordlyd: Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende det vedtagne forslag til lokalplan tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan kræve, at kommunalbestyrelsen samtidig offentliggør det pågældende medlems afvigende mening og en af ham affattet kort begrundelse herfor.

Bestemmelsen har, som det også fremgår af tilsynsrådets udtalelse, sit forbillede i § 13 i loven om kommunernes styrelse. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Tilsynsrådet har i sin udtalelse nærmere redegjort for sammenhængen mellem de to ovenfor citerede lovbestemmelser.

Planstyrelsen er enig i tilsynsrådets beskrivelse af sammenhængen mellem § 21, stk. 2, i kommuneplanloven og § 13 i den kommunale styrelseslov.

Planstyrelsen har drøftet tilsynsrådets udtalelse med indenrigsministeriet.

Indenrigsministeriet har om forståelsen af § 13, 2. punktum, i den kommunale styrelseslov oplyst, at udgangspunktet ved en fortolkning af ordene afvigende mening må være en forudsætning om, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem har stemt imod en vedtaget beslutning. Der er således almindeligvis ikke adgang for et medlem, der har stemt for en beslutning, til at få tilført beslutningsprotokollen en udtalelse, der indeholder begrundelsen for medlemmets stillingtagen i sagen. Det er endvidere en betingelse, at det særstandpunkt, der ønskes indført i beslutningsprotokollen, direkte vedrører det punkt på dagsordenen, som behandles. Særstandpunktet kan indeholde en ganske kort motivering for den pågældende afvigende mening.

I den foreliggende sag er byrådet blevet pålagt at tilvejebringe en lokalplan. Pålægget indeholder detaljerede krav til lokalplanens indhold. Byrådet har derfor ikke på disse punkter haft nogen valgmulighed.

Da kommunalbestyrelsen i øvrigt har en vidtgående kompetence til at fastlægge indholdet af lokalplaner, er den forreliggende situation ganske atypisk. Indenrigsministeriet finder på denne baggrund, at den ovenfor gengivne udtalelse fra den socialdemokratiske gruppes medlemmer må sidestilles med en afvigende mening i forhold til afstemningsresultatet, og at udtalelsen derfor ikke vil kunne nægtes tilført beslutningsprotokollen.

For så vidt angår udtalelserne fra medlemmer af byrådsgrupperne F, K og Y finder indenrigsministeriet, at den omstændighed, at et særstandpunkt er retsstridigt, ikke i sig selv kan bevirke, at et krav om tilførsel til beslutningsprotokollen kan afvises. Selvom der foreligger en pligt til at stemme for eller imod en beslutning, kan det være af betydning f.eks. i en senere ansvarsplaceringssituation, at særstandpunktet og dets begrundelse fremgår af protokollen.

Indenrigsministeriet finder imidlertid, at tilkendegivelsen i den konkrete udtalelse fra medlemmerne af grupperne F, K og Y om, at de mener, at lokalplanen skal omfatte boligbyggeri og grønne områder, ikke kan siges direkte at vedrøre det pågældende punkt på dagsordenen. Denne tilkendegivelse vil derfor ikke kunne kræves tilført beslutningsprotokollen. En udtalelse fra de pågældende medlemmer, der alene tilkendegiver, at de mener, at palceringen af IHAWK-raketter tæt op ad boligbyggeri er en fejlplacering, vil derimod ikke kunne nægtes indført i beslutningsprotokollen.

For fuldstændighedens skyld bemærkes, at der intet er til hinder for, at udtalelsen fra medlemmerne af F, K og Y i den foreliggende form ledsager sagen ved fremsendelse til andre myndigheder, jfr. den kommunale styrelseslovs § 13, 3. punktum.

Planstyrelsen er enig med indenrigsministeriet i disse synspunkter og finder herefter, at udtalelser som de nævnte kan kræves offentliggjort i henhold til bestemmelsen i kommuneplanlovens § 21, stk. 2.

Planstyrelsen har ikke taget stilling ti den del af tilsynsrådets udtalelse, som vedrører de 3 byrådsmedlemmer, der forlod mødet.

Hvilket herved meddeles under henvisning til ovenstående samt til cirkulæret af 13. maj 1985 går planstyrelsen herefter ud fra, at byrådet nu uden yderligere forsinkelse offentliggør deet vedtagne lokalplanforslag.

Med venlig hilsen

Henning Hummelmose

Anne Birte Boeck

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1985 1.4.