Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt, at kommuner i medfør af de almindelige offentligretlige retsgrundsætninger om kommuners opgavevaretagelse kan engagere sig i kollektiv varmeforsyning.

På baggrund af Indenrigsministeriets tidligere praksis endvidere udtalt, at der ikke er grundlag for at antage, at en kollektiv fjernevarmeforsyningsvirksomhed med kommunal deltagelse er afskåret fra - som et accessorium til forsyningsvirksomheden - at tilbyde sine egne potentielle kunder en finansieringsordning for kundernes tilslutnings- og installationsudgifter, herunder udgifter til tilslutningsafgift, i forbindelse med konvertering til kollektiv fjernvarmeforsyning.

I den konkrete sag blev den pågældende finansieringsordning ikke tilbudt til det kommunale kraftvarmeselskabs egne mulige aftagere, men derimod til de potentielle kunder hos kraftvarmeselskabets aftagere, de lokale fjernvarme- og distributionsselskaber.

Indenrigsministeriet fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at dette forhold i sig selv udelukkede, at kraftvarmeselskabet kunne engagere sig i den omhandlede finansieringsordning vedrørende forbrugernes tilslutnings- og installationsudgifter, såfremt kraftvarmeselskabet havde en saglig interesse i at etablere en sådan ordning, f.eks. fordi kraftvarmeselskabets afsætning og/eller indtjening herved kunne øges.

Udtalt, at retsstillingen på dette område imidlertid ikke er klar, hvorfor det samtidig blev henstillet til Energiministeriet at overveje behovet for en nærmere lovgivning på området.

Endvidere udtalt, at en kommune ikke på ulovbestemt grundlag kan bidrage til finansiering af forbrugeres investeringer i energibesparende foranstaltninger, som ikke har karakter af nødvendige tilslutnings- og installationsarbejder i forbindelse med omstilling til fjernvarmeforsyning, idet en sådan virksomhed ikke kan antages at knytte sig accessorisk til kommunens varmeforsyningsopgave.

Herudover udtalt, at en yderligere forudsætning for kommunal deltagelse i en finansieringsordning er, at ordningen - i det omfang denne i øvrigt er lovlig - administreres efter almindelige forvaltningsretlige principper, ikke strider mod anden lovgivning og er økonomisk forsvarlig.

Endelig udtalt, at kommuner, der deltager i et kollektivt varmeforsyningsanlæg, har låneadgang til de udgifter til en finansieringsordning, som det kollektive varmeforsyningsanlæg lovligt kan afholde.

Den fulde tekst

Vedrørende kommuners mulighed for at finansiere forbrugeres udgifter i forbindelse med overgang til fjernvarme samt forbrugeres udgifter til energibesparende foranstaltninger

Tilsynsrådet for Roskilde Amt

Algade 12

4000 Roskilde

Ved skrivelse af 29. oktober 1991 med bilag (j. nr. 1987-089-5-6) har Tilsynsrådet for Roskilde Amt anmodet Indenrigsministeriet om en vejledende udtalelse.

Baggrunden for tilsynsrådets anmodning er en henvendelse fra det kommunale fællesskab, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS I/S), som i skrivelse af 29. januar 1991 har anmodet om tilsynsrådets forhåndsgodkendelse af en ændring af selskabets vedtægter. Formålet med ændringen er at skabe mulighed for, at selskabet - ifølge det anførte i lighed med naturgasselskabet HNG I/S - skal kunne finansiere forbrugeres udgifter til overgang fra direkte fyring i eget kedelanlæg til kollektiv fjernvarmeforsyning fra fjernvarmeselskaber inden for VEKS I/S' forsyningsområde samt finansiere energibesparende foranstaltninger hos forbrugerne.

Det fremgår af vedtægterne for VEKSI/S, at deltagerne i interessentskabet er Albertslund, Brøndby, Greve, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Roskilde, Rødovre, Solrød og Vallensbæk Kommuner.

Af vedtægterne fremgår endvidere, at VEKS I/S' formål bl.a. er følgende:

 

                Ȥ 2 

Stk. 1.

Interessentskabets primære formål er indenfor det af interessentkommunerne omfattede område at nyttiggøre den varme fra kraftvarmeværkerne, som opstår ved værkernes produktion af el, samt anden overskudsvarme fra affaldsforbrænding og større industrivirksomheder m.v., og varmen fra lokale varmeværker - til fremme af den mest samfundsøkonomiske og forbrugerøkonomiske anvendelse af varmen til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Stk. 2.

Interessentskabet planlægger, projekterer, finansierer og anlægger et transmissionssystem fra kraftvarmeværk på Avedøre Holme, fra andre regionale varmeforsyninsanlæg, herunder Centralkommunernes transmissionssystem, fra affaldsforbrændingsanlæg, fra større industrivirksomheder m.v., til kommunale fjernvarme-fordelingsselskaber, lokale distributionsselskaber og andre storforbrugere, i overensstemmelse med de kommunale fjernvarmedelplaner, jfr. dog § 3, stk. 2. ....

Stk. 4.

Interessentskabet indkøber varme og anden energi fra kraftvarmeproducenter og andre tilknyttede varmeproducenter og leverandører samt selskaber, ...., og sælger varme til kommunale fjernvarme-fordelingsselskaber, distributionsselskaber og andre storforbrugere, .... ....

Stk. 6.

Interessentskabet skal sikre den bedst mulige udnyttelse af produktions- og transmissionskapaciteten til opnåelse af størst mulig forsyningssikkerhed og billigst mulig varmeforsyning. .... § 3 ....

Stk. 2-

Interessentskabet kan i særlige tilfælde efter aftale med den/de enkelte interessentkommune(r) forestå planlægning, projektering, anlæg og drift af samt låneoptagelse til lokale fjernvarmesystemer, jfr. § 7, stk. 4. Sådanne opgavers gennemførelse skal økonomisk være adskilt fra interessentskabets hovedopgaver.«

I skrivelsen af 29. januar 1991 har VEKS I/S som nævnt anmodet om tilsynsrådets forhåndsgodkendelse af en ændring af selskabets vedtægter. Ændringen består i, at følgende tilføjes efter 2. pkt. i § 3, stk. 2.:

»Desuden kan interessentskabet efter bestyrelsens nærmere bestemmelser finansiere fremtidige fjernvarmekunders tilslutningsudgifter.«

Det fremgår af et af VEKS I/S udarbejdet notat af 3. januar 1991, at finansieringsordningen skal kunne omfatte alle forbrugen udgifter til rådgivning, stikledning og tilslutningsafgift til fjernvarmeselskabet samt forbrugerens udgifter til tilslutningsanlæg, anlægstilpasning og energibesparende foranstaltninger. Midlerne til finansieringen forudsættes ifølge notatet tilvejebragt ved, at VEKS I/S optager lån på det internationale lånemarked. Af notatet fremgår endvidere, at formålet med initiativet er at sikre størst mulig tilslutning til fjernvarme inden for forsyningsområdet.

I skrivelsen af 29. januar 1991 til tilsynsrådet har VEKS I/S bl.a. henvist til, at det i regeringens handlingsplan »ENERGI 2000« anbefales, at der gennemføres finansieringsformer, som kan fremme brændselsbesparelser og derved bidrage til opfyldelse af handlingslanen. Efter VEKS I/S' opfattelse vil tilslutning til fjernvarmesystemerne i VEKS I/S' forsyningsområde nedbringe brændselsforbruget til en trediedel i forhold til individuel fyring.

Ved skrivelse af 9. september 1992 har Indenrigsministeriet anmodet Sekretariatet for Gas- og Varmeprisudvalget om en udtalelse.

Sekretariatet for Gas- og Varmeprisudvalget har i skrivelse af 20. oktober 1992 udtalt følgende:

»Gas- og Varmeprisudvalget har i forbindelse med flere afgørelser tilkendegivet, at et fjernvarmeselskab på forskellig vis kan gøre det attraktivt for nye forbrugere at tilslutte sig fjernvarmeforsyningen. Det må umiddelbart anses for en fordel for fællesskabet jo flere forbrugere, der deltager i betalingen af selskabets udgifter til forrentning og afskrivning af det faste anlæg.

Jo flere forbrugere, der er tilsluttet, jo lavere bliver den økonomiske byrde, der skal bæres af den enkelte.

Den ramme, indenfor hvilket et fjernvarmeselskab kan agere, begrænses dog af, at det ikke må blive dyrere for de eksisterende forbrugere at tilslutte de nye forbrugere, end det ville blive ikke at tilslutte dem.

Hvad angår det specielle lånearrangement, der påtænkes etableret af VEKS I/S, synes dette ikke at være i strid med de bestemmelser i varmeforsyningsloven, der administreres af Gas- og Varmeprisudvalget.

Det er dog en forudsætning herfor, at den kreditrisiko, der må være forbundet med lånearrangementer, er mindre end den fordel, fjernvarmeselskabet opnår ved forventede nytilslutninger/den større afsætning.

Fjernvarmeselskabet må være i stand til at dokumentere dette ved beregninger.

Om midlerne til finansieringsordningen fremskaffes ved hjemtagelse af udlandslån eller ved låntagning på det danske kapitalmarked, er efter udvalgets opfattelse uden betydning.

Udvalget går selvfølgelig ud fra, at VEKS I/S benytter de mest favorable finansieringskilder.

Det skal bemærkes, at udvalget endnu ikke fra VEKS I/S er blevet forelagt noget om den påtænkte finansieringsordning.

Det skal endeligt understreges, at sekretariatet ikke har foretaget en konkret vurdering af det påtænkte lånearrangement, eksempelvis i relation til selskabets vedtægter. der er alene redegjort for udvalgets generelle stillingtagen til et arrangement af den her omhandlede karakter.«

På den baggrund skal Indenrigsministeriet vejledende udtale følgende:

Indledningsvis bemærkes, at kommuner i medfør af de almindelige offentligretlige retsgrundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse kan engagere sig i kollektive varmeforsyningsvirksomheder, herunder i varmeforsyningsselskaber som VEKS I/S, der bl.a. leverer varme til lokale fjernvarmeselskaber.

Af Gas- og Varmeprisudvalgets udtalelse af 20. oktober 1992 fremgår, at den af VEKS I/S påtænkte finansieringsordning ikke synes at være i strid med de bestemmelser i varmeforsyningsloven, der administreres af udvalget.

Indenrigsministeriet har tidligere udtalt, at en kommune - som et accessorium til varmeforsyningsvirksomhed - kan finansiere forbrugernes udgifter til tilslutningsafgift ved tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. side 17 i Indenrigsministeriets vejledning af 30. juni 1989 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Indenrigsministeriet har ligeledes tidligere udtalt, at et naturgasselskab, der var organiseret som et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, som et accessorium til naturgasforsyningen kunne etablere en finansieringsordning for potentielle kunders tilslutnings- og installationsudgifter med henblik på at tilskynde forbrugerne til at søge tilslutning til naturgasnettet (Indenrigsministeriets skrivelse af 8. december 1981). Begrundelsen for at anse denne virksomhed for lovlig var bl.a. kommunernes fremtrædende rolle i samfundets varmeforsyning og det forhold, at det af varmeforsyningsloven fremgik, at lovens formål var at formindske energiforsyningens afhængighed af olie, samt at loven indeholdt en hjemmel til, at kommunerne kunne tvinge forbrugerne til at tilslutte sig de kollektive varmeforsyningsanlæg.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse gælder de samme hensyn på fjernvarmeforsyningsområdet. På den baggrund finder Indenrigsministeriet ikke grundlag for at antage, at en kollektiv fjernvarmeforsyningsvirksomhed med kommunal deltagelse er afskåret fra - som et accessorium til forsyningsvirksomheden - at tilbyde sine egne potentielle kunder en finansieringsordning for kundernes tilslutnings- og installationsudgifter i forbindelse med konvertering til kollektiv fjernvarmeforsyning. Der kan i den forbindelse også henvises til Energiministeriets rapport »ENERGI 2000« fra april 1990, side 99, hvor bl.a. finansieringsordninger anbefales som et led i bestræbelserne på at øge tilslutningen til kollektive varmeforsyningsanlæg.

I den foreliggende sag skal den påtænkte finansieringsordning ikke tilbydes til VEKS I/S' egne mulige aftagere, men derimod til de potentielle kunder hos VEKS I/S' aftagere, de lokale fjernvarme- og distributionsselskaber.

Indenrigsministeriet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at dette forhold i sig selv udelukker, at VEKS I/S kan engagere sig i den omhandlede finansieringsordning vedrørende forbrugernes tilslutnings- og installationsudgifter under forudsætning af, at VEKS I/S har en saglig interesse i at etablere en sådan ordning, f.eks. fordi VEKS I/S' afsætning og/eller indtjening herved kan øges. Det bemærkes i den forbindelse bl.a., at Tilsynsrådene for Ribe, Vejle og Sønderjyllands Amter i en skrivelse af 28. marts 1990 til Energiministeriet har udtalt, at en ordning, hvorefter et naturgasselskab på lignende måde deltog i finansieringen af tilslutnings- og installationsudgifter hos naturgasfyrede fjernvarmeanlægs kunder, efter tilsynsrådenes opfattelse ikke klart stred mod kommunalretlige regler.

Efter ministeriets opfattelse er retsstillingen på dette område imidlertid ikke klar. Ministeriet har derfor henstillet til Energiministeriet at overveje behovet for en nærmere lovgivning på området.

I den foreliggende sag omfatter den finansieringsordning, som ifølge det oplyste ønskes etableret, ikke kun forbrugernes tilslutnings- og installationsudgifter, men også forbrugernes eventuelle investering i energibesparende foranstaltninger. For så vidt angår dette forhold bemærkes følgende:

I henhold til lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 20. juni 1984 med senere ændring, kan en kommune i visse begrænsede tilfælde deltage i finansieringen af privates investeringer i energibesparende foranstaltninger. Energiministeriet har telefonisk oplyst, at der ikke herudover inden for Energiministeriets ressort er lovgivet om kommuners adgang til at deltage i finansiering af privates energibesparende foranstaltninger.

Det er Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommune ikke på ulovbestemt grundlag kan bidrage til finansiering af forbrugerens investeringer i energibesparende foranstaltninger, som ikke har karakter af nødvendige tilslutnings- og installationsarbejder i forbindelse med omstilling til fjernvarmeforsyning. En sådan virksomhed kan ikke antages at knytte sig accessorisk til kommunens varmeforsyningsopgave. Det tilføjes, at finansiering af sådanne arbejder tillige falder uden for den af VEKS I/S påtænkte tilføjelse til § 3, stk. 2, i fællesskabets vedtægter.

Som anført har VEKS I/S i skrivelsen af 29. januar 1991 til Tilsynsrådet for Roskilde Amt bl.a. oplyst, at den af VEKS I/S påtænkte finansieringsordning svarer til en ordning, som HNG I/S tilbyder sine potentielle kunder. Indenrigsministeriet skal på den baggrund anmode Tilsynsrådet for Roskilde Amt om i samarbejde med Tilsynsrådene for Københavns og Frederiksborg Amter at tage kontakt til HNG I/S vedrørende dette selskabs eventuelle finansiering af forbrugernes energibesparende foranstaltninger.

Det bemærkes herudover, at det efter ministeriets opfattelse er en forudsætning for lovligheden af kommunal deltagelse i en finansieringsordning, at ordningen - i det omfang denne i øvrigt er lovlig, jf. ovenfor - administreres efter almindelige forvaltningsretlige principper, ikke strider mod anden lovgivning og er økonomisk forsvarlig. Der henvises i den forbindelse bl.a. til det af Gas- og Varmeprisudvalget i skrivelsen af 20. oktober 1992 generelt om kollektive fjernvarmeforsyningsanlæg anførte herunder forudsætningen om, at den forventede kreditrisiko ved finansieringsordningen er mindre end den forventede merindtjening som følge af ordningen.

Vedrørende den påtænkte finansieringsordnings forhold til Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse tilføjes, at kommuner, der deltager i et kollektivt varmeforsyningsanlæg, har låneadgang til de udgifter til en finansieringsordning, som dette kollektive varmeforsyningsanlæg lovligt kan afholde, jf. ovenfor.

VEKS I/S, Energiministeriet, Sekretariatet for Gas- og Varmeprisudvalget samt Tilsynsrådene for Københavns og Frederiksborg Amter er tilsendt kopi af denne skrivelse.

De fra tilsynsrådet udlånte sagsakter vedlægges.

Med venlig hilsen

Morten Laursen

Officielle noter

Ingen