Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at den eneste form for vederlæggelse efter den kommunale styrelseslov, der i givet fald ville kunne ydes medlemmer af det sociale udvalg - bortset fra den vederlagte udvalgsformand - i forbindelse med overværelse af politiafhøringer af børn og unge, er mødediæter i henhold til § 16, stk. 3.

Det er en betingelse for ydelse af diæter for kommunale hverv, at virksomheden udøves under forhold, der kan sidestilles med møder. For at denne betingelse kan anses for opfyldt må det kræves, at medlemmerne deltager i en forhandling og træffer beslutning - eller ihvertfald har mulighed herfor - i henhold til kommunalbestyrelsens eller et udvalgs udtrykkelige eller stiltiende bemyndigelse.

Da det sociale udvalg ikke i henhold til hverken socialministeriets lovgivning eller retsplejeloven er forpligtet til at overvære afhøringerne, og da der ikke kan ydes diæter for tilsyns- og besigtigelsesopgaver, kan der ikke ydes udvalgsmødediæter til medlemmer af det sociale udvalg for overværelse af afhøringer af børn og unge.

Den fulde tekst

Vederlæggelse af socialudvalgsmedlemmer for overværelse af politiafhøringer.


Ved påtegningsskrivelse af 13. juli 1983 (j.nr. 089-Fo1-9-5-83) har tilsynsrådet anmodet indenrigsministeriet om en vejledende udtalelse vedrørende en henvendelse fra Korsør byråd om mulighederne for at vederlægge medlemmer af det sociale udvalg, der overværer politiafhøringer af børn og unge i tidsrummet mellem kl. 16.00 og kl. 8.00 samt i week-enden.

Det fremgår af sagen, at det sociale udvalg i Korsør har besluttet, at udvalgsmedlemmerne skal stå til rådighed i den ovennævnte situation, idet udvalget ikke fandt anledning til at etablere en vagtordning med aflønning af administrativt personale, da tilkaldene var af begrænset karakter.

Indenrigsministeriet har indhentet en udtalelse fra socialministeriet, af hvilken det fremgår, at der ikke efter socialministeriets lovgivning er regler, der pålægger medlemmer af det sociale udvalg at være til stede ved politiafhøring af børn og unge, men at det sociale udvalg iflg. retsplejelovens § 752, stk. 2, skal underrettes om afhøring af sigtede under 18 år og have adgang til at overvære afhøringen. Socialministeriet har oplyst, at det sociale udvalg således heller ikke efter retsplejeloven er forpligtet til at overvære afhøringer.

I den anledning skal indenrigsministeriet udtale, at den eneste form for vederlæggelse efter den kommunale styrelseslov, der i givet fald ville kunne ydes medlemmerne af det sociale udvalg - bortset fra den vederlagte udvalgsformand - er mødediæter i henhold til § 16, stk. 3.

Det har altid efter indenrigsministeriets opfattelse været en betingelse for ydelse af diæter for kommunale hverv, at medlemmernes virksomhed udøves under forhold, der kan sidestilles med møder. For at betingelsen med hensyn til at møde kan anses for opfyldt, må det efter indenrigsministeriets opfattelse kræves, at medlemmerne deltager i en forhandling og træffer beslutning - eller i hvert fald har mulighed for at træffe beslutning - i henhold til kommunalbestyrelsens eller et udvalgs udtrykkelige eller stiltiende bemyndigelse. Der kan således ikke ydes diæter for tilsyns- og besigtigelsesopgaver. Der kan heller ikke ydes diæter for et medlems tilstedeværelse på kommunekontoret for at drøfte sager med forvaltningen. Alene i de tilfælde, hvor der er tale om lovpligtigt fremmøde , f.eks. orienteringsmøder i forbindelse med regions- og kommuneplanlægningen, har indenrigsministeriet anset det for berettiget, at der kan ydes diæter, uanset at den oven for beskrevne betingelse om møde ikke er opfyldt.

Det er på denne baggrund indenrigsministeriets opfattelse, at der ikke kan ydes medlemmer af det sociale udvalgsmødediæter efter § 16, stk. 3 i lov om kommunens styrelse for overværelse af afhøringer af børn og unge.

Det tilføjes, at der ikke kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i det omhandlede tilfælde, jfr. § 16, stk. 6, i den kommunale styrelseslov, idet dette forudsætter, at der kan ydes mødediæter for hvervet.

Man skal anmode om underretning om tilsynsrådets videre behandling af sagen.

De fremsendte sagsakter returneres vedlagt.

P. M. V.

E. B.

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1984 5.1.