Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at bestemmelsen i § 20, stk. 5, må antages kun at finde anvendelse på egentlige udvalg, d.v.s. økonomiudvalget og de stående udvalg. Et byrådsmedlem må dog - når arbejdsgruppens indstilling er afgivet til vedkommende stående udvalg, henholdsvis økonomiudvalget - over for dette udvalg kunne gøre sin ret til tilsendelse af det i § 20, stk. 5, nævnte materiale gældende, herunder at få tilsendt det af arbejdsgruppen producerede sagsmateriale.

Endvidere givet en redegørelse for de nærmere betingelser, hvorunder det pågældende byrådsmedlem kan gøre sin ret gældende, jfr. tidligere resume af 23. februar 1982.

Den fulde tekst

Spørgsmålet om, hvorvidt kommunalbestyrelsesmedlemmers ret efter § 20,stk.5, til tilsendelse af nærmere angivet materiale finder anvendelse på 2 arbejdsgrupper. (* 1)

I skrivelse af 16.august 1983 (j.nr. oo.01.A 10) har byrådet forelagt indenrigsministeriet spørgsmålet om, hvorvidt bestemmelsen i § 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse om byrådsmedlemmers ret til tilsendelse af nærmere angivet materiale fra udvalg, de pågældende ikke er medlemmer af, finder anvendelse på 2 arbejdsgrupper nedsat ved byrådsbeslutning af 14. oktober 1980 og 4. oktober 1982.

Det er oplyst, at de 2 arbejdsgrupper har til opgave henholdsvis at udarbejde redegørelse i henhold til § 6 i kommuneplanloven (og senere at gennemføre det videre kommuneplanarbejde) samt at bearbejde varmeplanen for Grenaa kommune. Det er endvidere oplyst, at begge arbejdsgrupper er sammensat således, at de består af 2 byrådsmedlemmer og 4 tjenestemænd og eksterne specialister til bearbejdelse af specielle områder. Endelig er det oplyst, at der ikke er henlagt beslutningskompetence til disse arbejdsgrupper, men at de alene udfører forberedende arbejde med henblik på senere behandling og udformning af indstilliger til plan- og miljøudvalget, respektive økonomiudvalget.

Ved sagens forelæggelse for ministeriet har byrådet som sin opfattelse udtalt, at de 2 arbejdsgrupper ikke er omfattet af begrebet »udvalg«, således som det anvendes i den citerede lovbestemmelse, men at man anser spørgsmålet for tvivlsomt, i hvilken forbindelse man peger på, at bestemmelsen i § 20, stk. 5, blev indsat under folketingsbehandlingen ved et af indenrigsministeren fremsat ændringsforslag, hvorfor bemærkninger og kommentarer er sparsomme.

I denne anledning skal man meddele, at indenrigsministeriet er enigt med byrådet i, at bestemmelsem i § 20, stk. 5, om det enkelte byrådsmedlems ret til tilsendelse af eksisterende sagsmateriale må antages kun at finde anvendelse på de egentlige udvalg, d.v.s økonomiudvalget og de stående udvalg. Derimod kan det enkelte byrådsmedlem ikke antages at have en tilsvarende ret for så vidt angår sagsmateriale, der hidrører fra en af byrådet nedsat arbejdsgruppe til udførelse af en nærmere fastlagt arbejdsopgave og uden beslutningskompetence. Et byrådsmedlem må dog - når arbejdsgruppens indstilling er afgivet til vedkommende stående udvalg, henholdsvis økonomiudvalget - over for dette udvalg kunne gøre sin ret til tilsendelse af det i § 20, stk. 5, nævnte materiale gældende, herunder at få tilsendt det af arbejdsgruppen producerede sagsmateriale.

Det pågældende byrådsmedlem kan dog kun forlange at få tilsendt det sagsmateriale, som medlemmer af vedkommende stående udvalg, henholdsvis økonomiudvalget, har modtaget. Det bemærkes i denne forbindelse, at der intet er til hinder for, at byrådet vedtager, at et medlem en gang for alle kan meddele, at den pågældende ønsker at modtage sagsmateriale fra et bestemt udvalg eller fra flere udvalg, eventuelt sagsmateriale vedrørende et eller flere emner, der henhører under udvalget, med den virkning, at materialet tilsendes den pågældende sammen med den dagsorden, som den pågældende tidligere har anmodet om at måtte modtage. Et medlem vil således, såfremt byrådet har vedtaget en sådan ordning, også kunne anmode om at få tilsendt sagsmateriale, som fremtidig tilsendes medlemmer af vedkommende stående udvalg eller økonomiudvalget.

Endelig bemærkes, at et byrådsmedlem har adgang til efter anmodning at gennemse eksisterende sagsmateriale i den kommunale forvaltnig, dog begrænset af gældende regler om tavshedspligt. Begæring om sagsindsigt skal rettes til borgmesteren.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

(* 1) jf.1.3 1982 i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold. Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1983 1.10.