Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at selvom udfaldet af en sag om afholdelse af vejledende folkeafstemning om salg af en kommunes aktier i et forsyningsselskab ikke i sig selv er afgørende for kommunens fortsatte ejerskab af selskabet og dermed for kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer af selskabets bestyrelse, vil både borgmesteren og de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af bestyrelsen for selskabet - og som modtager et honorar herfor - have en sådan økonomisk interesse i udfaldet af sagen, at de vil være inhabile efter forvaltningslovens § 3, stk.

1, nr. 1.

Endvidere udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der er formand for bestyrelsen for et aktieselskab, har en sådan tilknytning til dette, herunder en sådan forpligtelse til at varetage selskabets interesser, at den pågældende som udgangspunkt vil være inhabil i forhold til alle sager i kommunen, i hvis udfald selskabet har en særlig interesse, jf. for private selskaber forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og for offentligt ejede selskaber § 3, stk. 1, nr. 5. Udgangspunktet vil kunne modificeres, når de i forvaltningslovens § 3, stk. 2, anførte betingelser er opfyldt.

Hvad angår de øvrige medlemmer af det pågældende aktieselskabs bestyrelse, som tillige er kommunalbestyrelsesmedlemmer, bemærket, at ministeriet er mest tilbøjeligt til at anse de pågældende, der i henhold til aktionæroverenskomsten udpeges af kommunalbestyrelsen, for valgt med henblik på i selskabsbestyrelsen at varetage kommunens interesser. De pågældende vil derfor som udgangspunkt ikke være inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende aktieselskabet. Indebærer sagen en stillingtagen til de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmers handlinger eller undladelser som bestyrelsesmedlemmer, vil inhabilitet dog kunne foreligge, jf.

forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Den fulde tekst

Spørgsmål om inhabilitet for formand og øvrige medlemmer af bestyrelsen for et aktieselskab ved kommunalbestyrelses behandling af visse sager vedrørende selskabet


I skrivelse af 5. oktober 1992 (j.nr. 13.01.A01.Ø.29.92) har Gentofte Kommunalbestyrelse anmodet Indenrigsministeriet om en vejledende udtalelse om, hvorvidt »borgmester Birthe Philip generelt må anses for inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af sager, hvori NESA A/S har en særlig interesse, allerede fordi hun som formand for bestyrelsen må anses for at have en sådan særlig interesse i sagens udfald, at hun på dette grundlag må anses for inhabil.«

Det fremgår af de forelagte oplysninger, at Gentofte Kommunalbestyrelse den 25. maj 1992 har rejst et lignende spørgsmål sammen med andre habilitetsspørgsmål for Tilsynsrådet for Københavns Amt. Tilsynsrådet har den 24. september 1992 afgivet en vejledende udtalelse og bl.a. anført:

»Efter kommunalretlig praksis antages det, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der af kommunalbestyrelsen er indvalgt i selskabs- eller foreningsbestyrelser eller lignende for at varetage kommunale interesser i almindelighed ikke betragtes som inhabile ved Kommunalbestyrelsens behandling af en sag, hvori det pågældende selskab m.v. er part.

Der kan forekomme situationer, hvor et medlems interesse i et bestemt udfald af en sag kan være så udtalt, at der efter en generel vurdering må antages at være en sådan risiko for at uvedkommende hensyn kan få indflydelse på sagens behandling, at det forekommer rigtigst at statuere inhabilitet. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis sagen i kommunalbestyrelsen indebærer en stillingtagen til et medlems handlinger eller undladelser som bestyrelsesmedlem i selskabet.

Inhabilitetsspørgsmålet skal ikke nødvendigvis altid afgøres på samme måde for formanden som for de menige bestyrelsesmedlemmer.....

Endelig bemærkes, at det er Tilsynsrådets opfattelse, at hverken borgmesteren eller de menige medlemmer kan betragtes som inhabile ved kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt der skal foretages en vejledende folkeafstemning om spørgsmålet om kommunens forsatte besiddelse af NESA aktier. ...«

Det er oplyst, at anledningen til, at habilitetsspørgsmålet rejses nu, er, at der i kommunalbestyrelsen er fremsat forslag om at afholde en vejledende afstemning blandt kommunens vælgere om Gentofte Kommunes fortsatte ejerskab af en større aktiepost i NESA A/S.

Det er endvidere oplyst, at det følger af en indgået aktionæroverenskomst mellem aktionærerne i NESA A/S, Gentofte Kommune, Københavns Amtskommune, Frederiksborg Amtskommune og Roskilde Amtskommune, at 7 ud af de i alt 15 medlemmer i bestyrelsen udpeges af Gentofte Kommunalbestyrelse. Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer for eet år ad gangen en formand og en næstformand. For tiden er borgmester Birthe Philip valgt til bestyrelsesformand. Ud over borgmester Birthe Philip er der blandt de af Gentofte Kommunalbestyrelse udpegede 7 medlemmer til bestyrelsen for NESA A/S 4 andre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det fremgår, at medlemmerne af bestyrelsen for NESA A/S modtager et honorar, der for tiden udgør kr. 69.800. Bestyrelsesformanden vederlægges med for tiden kr. 139.600.

I den anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Forvaltningslovens § 3 er sålydende:

»Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, ...

3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagen udfald, ...

5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. ...«

Bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, indebærer, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har en særlig økonomisk interesse i udfaldet af en sag, ikke vil kunne deltage i kommunalbestyrelsens behandling af denne.

Selvom udfaldet af en sag om afholdelse af vejledende folkeafstemning ikke i sig selv er afgørende for kommunens fortsatte ejerskab af NESA A/S og dermed for kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer af selskabets bestyrelse, vil både borgmesteren og de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af bestyrelsen for NESA A/S, efter Indenrigsministeriets opfattelse have en sådan økonomisk interesse i udfaldet af denne sag, at de vil være inhabile efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Det følger af bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er medlemmer af bestyrelsen for et aktieselskab, vil være inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag, hvis aktieselskabet har en særlig interesse i denne. Bestemmelsen omfatter kun private juridiske personer, ikke offentligretlige selskabsdannelser. Det antages, at aktieselskaber, der som NESA A/S fuldt ud ejes af offentlige myndigheder, ikke er private juridiske personer. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der er medlem af bestyrelsen for et offentligt ejet selskab, vil imidlertid kunne være inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende sådanne selskaber efter § 3, stk. 1, nr. 5.

I tilfælde, hvor de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget til bestyrelseshvervet af kommunalbestyrelsen med henblik på i bestyrelsen at varetage kommunens interesser, er det - som anført af tilsynsrådet - i kommunalretlig teori og praksis antaget, at der ikke foreligger inhabilitet ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende det pågældende selskab, jf. herved den kommenterede forvaltningslov, ved John Vogter, 1992, side 91 f, og den kommenterede kommunale styrelseslov, ved Preben Espersen m.fl., 1991, side 77.

Det kan i nogle tilfælde give anledning til tvivl, om et kommunalbestyrelsesmedlem er udpeget til bestyrelsen for en forening eller et selskab for at varetage kommunens interesser. I tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem er formand for bestyrelsen for et aktieselskab, er det Indenrigsministeriets opfattelse, at den pågældende ved sin stilling i aktieselskabet vil have en sådan tilknytning til dette, herunder en sådan forpligtelse til at varetage selskabets interesser, at den pågældende som udgangspunkt vil være inhabil i fohold til alle sager i kommunen, i hvis udfald selskabet har en særlig interesse, jf. for private selskaber forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og for offentligt ejede selskaber § 3, stk. 1, nr. 5.

Borgmester Birthe Philip, der er formand for bestyrelsen for NESA A/S, vil derfor efter Indenrigsministeriets opfattelse som udgangspunkt være inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af alle sager, hvis udfald NESA A/S har en særlig interesse i, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5. Udgangspunktet vil kunne modificeres, når de i forvaltningslovens § 3, stk. 2, anførte betingelser er opfyldt. Indenrigsministeriet har ikke mulighed for generelt at udtale sig om, hvornår dette vil være tilfældet.

Hvad angår de øvrige medlemmer af NESA A/S's bestyrelse, som tillige er kommunalbestyrelsesmedlemmer, bemærkes, at Indenrigsministeriet er mest tilbøjeligt til at anse de pågældende, der i henhold til akationæroverenskomsten udpeges af Gentofte Kommunalbestyrelse, for valgt med henblik på i NESA A/S's bestyrelse at varetage Gentofte Kommunes interesser. De pågældende vil derfor som udgangspunkt ikke være inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende NESA A/S. Indebærer sagen en stillingtagen til de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmers handlinger eller undladelser som bestyrelsesmedlemmer, vil inhabilitet dog kunne foreligge, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Med venlig hilsen

Helle Skjerbæk

Officielle noter

Forvaltningsloven med kommentarer, 1992 side 91 f; lov om kommunernes styrelse m. kommentarer, 1991, sider 77