Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at efter § 16, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse kan en vederlagt udvalgsformand ikke oppebære diæter for møder m.v. i forbindelse med hvervets varetagelse. Dette medfører, at udvalgsformanden ikke kan oppebære diæter i udvalg, kommissioner, råd, bestyrelser m.v., hvis arbejdsområde falder indenfor det stående udvalgs område.

Vejledende herfor er, om udvalget, kommissionen m.v. finansierer sin virksomhed ved bevillinger inden for det stående udvalgs område, og om der foretages indstillinger m.v. til det stående udvalg, og evt.

via dette til kommunalbestyrelsen. Den rækkefølge i hvilken et kommunalbestyrelsesmedlem udpeges til forskellige kommunale hverv, herunder hvervet som formand for et stående udvalg, har efter indenrigsministeriets opfattelse ingen betydning for det rejste spørgsmål.

Endvidere udtalt, at formanden for det tekniske udvalg ikke er udelukket fra at modtage diæter for møder i beredskabskommission, da denne i relation til bevilling og indstilling til kommunalbestyrelsen kan ligestilles med et stående udvalg.

Den fulde tekst

Diæter til vederlagte udvalgsformænd


Indenrigsministeriet har dags dato tilskrevet Farum byråd således:

I skrivelse af 3. februar 1984 (j.nr. 00.01K01) har byrådet for indenrigsministeriet forelagt tilsynsrådet for Frederiksborg amts skrivelse af 10. januar 1984, hvori det meddeles, at tilsynsrådet finder, at betingelserne for at yde diæter til de honorarlønnede udvalgsformænd ikke er til stede i følgende situationer.

1) Socialudvalgsformanden for møder i institutionssamråd,

2) skoleudvalgsformanden for møder i skolekommissionen,

3) fritids- og kulturudvalgsformanden for møder i fritidsnævnet samt

4) teknisk udvalgs formand for møder i beredskabskommissionen.

Tilsynsrådet har i den nævnte skrivelse bl.a. anført, at det i § 16, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse er bestemt, at såfremt der er tillagt nogen et særligt honorar eller vederlag, bortset fra ydelser efter stk. 1, for bestridelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter for møder m.v. i forbindelse med hvervets varetagelse. Det afgørende i denne sammenhæng er, om deltagelsen i de omhandlede møder i kommissioner og nævn m.v. kan siges at være en naturlig del af hvervet som udvalgsformand, og det er i denne forbindelse uden betydning, hvornår valget til udvalgsformand har fundet sted.

Byrådet har bl.a. givet udtryk for, at valgene til de nævnte nævn, råd og kommissioner er foretaget af byrådet før de pågældende byrådesmedlemmer blev valgt som udvalgsformænd, at møder i de pågældende organer ikke er omfattet af styrelseslovens udtryk møder m.v. i forbindelse med (udvalgsformands)hvervets varetagelse , og at der ingen som helst forbindelse er mellem de opgaver, som teknisk udvalg varetager, og de opgaver, som beredskabskommissionen varetager.

I den anledning skal indenrigsministeriet, der har modtaget en udtalelse fra tilsynsrådet, som sin opfattelse vejledende udtale følgende:

Efter § 16, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse kan en vederlagt udvalgsformand ikke oppebære diæter for møder m.v. i forbindelse med hvervets varetagelse. Udvalgsformanden kan således ikke oppebære diæter i udvalg, kommissioner, råd, bestyrelser m.v., hvis arbejdsområde falder indenfor det stående udvalgs område.

Vejledende herfor er, om udvalget, kommissionen m.v. finansierer sin virksomhed ved bevillinger inden for det stående udvalgs område og om der foretages indstillinger m.v. til det stående udvalg og evt. via dette til kommunalbestyrelsen. Den rækkefølge i hvilken et kommunalbestyrelsesmedlem udpeges til forskellige kommunale hverv, herunder hvervet som formand for et stående udvalg, har efter indenrigsministeriets opfattelse ingen betydning for det rejste spørgsmål.

På baggrund af ovennævnte er man enig med tilsynsrådet for Frederiksborg amt i, at de tre førstnævnte udvalgsformænd (1-3) ikke lovligt kan oppebære mødediæter af kommunens kasse i forbindelse med varetagelsen af de omhandlede hverv.

Derimod er formanden for teknisk udvalg efter indenrigsministeriets opfattelse ikke udelukket fra at modtage diæter for møder i beredskabskommissionen. Man har herved lagt vægt på, at beredskabskommissionen i relation til bevilling og indstilling til kommunalbestyrelsen kan ligestilles med et stående udvalg.

Tilsynsrådet for Frederiksborg amt og Kommunernes Revisionsafdeling er herfra underrettet om foranstående.

P.M.V.

E.B.

Sven Rindom

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1984 5.7