Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Indenrigsministeriet finder ikke, at en kommunal bestyrelses flertal kan give sine delegerede instrukser med hensyn til, hvorledes der skal stemmes ved valg til Kommunernes Landsforenings bestyrelse.

Også med hensyn til øvrige afstemninger på delegeretmøderne er ministeriet mest tilbøjeligt til at mene, at kommunalbestyrelsernes flertal ikke kan give de ved forholdstal valgte delegerede bindende instrukser om, hvorledes de skal stemme.

Ministeriets opfattelse er baseret på en fortolkning af loven for Kommunernes Landsforening, idet landsforeningen ikke er omfattet af den kommunale styrelseslov.

Den fulde tekst

Vedrørende kommunalbestyrelsens mulighed for at give delegerede til Kommunernes Landsforenings delegeretmøder bundet mandat.


I skrivelse af 11. februar 1982 (j.nr. 77-4-4) har Ølstykke Byråd anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt delegerede til Kommunernes Landsforenings delegeretmøder er bundet af eventuelle beslutninger i byrådet om, hvorledes en afstemning på delegeretmøderne skal foregå.

I denne anledning skal ministeriet udtale følgende:

Indenrigsministeriet har tidligere tilkendegivet som sin opfattelse, at kommunernes medlemskab af Kommunernes Landsforening ikke kræver samtykke fra de kommunale tilsynsmyndigheder i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov, samt at landsforeningens virksomhed ikke er undergivet tilsyn i henhold til styrelseslovgivningen. Denne opfattelse er tiltrådt af Folketingets ombudsmand.

Da Kommunernes Landsforening således ikke er omfattet af den kommunale styrelseslov, kan en besvarelse af byrådets spørgsmål ikke baseres på styrelsesloven, men må tage sit udgangspunkt i lovene for Kommunernes Landsforening.

Det fremgår af lovenes § 6, at landsforeningens bestyrelse vælges af de stemmeberettigede delegerede, dog således at pladserne i bestyrelsen fordeles på politiske partier på grundlag af stemmetallene til de seneste amtsrådsvalg. Det er således de delegerede fra hvert parti, der vælger bestyrelsesmedlemmer til det antal pladser, der efter den foretagne beregning af stemmetallene tilkommer vedkommende parti. Indenrigsministeriet må på baggrund af disse regler finde det utvivlsomt, at en kommunalbestyrelses flertal ikke kan give sine delegerede instrukser med hensyn til, hvorledes der skal stemmes ved valg til landsforeningens bestyrelse.

Der findes ingen hertil svarende regler om de øvrige afstemninger på delegeretmøderne. Det følger imidlertid af lovenes § 1, at Kommunernes Landsforening har til formål at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser, at fremme samvirke mellem kommunerne, samt bistå dem i deres virksomhed. Landsforeningen skal derimod ikke i henhold til lovene træffe beslutninger på de enkelte kommuners vegne og skal heller ikke varetage den enkelte kommunes interesser i konkurrence med andre kommuners interesser. Landsforeningen adskiller sig herved fra de kommunale fællesskaber.

I praksis stilles forslag til beslutninger i landsforeningen både af kommuner og af partigrupper, og ved afstemningerne stemmes der typisk ikke kommunevis, men i overensstemmelse med de delegeredes partipolitiske tilhørsforhold.

Indenrigsministeriet må på denne baggrund være mest tilbøjelig til at mene, at Ølstykke Byråds flertal ikke kan give de ved forholdstal valgte delegerede bindende instrukser om, hvorledes de skal stemme på delegeretmødet i Kommunernes Landsforening.

Kommunernes Landsforening har modtaget kopi af denne skrivelse.

Henning Rasmussen

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1982 8.2.