Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt, at kommunalbestyrelsen lovligt kan delegere såvel sin ansættelseskompetence som sin afskedigelseskompetence efter skolestyrelsesloven til den kommunale forvaltning, borgmesteren eller økonomiudvalget, der dog for kommunalbestyrelsen vil skulle forelægge de sager, hvori indstillingen ikke kan følges og naturligvis er undergivet de samme lovmæssige begrænseninger som kommunalbestyrelsen, herunder reglen i § 7, stk. 2, 1. punktum. Det er efter indenrigsministeriets opfattelse uden retlig betydning for, hvornår indstillignerne skal forelægges, at sådanne måtte være enstemmige eller vedtaget »med alle stemmer af den indstillende myndighed«.

Den fulde tekst

Delegation af ansættelse- og afskedigelseskompetence efter skolestyrelsesloven.


I skrivelse af 4. februar 1982 (2.afd. 1.kontor j.nr. 1981-4431--1) har undervisningsministeriet anmodet om en udtalelse om, hvorvidt en kommunalbestyrelse kan delegere sin kompetence til at afskedige en såkaldt fast (lærer)vikar til kommunaldirektøren i tilfælde, hvor der foreligger en enstemmig indstilling fra skolekommissionen om afskedigelse.

Undervisningsministeriet har ved sagens oversendelse samtidig tilkendegivet, at man er af den opfattelse, at delegation kun kan finde sted i rutinesager eller i sager, hvor kommunalbestyrelsen er bundet af skolekommissionens indstilling, f.eks. hvis der foreligger en enstemmig indstilling fra kommissionen om ansættelse, jfr. § 7, stk. 2, i skolestyrelsesloven.

I denne anledning skal indenrigsministeriet meddele følgende:

§ 17 i skolestyrelsesloven bestemmer, at skolekommissionen som udgangspunkt træffer afgørelse ved stemmeflertal, og at kommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. § 7, stk. 2, i skolestyrelsesloven indeholder regler om ansættelse. Regler om afskedigelse findes i § 7, stk. 3. Efter § 23 foretager skolekommissionen indstilling til kommunalbestyrelsen i såvel afskedigelses- som ansættelsessager.

Det fremgår modsætnigsvis af § 7, stk. 3, 2. punktum, at kommunalbestyrelsen kan afskedige de personalekategorier, som ikke er fast ansatte lærere eller ledere. Spørgsmålet er derfor, om denne lovregel, sammenholdt med skolestyrelseslovens § 23, udelukker delegation.

Efter indenrigsministeriets opfattelse er udgangspunktet helt utvivlsomt, at en kommunalbestyrelse til sin forvaltnig frit kan delegere de beføjelser, lovgivningen giver den. Dette udgangspunkt kan selvsagt modificeres af den enkelte lovregel og/eller dennes motiver. Indenrigsministeriet finder ikke, at § 7, stk.3, 2. punktum, indeholder nogen støtte for et delegationsforbud, men har ikke foretaget selvstændige undersøgelser af motiverne bag reglen, der så vidt ses er blevet ændret 3 gange, siden den første skolestyrelseslov trådte i kraft. I betænkning 894/198o om kommunale styrelsesformer m.v. er det imidlertid (side 147) anført, at der hverken i skolestyrelsesloven eller ud fra forholdets natur kan antages at gælde et almindeligt delegationsforbud i de tilfælde, hvor skolestyrelsesloven foreskriver, at kommunalbestyrelsen - bl.a. efter indstiling fra skolekommissionen - træffer afgørelse. Det hedder videre:

»Kun med hensyn til indstilliger fra de i skolestyrelsesloven omhandlede organer kan der rejses spørgsmål om eventuelle bindinger for så vidt angår beslutningsniveauet. En antagelse af et almindeligt delgationsforbud i disse tilfælde er der dog heller ikke tilstrækkelige holdepunkter for, hverken i skolestyrelsesloven eller ud fra forholdets natur. Det kan således ikke være krænkende for det indstillende organ, hvis der fastlægges en regel (praksis) om, at administrationen bemyndiges til uden forelæggelse for kommunalbestyrelsen eller amtsrådet at følge indstillinger. Derimod må sager, hvori der er uenighed med det indstillende organ, forelægges kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, til afgørelse. Udvalget må fortolke det antagne delegationsforbud i overensstemmelse hermed, og en lovmæsig afklaring er derfor ikke påkrævet.«

Indenrigsministeriet deler betænkningens opfattelse - herunder at indenrigsministeriets udtalelse til brug for undervisningsministeriets skrivelse af 29. april 1977 (den kommenterede skolestyrelseslov s. 74) herefter må forstås som anført - og skal herefer udtale, at en kommunalbestyrelse lovligt kan delegere sin beføjelse til at afskedige lærervikarer til kommunaldirektøren, borgmesteren eller økonomiudvalget, såfremt det sikres, at sager, hvor indstillingen fra skolekommisionen ikke kan følges, forelægges for kommunalbestyrelsen.

Skolestyrelsesloven ses ikke at indeholde hjemmel for en antagelse af, at der - i relation til delegation af afskedigelseskompetence - skulle være knyttet særlige retsvirkninger til en indstilling fra en enig skolekommission eller til en indstillig vedtaget »med alle stemmer af den indstillende myndighed«, jfr. § 7, stk. 2, 1. punktum. Afgørelse af indstillinger, der er fremkommet i overensstemmelse med reglerne i skolestyrelseslovens § 17, vil således efter indenrigsministeriets opfattelse kunne delegeres som nævnt.

Reglen i § 7, stk.2, 1. punktum, ses kun at gælde i en ansættelsessituation og fastslår alene, under hvilke betingelser en kommunalbestyrelse er retligt forpligtet til at følge en indstilling fra skolekommissionen.

Indenrigsministeriet skal sammenfattende som sin opfattelse udtale, at kommunalbestyrelsen lovligt kan delegere såvel sin ansættelseskompetence som sin afskedigelseskompetence efter skolestyrelsesloven til den kommunale forvaltning, borgmesteren eller økonomiudvalget, der dog for kommunalbestyrelsen vil skulle forelægge de sager, hvori indstillingen ikke kan følges og naturligvis er undergivet de samme lovmæssige begrænsninger som kommunalbestyrelsen, herunder reglen i § 7, stk. 2, 1. punktum. Det er efter indenrigsministeriets opfattelse uden retlig betydning for, hvornår indstillingerne skal forelægges, at sådanne måtte være enstemmige eller vedtaget »med alle stemmer af den indstillende myndighed«.

Karlebo byråd og Frederiksborg amtsråd er herfra underrettet om ovenstående.

Sagens akter følger vedlagt tilbage

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1982 1.5.