Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at der var en sådan sammenhæng mellem indgåelsen af et lejemål til amtskommunens sygehusvæsen og økonomiudvalgets stillingtagen til deponering af et beløb i forbindelse med lejemålet, at amtsborgmesteren som formand for bestyrelsen i det udlejede selskab ikke burde have deltaget i økonomiudvalgets behandling af deponeringsspørgsmålet, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. § 3, stk. 2.

Det var i sagens oplyst, at amtsborgmesteren ikke havde deltaget i amtskommunens stillingtagen til spørgsmålet om indgåelsen af lejemålet, herunder udformningen af kontraktsvilkårene, og at sygehusudvalget for sit vedkommende havde tiltrådt indgåelsen af lejemålet under forudsætning af, at der via økonomiudvalget skete en afklaring af deponeringsspørgsmålet.

Indenrigsministeriet bemærkede i denne forbindelse, at en deponering ikke forudsætter, at der meddeles en bevilling hertil. Der er tale om en disposition over amtskommunens kontantbeholdning, uanset at det deponerede beløb bindes i en periode. Deponering i henhold til Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse eller dispensation herfra er imidlertid en konsekvens af indgåelse af lejemål.

Den fulde tekst

Formand for ejendomsselskabs bestyrelse inhabil ved økonomiudvalgets behandling af deponeringsspørgsmål i forbindelse med amtskommunens lejemål i selskabets ejendom.

I skrivelse af 1. november 1989, jf. skrivelse af 15. november 1989, har De på Nordjyllands Konservative Amtsrådsgruppes vegne rettet henvendelse hertil vedrørende amtsborgmester Søren Madsens habilitet i forbindelse med behandlingen af en sag i Nordjyllands Amtskommunes økonmiudvalg om leje af kontorlokaler i bygninger, der ejes af Pensionskassernes Sammenslutning PenSam, hvori amtsborgmesteren er bestyrelsesformand.

Det fremgår af Deres skrivelse, at amtskommunens sygehusudvalg den 3. oktober 1989 vedtog et forslag fra Aalborg Sygehus om en udflytning af sygehusadministration til det nærliggende Urban kontorhus, og at sygehusudvalgets vedtagelse blev tiltrådt af økonomiudvalget på dets møde den 16. oktober 1989. De anfører, at det er uheldigt, at amtsborgmesteren samtidig optræder som formand for bestyrelsen i PenSam, der står for udlejningen af kontorlokalerne, og som formand for økonomiudvalget, der godkender kontraktsvilkårene, som han selv i princippet har udfærdiget. De peger i den forbindelse på, at det i den konkrete sag ikke kan udelukkes, at amtsborgmesterens dobbeltolle kan have været til ulempe for amtskommunen.

I Deres senere skrivelse af 15. november 1989 har De anført, at amtsborgmesteren, som formand for PenSam's betyrelse har en loyalitet over for PenSam, og at han ikke kan undslå sig fra indflydelse ved at henvise til, at det er embedsmændene i administrationen, der står for udformningen af konkrete lejekontrakter.

Som De er orienteret om, har Indenrigsministeriet indhentet en udtalelse fra Nordjyllands Amtsråd og sagen. Amtsrådets udtalelse af 21. november 1989 med bilag vedlægges i kopi.

Det fremgår af sagen, at der på dagsordenen for sygehusudvalgets møde den 3. oktober 1989 var optaget følgende punkt: Spørgsmål om lejemål til sygehusadministrationen, Aalborg Sygehus . Som bilag til dagsordenspunktet var udsendt en skrivelse af 27. september 1989 fra sygehusets ledelse, hvori det var angivet, at ledelse havde vedtaget at indgå lejekontrakt med PenSam om den pågældende bygning, og at ledelsen samtidig havde fundet det rigtigst at forespørge sygehusudvalget, om udvalget var indforstået heri, under indtryk af de afledte konsekvenser for driftsbudgettet og specielt for nødvendigheden af anlægsbevilling(er) i forbindelse med indretning af de hidtidige administrationslokaler på sygehuset til ambulatorieformål. Endvidere forelå oplæg til lejeaftale. På mødet tiltrådte sygehusudvalget for sit vedkommende, at lejemålet blev indgået forudsat, at udlejers tilsagn om eventuel generel sænkning af lejen blev indarbejdet i den endelige kontrakt, at deponeringskravet blev afklaret nærmere via økonomiudvalg og fællesforvaltning, og at konkret indstilling om anlægsbevilling til etablering af ambulatorielokalerne snarest muligt blev forelagt udvalget.

Sagen blev herefter med sygehusforvaltningens skrivelse af 6. oktober 1989 fremsendt til økonomiudvalget til afklaring af deponeringskrav/dispensationsmuligheder . I dagsordenen for økonomiudvalgets møde den 16. oktober 1989 var det angivet, at sygehusudvalget havde indstillet, at der blev lejet administrationslokaler i PenSam's byggeri. Endvidere var angivet, at der ifølge lånebekendtgørelsen skulle deponeres et beløb svarende til det lejede byggeris anlægsværdi, hvilket svarede til 15-20 mill. kr. Det blev foreslået, at Indenrigsministeriet blev ansøgt om dispensation for deponeringen under hensyn til, at amtskommunen selv udbød et andet lejemål. Økonomiudvalgets beslutning er angivet som Tiltrådtes som foreslået .

Amtsrådet har i sin udtalelse over sagen henvist til et notat af 7. november 1989, der var udarbejdet på baggrund af Deres anmodning om amtsrådets stillingtagen til udflytningen af sygehusadministrationen. Deres anmodning herom var begrundet i bl.a. manglende bevillingsmæssig hjemmel og amtsborgmesterens inhabilitet, hvilket blev afvist af amtsrådet på dets møde den 14. november 1989. I det nævnte notat er bl.a. angivet, at udgiften til fremskaffelse af andre lokaler til sygehusadministrationen var indregnet i 1990-budgettet vedrørende sygehuset. Endvidere er angivet, at det ved økonomiudvalgets behandling af sagen klart blev tilkendegivet, at sagen trods uklarhed i dagsordensteksten alene drejede sig om stillingtagen til et af forvaltningen fremsat forslag om at søge dispensation fra deponeringskravet, hvilket blev forsøgt tydeliggjort ved protokolleringen af udvalgets beslutning.

Om habilitetsspørgsmålet er det i notatet af 7. november 1989 endvidere anført, at amtsborgmesteren ikke har deltaget i beslutningsprocessen vedrørende amtskommunens indgåelse af lejemålet, og at han ikke har deltaget i sygehusudvalgets møde, hvor beslutningen om godkendelse af lejemålet blev truffet. Det er tilføjet, at beslutningen i økonomiudvalget om ansøgning om dispensation er en efterfølgende beslutning, som er uden sammenhæng med lejekontraktens indhold.

Det er senere af amtskommunen oplyst, at lejekontrakten efter nærmere forhandlinger mellem parterne blev underskrevet af sygehuset den 27. november 1989.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Efter bestemmelsen i § 3, stk. 1, nr. 3, i forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985) er den, der virker inden for den offentlige forvaltning, inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagen.

Efter denne bestemmelse vil amtsborgmesteren som formand for bestyrelsen i PenSam være inhabil ved amtskommunens behandling af sagen om indgåelse af lejemål med PenSam.

Som sagen foreligger oplyst, må Indenrigsministeriet lægge til grund, at amtsborgmesteren ikke har deltaget i amtskommunens stillingtagen til spørgsmålet om indgåelse af det omhandlede lejemål med PenSam. Det bemærkes herved, at det forhold, at amtsborgmesteren er leder af den amtskommunale administration og tillige formand for PenSam's bestyrelse, ikke i sig selv kan føre til, at amtskommunen er afskåret fra at indgå en aftale med PenSam.

Økonomiudvalgets behandling af sagen om lejemålet vedrørte spørgsmålet om deponering og eventuel dispensation herfra. En deponering forudsætter ikke, at der meddeles en bevilling hertil. Der er tale om en dispensation over amtskommunens kontantbeholdning, uanset at det deponerede beløb bindes i en periode. Deponering i henhold til Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse eller dispensation herfra er imidlertid en konsekvens af indgåelse af lejemål.

På mødet den 2. oktober 1989 tiltrådte sygehusudvalget for sit vedkommende indgåelsen af lejemålet med PenSam under forudsætning af, at der via økonomiudvalget skete en afklaring af deponeringsspørgsmålet. På økonomiudvalgets møde den 16. oktober 1989, hvor der skulle tages stilling til deponeringsspørgsmålet, blev der truffet beslutning om, at ansøge Indenrigsministeriet om dispensation fra deponeringskravet.

På denne baggrund finder Indenrigsministeriet, at der har været en sådan sammenhæng mellem lejemålsindgåelsen og økonomiudvalgets stillingtagen til deponeringsspørgsmålet, at amtsborgmesteren som formand for bestyrelsen i PenSam ikke burde havde deltaget i økonomiudvalgets behandling af deponeringsspørgsmålet, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. § 3, stk. 2.

Nordjyllands Amtsråd er samtidig orienteret herom ved kopi af denne skrivelse.

Med venlig hilsen

Emil le Maire

Officielle noter

Optaget i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1990.2.a.1