Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at et amtsrådsmedlem, der var medlema af et elektricitetsværks bestyrelse, måtte anses for inhabil ved elektricitetsværkets ansøgning om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, uanset at den pågældende af et byråd var indvalgt i værkets repræsentantskab og derefter indvalgt i værkets bestyrelse.

Efter at amtsrådsmedlemmet havde anmodet om genoptagelse af sagen, udtalte Justitsministeriet, at ministeriet var mest tilbøjelig til at mene, at det er uforeneligt med bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. § 3, stk. 2, at et amtsrådsmedlem deltager i behandlingen af en sag om godkendelse af en særligt forurenende virksomhed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, når den pågælende er medlem af virksomhedens bestyrelse og som bestyrelsesmedlem også skal varetage værkets interesser.

Justitsministeriet anførte i sin udtalelse, at det jævnligt forekommer, at kommunalbestyrelses- eller amtsrådsmedlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen eller efter indstilling herfra indvælges i selskabs- eller foreningsbestyrelser for der at varetage kommunale interesser. Et sådant repræsentationsforhold antages ikke at bevirke, at den pågældende er inhabil i forhold til kommunalbestyrelsens eller amtsrådets behandling af en sag, hvori selskabet er part eller som selskabet i øvrigt er berørt af, medmindre det følger af sagens karakter eller den pågældendes tilknytning til selskabet m.v., at dette i sig selv er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Som eksempel herpå nævnes tilfælde, hvor det følger af forvaltningsmyndighedens opgaver, at der er tale om udøvelse af tilsyns- eller kontrolbeføjelser over for selskabet og ledelsens dispositioner, jf. f.s.v. angår varetagelsen af to offentlige hverv, bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Justitsministeriet henviste i øvrigt til, at miljøbeskyttelseslovens særlige regler i kapitel 5 om miljøgodkendelse af særligt forurendende virksomheder, har til formål at sikre, at denne type virksomheder ikke påbegyndes, før miljømyndighedens tilladelse foreligger. For særligt forurenende virksomheder gælder det således, at miljømyndighedernes tilsyns- og kontrolbeføjelser i tidsmæssig henseende er rykket frem i forbindelse med etableringen af en særlig godkendelsesordning.

Under henvisning til Justitsministeriets udtalelse fastholdt Indenrigsministeriet herefter sin opfattelse af habilitetsspørgsmålet.

Den fulde tekst

Kommunalbestyrelsesvalgt bestyrelsesmedlem i et selskab inhabil ved tilsyn med selskabet

I skrivelse af 15. december 1987 udtalte Indenrigsministeriet, at ministeriet var mest tilbøjelig til at mene, at De som bestyrelsesmedlem i Fynsværket var inhabil ved Fyns Amtsråds behandling den 16. juli 1987 af en ansøgning fra Fynsværket om en miljøgodkendelse.

I skrivelse af 23. december 1987 har De anmodet Indenrigsministeriet om at tage spørgsmålet om Deres habilitet i sagen op til fornyet overvejelse.

Som meddelt Dem i skrivelse af 26. januar 1988 har Indenrigsministeriet anmodet Justitsministeriet om en udtalelse i sagen, efter at De i skrivelse af 19. januar 1988 var fremkommet med en uddybning af Deres synspunkter.

Justitsministeriet har herefter i den i kopi vedlagte skrivelse af 25. marts 1988 udtalt, at ministeriet er mest tilbøjelig til at mene, at det er uforeneligt med bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. § 3, stk. 2, at et amtsrådsmedlem deltager i behandlingen af en sag om godkendelse af en særlig forurenende virksomhed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, når den pågældende er medlem af virksomhedens bestyrelse og som bestyrelsesmedlem også skal varetage værkets interesser.

Justitsministeriet har i sin udtalelse anført, at det jævnligt forekommer, at kommunalbestyrelses- eller amtsrådsmedlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet eller efter indstilling herfra indvælges i selskabs- eller foreningsbestyrelser eller lignende for der at varetage kommunale interesser. Et sådant repræsentationsforhold antages ikke at bevirke, at den pågældende er inhabil i forhold til kommunalbestyrelsens eller amtsrådets behandling af en sag, hvori selskabet er part, eller som selskabet i øvrigt er berørt af, medmindre det følger af sagens karakter eller den pågældendes tilknytning til selskabet mv., at dette i sig selv er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Justitsministeriet har som eksempel herpå bl.a. nævnt, at der kan foreligge inhabilitet i tilfælde, hvor det følger af forvaltningsmyndighedens opgaver, at der er tale om udøvelse af tilsyns- eller kontrolbeføjelser over for selskabet og ledelsens dispositioner, jf. for så vidt angår varetagelsen af to offentlige hverv, bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Justitsministeriet har i den forbindelse henvist til, at ministeriet i en tidligere skrivelse af 12. august 1987 har givet udtryk for, at det må antages at være uforeneligt med bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4, jf. § 3, stk. 2, at et amtsrådsmedlem deltager i behandlingen af en sag om godkendelse og tilsyn mv. med en fælleskommunal virksomhed, hvori den pågældende er bestyrelsesmedlem. En sådan situation vil efter Justitsministeriets opfattelse indebære en uheldig dobbeltrolle, hvor den pågældende i realiteten selv medvirker til at godkende den virksomhed, hvor vedkommende er bestyrelsesmedlem, og til at føre kontrol med, at alt går rigtigt til i forbindelse med anlæggets drift.

Justitsministeriet har som begrundelse for sin udtalelse om habilitetsspørgsmålet endvidere henvist til, at miljøbeskyttelseslovens særlige regler i kapitel 5 om miljøgodkendelse af særligt forurendende virksomheder har til formål at sikre, at denne type virksomheder ikke påbegyndes, før miljømyndighedens tilladelse foreligger. I forbindelse med tilladelsen kan der fastsættes særlige vilkår for virksomhedens etablering og drift, jf. miljøbekyttelseslovens § 41, stk. 2. De særlige vilkår, der fastsættes i miljøgodkendelsen, danner grundlag for den tilsynsvirksomhed, som miljømyndigheden efter driftens påbegyndelse skal gennemføre. Overtrædes de individuelt meddelte vilkår for godkendelsen, kan godkendelsesmyndigheden nedlægge forbud mod fortsat drift,. jf. miljøbeskyttelselovens § 42. For særligt forurenende virksomheder gælder det således, at miljømyndighedernes tilsyns- og kontrolbeføjelser i tidsmæssig henseende er rykket frem i forbindelse med etableringen af en særlig godkendelsesordning.

På baggrund af Justitsministeriets udtalelse har Indenrigsministeriet ikke fundet grundlag for at ændre opfattelse af habilitetsspørgsmålet i den konkrete sag.

For så vidt angår Deres skrivelse af 18. december 1987, hvori De har rejst kritik af Fyns Amtsråds sagsbehandling i forbindelse med miljøgodkendelsen til Fynsværket, bemærkes, at ministeriet har modtaget Fyns Amtsråds udtalelse af 27. april 1988 vedrørende Deres klagepunkter, og at ministeriet snarest vil vende tilbage til sagen.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen

/ Emil le Maire

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1988 2.3.a