Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at hovedreglen eftrer § 10, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse er, at kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Behandling af sager for lukkede døre må derfor have undtagelsens karakter og være begrundet i den enkelte sags beskaffenhed. Dette understreges også af den mulighed, der er for kommunalbestyrelsen, for at forhandle selve spørgsmålet om dørlukning for lukkede døre, idet der herved kan ske en afklaring af, om sagens behandling overhovedet vil medføre fremdragelse af forhold, der kan begrunde en dørlukning.

I den konkrete sag fandt Indenrigsministeriet ikke, at der havde været tilstrækkelige grunde til at træffe bestemmelse om, at byrådets behandling af et forslag til udtalelse til tilsynsrådet vedrørende baggrunden for en afgørelse om et medlems inhabilitet skulle ske for lukkede døre.

Ministeriet bemærkede i denne forbindelse, at oplysninger om købesummer m.v. for ejendomme er offentligt tilgængelige og således undergivet aktindsigt efter offentlighedslovens regler, jf.

»Offentlighedsloven« af Asbjørn Jensen m.fl., side 151, og at de pågældende oplysninger, som var medtaget i svarudkastet, således ikke i sig selv kunne begrunde beslutningen om behandling af sagen for lukkede døre.

Den fulde tekst

Om behandling af sager for lukkede døre.


I skrivelse af 17. januar 1990, der var rettet til Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt, har De forelagt Indenrigsministeriet den af tilsynsrådet afgivne udtalelse af 8. december 1989 vedrørende borgmester Jørgen Christiansens afgørelse under et byrådsmøde den 14. november 1989 om, hvorvidt drøftelsen af en udtalelse til tilsynsrådet skulle ske for lukkede eller åbne døre. Tilsynsrådet har ved sin påtegning af 19. januar 1990 på Deres skrivelse meddelt, at rådet kan henholde sig til den trufne afgørelse, og samtidig vedlagt sagens akter.

Det fremgår af sagen, at Frederikssund Byråd ved byrådsmødet den 10. oktober 1989 traf afgørelse om, at De var inhabil i forhold til behandllingen af dele af kommuneplanen. I skrivelse af 11. oktober 1989 klagede De over denne afgørelse til Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt, som i anledning af Deres klage indhentede en udtalelse fra Frederikssund Byråd. På dagsordensudkastet for byrådets møde den 14. november 1989 havde borgmesteren opført sagen blandt de sager, der skulle behandles for lukkede døre. Et forslag fra den konservative gruppe om, at sagen blev overført til sagerne, der skulle behandles for åbne døre, blev af borgmesteren sat under afstemning. Ved afstemningen om forslaget var der stemmelighed, og borgmesteren konstaterede på den baggrund, at forslaget var bortfaldet. Byrådets udtalelse i sagen blev herefter drøftet og vedtaget for lukkede døre.

I skrivelse af 15. november 1989 klagede De til tilsynsrådet over borgmesterens afgørelse om, at byrådets udtalelse til tilsynsrådet skulle behandles for lukkede døre. I anledning af denne klage indhentede tilsynsrådet en udtalelse fra borgmesteren, som i skrivelse af 27. november 1989 tilkendegav, at sagens beskaffenhed set under eet begrundede lukkede døre. Borgmesteren henviste herved til, at Deres inhabilitet var begrundet i, at De som advokat havde medvirket i forbindelse med udfærdigelse af skøder for to ejendomme, der indgik som dele af et større byområde, og som dannede grundlaget for de til byrådet fremsendte projekter til butikscenter og varehus. Udtalelsen til tilsynsrådet indeholdt oplysning om købsprisen for den ene ejendom, herunder oplysning om, at prisen oversteg ejendomsvurderingen med 124 pct. Borgmesteren fandt det rimeligt, at køberne blev beskyttet imod at få disse forhold, der var angivet i udkastet til udtalelsen til tilsynsrådet, forhandlet for lukkede døre.

I skrivelse af 8. december 1989 udtalte tilsynsrådet, at en beslutning om behandling af en sag for lukkede døre beror på et skøn, og at tilsynsrådet under hensyn til indholdet af byrådets udtalelse til tilsynsrådet i anledning af klagen ikke fandt at kunne kritisere, at sagen blev behandlet for lukkede døre.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Efter § 10, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse er kommunalbestyrelsens møder offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller formanden.

Lovens hovedregel er således, at kommunalbestyrelsens møder er offentlige, og behandling af sager for lukkede døre må derfor have undtagelsens karakter og være begrundet i den enkelte sags beskaffenhed. Dette understreges også af den mulighed, der er for kommunalbestyrelsen, for at forhandle selve spørgsmålet om dørlukning for lukkede døre, idet der herved kan ske en afklaring af, om sagens behandling overhovedet vil medføre fremdragelse af forhold, der kan begrunde en dørlukning.

Indenrigsministeriet finder ikke, at der efter det i sagen oplyste har været tilstrækkelige grunde til at træffe bestemmelse om, at byrådets behandling af forslaget til udtalelse til tilsynsrådet vedrørende baggrunden for afgørelsen om Deres inhabilitet skulle ske for lukkede døre. Det bemærkes herved, at oplysninger om købesummer m.v. er offentligt tilgængelige og således undergivet aktindsigt efter offentlighedslovens regler, jf. »Offentlighedsloven« af Asbjørn Jensen m.fl., s. 151.

De pågældende oplysninger, som var medtaget i svarudkastet til tilsynsrådet, kunne således ikke i sig selv begrunde en beslutning om behandling af sagen for lukkede døre. Ministeriet har samtidig hermed henledt Frederikssund Byråds opmærksomhed herpå.

Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt og Frederikssund Byråd har modtaget en kopi af denne skrivelse.

Med venlig hilsen

Emil le Maire

Officielle noter

Optaget i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1990.1.1