Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at normalforretningsordenens § 1, der angiver 3 grupper af sager herunder sager om køb og salg af fast ejendom der som udgangspunkt skal behandles for lukkede døre, ikke kan anses for udtømmende, men alene er et udgangspunkt for borgmesteren ved placeringen af sagerne i det dagsordensforslag, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ved mødets begyndelse.

De hensyn, der hyppigst vil føre til dørlukning, f.eks. ved behandlingen af sager vedrørende køb og salg af fast ejendom, er navnlig hensynet til de kommunale myndigheders mulighed for at kunne disponere økonomisk hensigtsmæssigt og hensynet til, at den enkelte borgers (sælgers eller købers) personlige og økonomiske forhold ikke gøres til genstand for offentlig drøftelse.

En kommunalbestyrelses beslutning om at leje eller udleje fast ejendom måtte efter indenrigsministeriets opfattelse sidestilles med en sag om køb eller salg af fast ejendom. I sådanne sager vil spørgsmålet om selve dispositionen og vilkårne for denne ofte foreligge til bedømmelse samtidig. En kommunalbestyrelses stillingtagen til, om den pågældende disposition skal foretages, vil i øvrigt naturligt være afhængig af oplysning om, hvilke vilkår kommunalbestyrelsen kan opnå hos køber eller lejer.

Indenrigsministeriet fandt herefter ikke at kunne kritisere, at en borgmester havde placeret en sag om udleje og vilkårne herfor i sin helhed på dagsordensudkastet til behandling for lukkede døre. Man fandt heller ikke at kunne kritisere, at kommunalbestyrelsen ved sin godkendelse af dagsordensudkastet stiltiende accepterede, at sagen i sin helhed blev optaget på dagsordenen til drøftelse for lukkede døre.

Den fulde tekst

Behandling af sag for lukkede døre

I skrivelse af 25. juli 1983 har kommunalbestyrelsen forelagt indenrigsministeriet en udtalelse, som tilsynsrådet for Vestsjællands amt har afgivet den 18. juli 1983 om nogle proceduremæssige spørgsmål, som den 7. juli 1983 blev rejst over for tilsynsrådet af et medlem af Høng kommunalbestyrelse.

De spørgsmål, som ønskes vurderet, er følgende:

1. Burde sagen om udleje af Sæby-Hallenslev skole have været behandlet for åbne eller lukkede døre på kommunalbestyrelsens ordinære møde den 7. juni 1983.

2 Burde det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde, som den socialdemokratiske gruppe den 16. juni 1983 anmodede om at få indkaldt til, have været berammet til et tidligere tidspunkt end til den 5. juni 1983 kl. 19.00.

Ad punkt 1.

Det fremgår af sagen, at spørgsmålet om udleje af Sæby-Hallenslev skole blev behandlet på kommunalbestyrelsens møder den 1. marts og 5. april 1983 for åbne døre. På mødet den 5. april 1983 tiltrådte kommunalbestyrelsen økonomiudvalgets indstilling, hvorefter skolen ikke skulle udlejes. Som grundlag for kommunalbestyrelsens behandling på mødet for lukkede døre den 7. juni 1983 af udlejesagen, forelå en skrivelse af 28. maj 1983 fra Dansk Friskoleforening, bilagt udkast til lejekontrakt. Kommunalbestyrelsen afvise på dette møde at udleje Sæby-Hallenslev skole.

I forbindelse med tilsynsrådets behandling af sagen har borgmesteren påpeget, at intet medlem af kommunalbestyrelsen på mødet den 7. juni 1983 ved mødets begyndelse havde bemærkninger til dagsordensudkastet, hvorefter udlejesagen skulle behandles for lukkede døre, og at kommunalbestyrelsen derfor stiltiende og i enighed har godkendt punktets placering på dagsordenen. Heller ikke under dagsordenspunktets behandling fremkom bemærkninger til spørgsmålet.

Tilsynsrådet har i udtalelsen af 18. juni 1983 givet udtryk for den opfattelse, at det principielle spørgsmål om udleje af Sæby-Hallenslev skole burde have været behandlet for åbne døre den 7. juni 1983, hvorimod spørgsmpålet om fastsættelsen af lejevilkår skulle behandles på mødet for lukkede døre.

Under henvisning til, at kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til dagsordenen på mødet har tilsynsrådet ikke fundet at kunne foretage sig videre i sagen.

Ad punkt 2.

Hvad angår spørgsmålet om tidspunktet for det ekstraordinære mødes afholdelse fremgår det af sagen, at den socialdemokratiske gruppe i skrivelse af 16. juni 1983 anmodede om at få indkaldt til et ekstraordinært møde om udlejesagen - gerne som aftenmøde. I skrivelse af 17. juni 1983 meddelte borgmesteren, at mødet ville blive afholdt den 5. juli 1983 kl. 19.00 efter afholdelsen af det ordinære kommunalbestyrelsesmøde samme dag kl. 17.00. I tidsrummet 17. juni 1983 til 5. juli 1983 blev der ikke gjort indsigelse mod tidspunktet for mødets afholdelse, hvilket efter borgmesterens opfattelse må fortolkes derhen, at fastsættelse af tid og sted er accepteret af alle uden forbehold.

Tilsynesrådet har herom udtalt, at borgmesteren burde have fastsat et tidligere tidspunkt for det ekstraordinære mødes afholdelse. Tilsynsrådet har herved bemærket, at der inden tidspunktet for det ekstraordinære mødes afholdelse afholdtes ordinært kommunalbestyrelsesmøde.

Under henvisning til, at borgmesteren allerede dagen efter anmodningen om afholdelse af det ekstraordinære møde meddelte formanden for den socialdemokratiske gruppe, hvornår mødet ville blive afholdt, og under henvisning til, at der ikke blev protesteret mod tidspunktet fra den socialdemokratiske gruppes side, har tilsynesrådet heller ikke for så vidt angår dette punkt fundet at kunne foretage sig videre i sagen.

Indenrigsministeriet har i anledning af kommunalbestyrelsens henvendelse anmodet om en udtalelse fra tilsynsrådet for Vestsjællands amt, der den 8. september 1983 har meddelt, at rådet kan henholde sig til udtalelsen af 18. juli 1983.

Tilsynsrådet har supplerende oplyst følgende:

Ad punkt 1.

Da spørgsmålet om bl.a. Sæby-Hallenslev skolens fortsatte eksistens har været genstand for megen drøftelse i kommunen, har tilsynsrådet ment, at spørgsmålet om skolens anvendelse var af en sådan interesse for kommunens borgere, at sagen burde behandles på et møde for åbne døre, og at ingen forhandlingsmæssige grund talte herimod.

Ad punkt 2.

Der er ikke i den kommunale styrelseslov regler for, hvornår et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, som et mindretal ønsker afholdt, skal berammes.

Det er tilsynsrådets opfattelse, at sådane møder om verserende sager normalt bør afholdes hurtigst muligt. Det forekommer under alle omstændigheder noget usædvanligt, at mødet fastlægges til et tidspunkt, hvor der forinden har været afholdt ordinært mdøe i kommunalbestyrelsen.

I skrivelse af 25. juli 1983 til indenrigsministeriet har kommunalbestyrelsen ad punkt 1 yderligere henledt opmærksomheden på, at der i mødet den 7. juni 1983 umiddelbart forud for, at det nævnte punkt også var til behandling for lukkede døre, var optaget en sag om betingelserne for udleje af Reerslev skole, og at denne sag i prioncippet indeholdt det samme som sagen om udleje af Sæby-Hallenslev skole.

Endelig har borgmesteren på et møde her i ministeriet den 7. december 1983 yderligere redegjort for sin opfattelse af sagen.

Ad punkt 2 har kommunalbestyrelsen i skrivelsen af 25. juli 1983 over for indenrigsministeriet oplyst, at da der i anmodningen af 16. juli 1983 var fremsat ønske om et aftenmøde, blev dette fastsat til kl. 19.00 den 5. juli 1983 (efter afholdelse af kommunalbestyrelsens ordinære møde kl. 17.00). Valget af tidspunkt var endvidere begrundet i - hvilket borgmesteren også meddelte formanden for den socialdemokratiske gruppe i skrivelsen af 17. juni 1983 - at sagen i sit indhold var identisk med, hvad der tidligere havde været bekendt for kommunalbestyrelsens medlemmer, og som havde været medvirkende grundlag for de beslutninger, som kommunalbestyrelsen havde truffet, og der var således efter borgmesterens mening tale om en gentagelse af en tidligere behandlet og afsluttet sag.

I denne anledning skal indenrigsministeriet udtale følgende:

Ad punkt 1.

Ifølge § 10 i lov om kommunernes styrelse er det hovedreglen, at kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre efter et skøn over, om dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. Behandlingen af sager for lukkede døre må således have undtagelsens karakter og være begrundet i den enkelte sags beskaffenhed.

I normalforretningsordennes § 1, som imidlertid ikke kan anses for udtømmende for så vidt angår forhold, der kan begrunde at dørene lukkes, er angivet tre grupper af sager - herunder sager om køb og salg af fast ejendom - der som udgangspunkt skal behandles for lukkede døre. Den nævnte bestemmelse er ikke en udvidelse eller indskrænkning i styrelseslovens § 10, men er alene det forslag til dagsorden, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ved mødets begyndelse. Det er således kommunalbestyrelsen, der skal vurdere, om den pågældende sag, der af borgmestreren på dagsordensudkastet er foreslået behandlet for lukkede døre, er af en sådan karakter, at dens afgørelse forudsætter behandling for lukkede døre.

De hensyn der herefter i praksis hyppigst vil føre til dørlukning, f.eks. ved behandlingen af sager vedrørende køb og salg af fast ejendom, er navnlig hensynet til de kommunale myndigheders mulighed for at kunne disponere økonomisk hensigtsmæssigt og hensynet til, at den enkelte borgers (sælgers eller købers) personlige og økonomiske forhold ikke gøres til genstand for offentlig drøftelse.

Efter indenrigsministeriets opfattelse må en sag, der vedrører en kommunalbestyrelses beslutning om at leje eller udleje fast ejendom sidestilles med en sag om køb eller salg af fast ejendom. I sådanne sager vil spørgsmålet om selve dispositionen og vilkårene for denne ofte foreligge til bedømmelse samtidig. En kommunalbestyrelses stillingetagen til, om den pågældende disposition skal foretages, vil i øvrigt naturligt være afhængig af oplysning om, hvilke vilkår kommunalbestyrelsen kan opnå hos køber eller lejer.

Indenrigsministeriet finder på denne baggrund ikke at kunne kritisere, at borgmesteren på udkastet til dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 7. juni 1983 havde placeret sagen om udleje og vilkårne herfor i sin helhed på dagsordensudkastet til behandling for lukkede døre, ligesom man heller ikke finder at kunne kritisere, at kommunalbestyrelsen ved sin godkendelse af borgmesterens dagsordensudkast accepterede, at sagen i sin helhed blev optaget på dagsordenen til drøftelse for lukkede døre.

Det bemærkes endvidere, at den omstændighed at en sag har været behandlet for lukkede døre ikke i sig selv indebærer, at der påphviler et kommunalbestyrelsesmedlem tavshedspligt efter lovgivningens regler herom om, hvad der er passeret på mødet. Et kommunalbestyrelsesmedlem vil således, såfremt det kan ske uden at røbe forhold, der må betragtes som fortrolige, f.eks. oplysninger om personlige eller økonomiske forhold vedrørende enkelte personer, efter mødet kunne referere sin opfattelse af og stillingtagen til sagen. Hvis der ikke er tale om personlige, herunder personlige økonomiske forhold, kan forholdet i øvrigt være det, at de hensyn, der har bevirket at sagen er blevet behandlet for lukkede døre, efter nogen tid ikke længere gøre sig gældende, således at der ikke længere kan antages at bestå nogen tavshedspligt for et kommunalbestyrelsesmedlem. Et medlem må imidlertid altid selv bære risikoen for, om vedkommende, ved at udtale sig om hvad der er passeret på et lukket møde, bryder en tavshedspligt og derved pådrager sig strafansvaar.

Ad punkt 2.

Der er ikke - jfr. også tilsynsrådets udtalelse af 8. september 1983 - i den kommunale styrelseslov fortsat regler for, til hvilket tidspunkt et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, som begæres indkaldt, bør berammes.

Indenrigsministeriet er enigt med tilsynsrådet i, at et ekstraordinræt mdøe bør søges afholdt snarest muligt. Såfremt det ikke måtte være muligt at afholde mødet, inden det nsæte ordinære møde i kommunalbestyrelsen findes sted, vil indenrigsministeriet tinde det rettest, at det spørgsmål, som har givet anledning til ønsket om indkaldelse af ekstraordinært møde, optages som et særligt punkt på dagsordensudkastet for det førstkommende ordinære møde.

Den sene besvarelse beklages.

Tilsynesårdet for Vestsjællands amt er underrettet om foranstående.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1984 1.4