Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Over for en kommunalbestyrelse tilkendegivet, at et ikke-medlem af et udvalg i medfør af § 20, stk. 5, i den kommunale styrelseslov kun har ret til at modtage dagsordener, udskrift af beslutningsprotokoller og andet materiale vedrørende sager, der kan indbringes for kommunalbestyrelsen.

Endvidere tilkendegivet, at et medlem som minimum fra gang til gang kan kræve at modtage nærmere angivet sagsmateriale vedrørende et enkelt eller flere punkter på dagsordenen, som den pågældende har modtaget efter anmodning. Der er dog intet til hinder for, at en kommunalbestyrelse vedtager, at et medlem en gang for alle kan meddele, at den pågældende ønsker at modtage sagsmateriale fra et bestemt udvalg eller fra flere udvalg, eventuelt vedrørende et eller flere emner, således at materialet tilsendes sammen med dagsordenen.

Den fulde tekst

Kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til at modtage dagsordener m.v.


I skrivelse her modtaget den 18. januar 1982 (j.nr.oo.o1A1o/27) har kommunalbestyrelsen udbedt sig en vejledende udtalelse fra indenrigsministeriet for så vidt angår fortolkningen af ordene »de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt« samt »efter anmodning i det enkelte tilfælde« i § 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse.

I denne anledning skal man meddele, at det nævnte stykke i § 20 blev indsat under folketingets behandling af indenrigsministeriets forslag til ændring af de kommunale styrelseslove. Spørgsmålet om at foreslå en sådan bestemmelse blev i øvrigt overvejet i betænkning nr. 894/1980 »Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v.«, der er afgivet af et af indenrigsministeren nedsat udvalg. Man skal navnlig henvise til kapitel VI. Kommunalpolitikernes arbejdsvilkår, hvor der i afsnittene 6.1 og 6.3. er redegjort nøjere for udvalgets overvejelser.

For så vidt angår ordene »de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt«, skal man bemærke, at den nævnte bestemmelse i § 20, stk. 5, skal ses i sammenhæng med den pligt, som en kommunalbestyrelse har til at føre tilsyn med virksomheden i udvalgene, med den ret, som et medlem har til i henhold til § 11 i den kommunale styrelseslov for kommunalbestyrelsen at indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender, og med det ansvar for virksomheden i udvalgene, som den samlede kommunalbestyrelse eventuelt kan pådrage sig. Undtaget fra denne tilsynspligt og spørgsmålsret er dog f.eks. sager, der hører under det sociale udvalgs selvstændige kompetence, og som derfor ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Dagsordener, udskrifter af beslutningsprotokollen og andet materiale vedrørende sådanne sager har ikke-medlemmer af udvalget derfor ikke ret til at modtage.

For så vidt angår ordene »efter anmodning i det enkelte tilfælde«, må meningen efter sammenhængen i bestemmelsen være, at medlemmet som et minimum fra gang til gang kan kræve at modtage nærmere angivet sagsmateriale vedørende et enkelt eller flere punkter på dagsordenen, efter at den pågældende har modtaget dagsordenen. Den pågældende kan kun forlange at få tilsendt det sagsmateriale, som medlemmer af vedkommende udvalg har modtaget. Imidlertid er der intet til hinder for, at kommunalbestyrelsen vedtager, at et medlem en gang for alle kan meddele, at den pågældende ønsker at modtage sagsmateriale fra et bestemt udvalg eller fra flere udvalg, eventuelt sagsmateriale vedrørende et eller flere emner, der henhører under udvalget, med den virkning, at materialet tilsendes den pågældende sammen med den dagsorden, som den pågældende tidligere har anmodet om at måtte modtage.

For så vidt kommunalbestyrelsen med sin forespørgsel om, hvorvidt vedkommende folketingsudvalg i forbindelse med behandlingen af lovforslaget fik forelagt en konsekvensberegning, dermed mener, om der er foretaget nogen vurdering af omkostningerne ved at gennemføre ordningen, skal man bemærke, at en sådan vurdering ikke lod sig og fortsat ikke lader sig foretage.

Indenrigsministeriet har endvidere over for folketingets kommunaludvalg tilkendegivet, at det ikke skønnedes, at der ville ske nogen uønsket vækst i »papirstrømmen«, fordi tilsendelsn af informatiosmaterialet er betinget af en henvendelse fra det enkelte medlem. Man skal iøvrigt henvise til bemærkninger i afsnit 6.3. i den ovenfor nævnte betænkning.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1982 1.3.