Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at internt materiale, der fremsendes til den almindelige kommunale tilsynsmyndighed, formentlig må antages at bevare sin interne karakter, men spørgsmålet er dog tvivlsomt. Der henvises herved til den kommenterede offentlighedslov af Asbjørn Jensen m.fl., side 111.

Det må dog anses for utvivlsomt, at interne arbejdsdokumenter ikke mister deres interne karakter ved en videregivelse til den almindelige kommunale tilsynsmyndighed i forbindelse med en klage over afslag på aktindsigt, når fremsendelsen sker med henblik på tilsynsmyndighedens vurdering af, hvorvidt materialet har kunnet undtages fra aktindsigt, jf. pkt. 30 i Justitsministeriets vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen.

Det må ligeledes anses for utvivlsomt, at internt materiale, der udleveres i henhold til en udtrykkelig anmodning herom fra den kommunale tilsynsmyndighed til brug for myndighedens legalitetskontrol med kommunens virksomhed, ikke herved mister sin interne karakter.

Folketingets Ombudsmand har senere i skrivelse af 2. juni 1989 udtalt, at internt materiale, der afgives til den kommunale tilsynsmyndighed, efter ombudsmandens opfattelse herved mister sin interne karakter. Bortset fra de tilfælde hvor fremsendelsen sker i forbindelse med en klage over afslag på aktindsigt, jf. ovenfor.

Indenrigsministeriet har herefter i skrivelse af 6. juli 1989 meddelt ombudsmanden, at ministeriet har taget ombudsmandens opfattelse til efterretning.

Den fulde tekst

Om internt materiale bevarer sin interne karakter ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed.


Københavns Borgerrepræsentation

Sekretariatet

I skrivelse af 14. april 1988 (BR. S. j.nr. 07-204) har sekretariatet anmodet om ministeriets bekræftelse på, at det stenografiske referat af borgerrepræsentationens forhandlinger under mødet for lukkede døre den 6. marts 1986 angående en ansøgning fra Landsforeningen af bøsser og lesbiske om modtagelse på rådhuset i forbindelse med afholdelse af en international konference blev fremsendt til landsforeningen efter udtrykkelig aftale med borgerrepræsentationens sekretariat.

Endvidere har sekretariatet anmodet om ministeriets bekræftelse på, at et referat fra et dagsordenspunkt, der forhandles for lukkede døre i kommunalbestyrelsen, aldrig videresendes til en klager, uden at der foreligger samtykke fra vedkommende kommunalbestyrelse.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet oplyse, at det fremgår af ministeriets sag, at borgerrepræsentationens sekretariat ved sekretariatschef Bent Dalgaard under en telefonsamtale den 6. august 1986 med fuldmægtig Jann Larsen, Indenrigsministeriet, gav samtykke til, at ministeriet blandt andet fremsendte det stenografiske referat til foreningen.

Endvidere skal Indenrigsministeriet oplyse, at et stenografisk referat fra et kommunalbestyrelsesmøde må anses for internt materiale, jf. forvaltningslovens § 13, stk. 1, nr. 1, og offentlighedslovens § 7, stk. 1, nr. 1. Internt materiale, der fremsendes til den almindelige kommunale tilsynsmyndighed, må formentlig antages at bevare sin interne karakter, men spørgsmålet er dog tvivlsomt. Der henvises herved til den kommenterede offentlighedslov af Asbjørn Jensen mfl., side 111.

Det må dog anses for utvivlsomt, at interne arbejdsdokumenter ikke mister deres interne karakter ved en videregivelse til den almindelige kommunale tilsynsmyndighed i forbindelse med en klage over afslag på aktindsigt, når fremsendelsen sker med henblik på tilsynsmyndighedens vurdering af, hvorvidt materialet har kunnet undtages fra aktindsigt, jf. pkt. 30, i Justitsministeriets vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse må det ligeledes anses for utvivlsomt, at internt materiale, der udlevers i henhold til en udtrykkelig anmodning herom fra den kommunale tilsynsmyndighed til brug for myndighedens legalitetskontrol med kommunens virksomhed, ikke herved mister sin interne karakter.

Hvis det fremsendte interne arbejdsmateriale, herunder referater fra møder for lukkede døre, må antages at have bevaret sin interne karakter, vil Indenrigsministeriet ikke videresende materialet til en klager, medmindre der foreligger samtykke fra vedkommende kommunalbestyrelse.

Med venlig hilsen

Jann Larsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1988 8.5.