Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Meddelt et byråd, at der intet er til hinder for, at en kommunalt ansat faglærer ved en værkstedsskole, der bl.a. gennemfører kurser for unge arbejdsledige, kan være medlem af et under økonomiudvalget etableret beskæftigelsesudvalg, der er nedsat med hjemmel i § 17, stk. 4, i den kommunale styrelseslov, da udvalget kun kan have rådgivende funktioner.

Samtidig givet udtryk for, at reglen i § 29, stk. 2 i den kommunale styrelseslov kun omfatter stående udvalg, og at reglen i § 29, stk.

3, i den kommmunale styrelseslov udtømmende regulerer spørgsmålet om, hvilke kommunalt ansatte der er udelukket fra medlemskab af økonomiudvalget. Den pågældende faglærer kunne derfor også være medlem af økonomiudvalget.

Den fulde tekst

Kommunalt ansats medlemskab af et § 17, stk. 4-udvalg nedsat under økonomiudvalget.

I skrivelse af 22. december 1981 (j.nr. D.K.351.075.15) har byrådet udbedt sig en vejledende udtalelse fra Indenrigsministeriet til brug for nedsættelsen af et nærmere angivet beskæftigelsesudvalg.

Det fremgår af sagen, at byrådet har besluttet under økonomiudvalget at nedsætte et beskæftigelsesudvalg. Det er udvalgets opgave at følge de igangværende beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og tage initiativ til nye foranstaltninger i samarbejde med andre myndigheder samt at koordinere foranstaltningerne i samarbejde med Arbejdsmarkedsnævnet i Roskilde Amtskommune og Arbejdsformidlingen m.fl. Byrådet har til udvalget på det konstituerende møde af sin midte valgt 5 medlemmer til udvalget. Herudover vælger byrådet 2 medlemmer af udvalget efter indstilling fra henholdsvis Arbejdsgiverforeningen i Roskilde og Fællesorganisationen i Roskilde. Endelig tiltrædes udvalget af en repræsentant for arbejdsformidlingen i Roskilde.

Det er endvidere oplyst, at der som beskæftigelsesfremmende foranstaltning i Roskilde Kommune er etableret en værkstedsskole, som bl.a. gennemfører EIFU-kurser inden for metal-, træ- og malerområdet, og at der med henblik på undervisning ved disse kurser er ansat nogle faglærere ved skolen. Af et samtidig medsendt notat vedrørende organisationsstrukturen for kommunens arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforanstaltninger fremgår, at den nævnte værkstedsskole i organisatorisk henseende er henført under kommunens sekretariat vedrørende kommunale arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforanstaltninger, og at dette sekretariat i organisatorisk henseende hører under det tidligere omtalte beskæftigelsesudvalg.

Det fremgår endelig af byrådets henvendelse, at der nu er rejst spørgsmål om, hvorvidt en af de til værkstedsskolen knyttede faglærere af byrådet kan vælges til medlem af beskæftigelsesudvalget efter indstilling fra fællesorganisationen, og det er med henblik på dette spørgsmål, at byrådet har udbedt sig den nævnte udtalelse fra Indenrigsministeriet.

Kommunaldirektør Niels Borchersen har telefonisk supplerede oplyst, at den pågældende faglærer tillige er medlem af byrådet og medlem af økonomiudvalget.

Efter § 29, stk. 2, i den kommunale styrelseslov kan ingen, der er ansat af kommmunalbestyrelsen, være medlem af det stående udvalg, hvis forvaltningsområde omfatter den pågældendes tjenstlige virksomhed. Reglen i § 29, stk. 2, i den kommunale styrelseslov kan ikke bringes i anvendelse i det foreliggende tilfælde, da det nævnte beskæftigelsesudvalg ikke er nedsat som et stående udvalg, men i henhold til § 17, stk. 4, i den kommunale styrelseslov.

Efter § 29, stk. 3, i den samme lov er endvidere medlemskab af økonomiudvalget udelukket for nærmere angivne kommunalt ansatte, og reglen antages udtømmende at regulere dette forhold. I det foreliggende tilfælde udelukker ingen af bestemmelsens regler den pågældende faglærer fra medlemskab af økonomiudvalget. Da der endvidere ikke kan tillægges et under økonomiudvalget nedsat § 17, stk. 4-udvalg administrerende og tilsynsførende opgaver på økonomiudvalgets vegne, da et sådant udvalg alene kan have rådgivende funktioner, er der efter Indenrigsministeriets opfattelse intet til hinder for, at Roskilde Byråd efter indstilling fra fællesorganisationen i Roskilde kan indvælge den pågældende faglærer i den nævnte beskæftigelsesudvalg.

P.V.M.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelsen om kommunale forhold 1982 2.2.b