Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at det forhold at 21 byrådsmedlemmer var ansat ved det fælleskommunale genbrugscenter ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at statuere inhabilitet i forbindelse med byrådets behandling af budgettet for genbrugscentret.

Det måtte endvidere lægges til grund, at de 2 byrådsmedlemmer ikke havde nogen særlig personlig eller økonomisk interesse i udfaldet af byrådets budgetbehandling, idet der ikke var fremsat forslag,som kunne påvirke de pågældendes ansættelses- eller arbejdsforhold.

Imidlertid måtte det byrådsmedlem, der var leder af institutionen, og som i denne egenskab havde udarbejdet eller deltaget i udarbejdelsen af institutionens budgetforslag, dog anses for inhabil ved byrådets stillingtagen til institutionens budgetforslag.

Derimod var der ikke tiltsrækkelig grundlag for at antage, at det byrådsmedlem, der var leder af en afdeling af genbrugscentret, ahvde haft en interesse af en sådan styrke i sagens udfald, at der ud fra en generel vurdering havde været fare for, at den pågældendes stillingtagen til sagen kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Den fulde tekst

Lederen af et fælleskommunalt genbrugscenter inhabil ved byrådets behandling af budgettet for centret

I skrivelse af 9. februar 1988 (j.nr. 45-5-7) har Haderslev Byråd anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse i en sag vedrørende to byrådsmedlemmers habilitet i forbindelse med behandlingen i byrådet af 1988-budgettet for Sønderjysk Genbrugscenter Nord.

Som meddelt i skrivelse af 19. februar 1988 har Indenrigsministeriet anmodet Tilsynsrådet for Sønderjyllands Amt om en udtalelse. Tilsynsrådet har i sit svar af 25. februar 1988 meddelt, at tilsynsrådet - omend under nogen tvivl - har fundet, at sagen, således som den er oplyst af Haderslev Kommune, hverken har så væsentlig betydning for de to byrådsmedlemmer eller for det kommunale fællesskab, hvori de er ansat, at det har været tilstrækkeligt grundlag for at anse medlemmerne for inhabile.

Det fremgår af sagen, at under behandlingen i byrådet af 1988-budgettet for Sønderjysk Genbrugscenter Nord blev byrådsmedlem Finn Christiansen, der er leder af genbrugscentret, og byrådsmedlem Jens Ole Koustrup, der er afdelingsleder ved genbrugscentrets afdeling i Haderslev, af et flertal i byrådet anset for inhabile ved behandlingen og afgørelsen af den pågældende sag.

De to byrådsmedlemmer påklagede derefter byrådets afgørelse til Tilsynsrådet for Sønderjyllands Amt. Tilsynsrådet udtalte efter behandling i et møde den 21. januar 1988, at der ikke efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger i sagen har været tiltsrækkeligt sikre holdepunkter for at antage, at valget mellem de to foreliggende budgetforslag havde væsentlig betydning for nogen af de to klagere. Disse burde derfor efter tilsynsrådets mening have deltaget i sagens behandling og afgørelse. Imidlertid må tilsynsrådet erkende, at der på tidspunktet for afgørelsen af habilitetsspørgsmålet kan have været en sådan tvivl om virkningen af budgetforslagene for de to klageres ansættelsesforhold, at den af byrådet trufne afgørelse ikke kan betegnes som klart urigtig. Tilsynsrådet finder under hensyn til denne tvivl ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte afgørelsen og foretager sig ikke mere i sagen.

Sagen, der var optaget på byrådets dagsorden den 24. september vedrørte godkendelsen af budgettet for 1988 for Sønderjysk Genbrugscenter Nord. Efter tilkendegivelser fra økonomiudvalget var der blevet udarbejdet et revideret budgetforslag for centret, som ville indebære en besparelse i forhold til det oprindelige udarbejdede budgetforslag.

Efter det oplyste ville de foreselåede besparelser i budgetforslaget ikke få nogen personlig eller økonomisk betydning for byrådsmedlemmerne Finn Christiansen og Jens Ole Koustrup, og der var efter det oplyste ejheller i øvrigt fremsat forslag vedrørende budgettet, som ville kunne påvirke de pågældendes ansættelses- eller arbejdsforhold.

Det fremgår endvidere af sagen, at Finn Christiansen ifølge sin stillings- og arbejdsbeskrivelse som leder af genbrugscentret skal deltage i møderne i centrets styringsgruppe og bestyrelse, samt at han skal deltage i udarbejdelsen af centrets budget. Derimod er der ikke pålagt afdelingsleder Jens Ole Koustrup nogen funktioner vedrørende budgettet eller andre økonomiske forhold vedrørende centret.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis der foreligger omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter, styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Der henvises herved til reglerne i § 3 i forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985), som dog direkte kun finder anvendelse på sager, hvor der udfærdiges forvaltningsakter eller indgås kontraktsforhold mv., jf. lovens § 2.

Det forhold, at en sag vedrører den fælleskommunale virksomhed, hvor de to byrådsmedlemmer er ansat, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at statuere inhabilitet. Der må foretages en nærmere vurdering af sagens karakter og af styrken af de interesser, som de to hver især har som henholdsvis leder og afdelingsleder i Sønderjysk Genbrugscenter Nord.

Efter det oplyste må det lægges til grund, at de to byrådsmedlemmer ikke havde nogen særlig personlig eller økonomisk interesse i udfaldet af byrådets budgetbehandling, idet der ikke var fremsat forslag, som kunne påvirke de pågældendes ansættelses- eller arbejdsforhold.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse må et byrådsmedlem, der er leder af en institution, og som i denne egenskab har udarbejdet eller deltaget i udarbejdelsen af institutionens budgetforslag, dog anses for at være inhabil ved byrådets stillingtagen til institutionens budgetforslag. På denne baggrund finder ministeriet, at byrådet med rette har truffet beslutning om at anse Finn Christiansen for at være inhabil.

Derimod finder Indenrigsministeriet ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at Jens Ole Koustrup har haft en interesse af en sådan styrke i sagens udfald, at der - ud fra en generel vurdering - har været fare for, at hans stillingtagen til sagen kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Ministeriet er derfor enig med tilsynsrådet i, at Jens Ole Koustrup ikke burde være anset for inhabil ved den pågældende sags behandling i byrådet.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Tilsynsrådet for Sønderjyllands Amt.

Med venlig hilsen

Emil le Maire

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1988 2.2.a.