Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et politisk parti, der havde opnået sendetilladelse fra Kulturministeriet anmodede om tilladelse til at optage et byråds åbne møder på bånd med henblik på udsendelse over lokalradioen.

Udtalt, at den kommunale styrelseslovs § 10 om kommunalbestyrelsesmøders offentlighed ikke i sig selv indeholder hjemmel for båndoptagelse af kommunalbestyrelsens offentlige møder.

På baggrund af den af Højesteret den 10. maj 1972 afsagte dom vedrørende pressens brug af båndoptager til brug for udarbejdelse af journalistiske referater, var det imidlertid Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommunalbestyrelses flertal - som et led i den almindelige tilrettelæggelse af kommunalbestyrelsens møder - kan beslutte - eller afslå - tilladelse til at optage byrådets åbne møder på bånd med henblik på udsendelse over lokalradioen. En tilladelse vil kunne tidsbegrænses og vil i øvrigt kunne gives på visse nærmere vilkår.

Den fulde tekst

Båndoptagelse af byrådsmøder med henblik på udsendelse over lokalradioen


I skrivelse af 22. marts 1984 har Helsingør byråd på baggrund af en anmodning fra Fremskridtspartiet i Helsingør om tilladelse til at optage byrådets åbne møder på bånd med henblik på udsendelse over lokalradioen, idet partiet har opnået sendetilladelse fra Kulturministeriet, forespurgt, om Indenrigsministeriet er i besiddelse af et erfaringsmateriale omkring administrationen af sådanne optagelser på byrådsmøder.

I denne anledning kan man indledningsvis oplyse, at de af Kulturministeriet meddelte sendetilladelser til lokal radiovirksomhed ikke på nuværende tidspunkt har givet anledning til henvendelser fra kommunerne til Indenrigsministeriet om det af byrådet rejste spørgsmål.

Indenrigsministeriet skal i øvrigt om spørgsmålet bemærke følgende:

Den kommunale styrelseslovs § 10 om kommunalbestyrelsesmøders offentlighed indeholder ikke i sig selv hjemmel for båndoptagelse af kommunalbestyrelsens offentlige møder.

På baggrund af den af Højesteret den 10. maj 1972 afsagte dom vedrørende pressens brug af båndoptager til brug for udarbejdelse af jorunalistiske refereater, er det imidlertid Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommunalbestyrelses flertal - som et led i den almindelige tilrettelæggelse af kommunalbestyrelsens møder - kan beslutte at give - eller afslå - tilladelse til at optage byrådets møder på bånd med henblik på udsendelse over lokalradioen. En tilladelse vil kunne tidsbegrænses og vil i øvrigt kunne gives på visse nærmere vilkår.

P. M. V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

Dom afsagt af Højesteret den 10. maj 1972. Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1984 1.6.