Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at der efter lovgivningen ikke er hjemmel til at fravige bestemmelsen i § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter mellem at oppebære det faste vederlag eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste foretages (forud) med virkning for et regnskabsår ad gangen.

Den fulde tekst

Valget mellem fast vederlag og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.


I skrivelse af 7. juni 1984 har Gjern Kommune anmodet om Indenrigsministeriets godkendelse af, at et medlem af kommunalbestyrelsen, der har valgt at oppebære det faste vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen, jf. § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, midt i regnskabsåret får mulighed for i stedet at oppebærer erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 16, stk. 6 i den nævnte lov.

Som begrundelse er anført, at medlemmet pr. 1. maj 1984 indtrådte i Økonomiudvalget, og at varetagelsen af dette hverv og de øvrige udvalgs- og kommmissionshverv, som medlemmet bestrider, vil medfører et løntræk, der overstiger det faste vederlag.

Efter kommunens opfattelse er der således sket en væsentlig ændring i de forudsætninger, der lå til grund for medlemmmets beslutning i december 1983 om at oppebærer det faste vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen, at det synes rimeligt at dispensere fra § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet meddele, at der efter lovgivningen ikke er hjemmel til at fravige bestemmelsen i § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter valget mellem at oppebære det faste vederlag eller erstatning for dokumenteret arbejdsfortjeneste foretages (forud) med virkning for et regnskabsår ad gangen.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1984 5.5.