Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Efter omstændighederne antaget, at fejlagtigt udbetalte diæter og godtgørelser for tabt arbejdsfortjeneste for honorarlønnede udvalgsformænds deltagelse i møder i et særligt udvalg, der skulle forberede en kommunalbestyrelses stilling til et amtsligt trafikselskab, ikke burde tilbagebetales, da kommunens administration ved udvalgsarbejdets begyndelse havde givet de pågældende udvalgsformænd fejlagtige oplysninger om retstilstanden på området.

Det kunne således ikke drages i tvivl, at de var i god tro, da de modtog diæterne. Sædvanligt domstolsforbehold.

Den fulde tekst

Tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalte diæter og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste


I skrivelse af 28. august 1981 (j.nr. 100502) har kommunalbestyrelsen for indenrigsministeriet indbragt en afgørelse, der er truffet af tilsynsrådet for Nordjyllands amt vedrørende udbetaling af diæter og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til 4 nærmere anførte medlemmer af kommunalbestyrelsen i forbindelse med deres deltagelse i møder i et udvalg nedsat i anledning af den kollektive trafikplanlægning i Nordjyllands amt.

Det fremgår af sagen, at Nørager kommunalbestyrelse i forbindelse med planlægningen af den kollektive trafik i Nordjyllands amt i sit møde den 20. november 1979 efter indstilling fra fagudvalgene vedtog at nedsætte et midlertidigt udvalg til at forbedrede og afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om en principbeslutning om kommunens eventuelle deltagelse i et kommende trafikselskab i Nordjyllands amtskommune. Kommunalbestyrelsen besluttede at udpege formændene for de 4 stående udvalg til udvalget. Efter at udvalget havde afsluttet sin virksomhed, anmodede kommunalbestyrelsen tilsynsrådet for Nordjyllands amt om i henhold til § 16, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse at meddele samtykke til, at der kunne udbetales diæter til de nævnte udvalgsmedlemmer. Tilsynsrådet meddelte i skrivelse af 20. marts 1981 kommunalbestyrelsen, at det ikke fandt at kunne meddele samtykke til, at der blev ydet diæter til de 4 nævnte medlemmer af kommunalbestyrelsen, idet de, efter hvad der telefonisk var oplyst, var honorarlønnede formænd for kommunalbestyrelsens stående udvalg. Udvalgsformøndenes medlemskab af det nævnte udvalg måtte efter tilsynsrådets opfattelse anses for en naturlig del af deres formandshverv.

Kommunalbestyrelsenn anmodede herefter om tilsynsrådets godkendelse af, at kommunalbestyrelsen efter omstændighederne undlod at søge de fejlagtigt udbetalte diæter og den fejlagtigt udbetalte arbejdsfortjeneste tilbage fra de pågældende. Kommunalbestyrelsen har senere gjort gældende, at de pågældende udvalgsformænd var i god tro, da de modtog diæter og godtgørelse for den tabte arbejdsfortjeneste. Det var administrationens opfattelse, at der kunne ydes diæter til medlemmerne af et tværfagligt, midlertidigt udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra fagudvalgene, uanset at udvalget kom til at bestå af formændene for det stående udvalg. Men betragtede ikke dette udvalgsarbejde som en naturlig del af udvalgsformændenes honorarlønnede arbejdsområde, og administrationens opfattelse blev meddelt de pågældende, da udvalgsarbejdet startede. Kommunalbestyrelsen havde betragtet forholdet som værende i orden, indtil der den 2. februar 1981 fremkom en revisionsberetning om spørgsmålet. De fejlagtigt udbetalte beløb udgør i alt 8.191,29 kr.

I en over sagen indhentet udtalelse har tilsynsrådet bemærket, at det har vedtaget at fastholde afgørelsen, hvorefter de fejlagtigt udbetalte beløb skal tilbagebetales. Rådet har bl.a. lagt vægt på, at de omhandlede udvalgsmedlemmer som honorarlønnede udvalgsformænd burde vide, at ydelse af diæter som hovedregel ikke ville være lovlig, når den samtidig oppebærer formandshonorar. Tilsynsrådet har føjet til, at det i nærværende sag finder det betænkeligt at lægge til grund, at de honorarlønnede udvalgsformand har været i god tro ved modtagelsen af diæterne alene på grund af den tilkendegivne opfattelse i den kommunale administration. Hvis man i sagen undlader at statuere tilbagebetalingspligt, vil der efter tilsynsrådets opfattelse være åbnet mulighed for den formentlig utilsigtede anvendelse af diætreglerne, at der også kan undlades tilbagebetaling i tilfælde, hvor en kommunes administration på begæring og uden kommentarer udbetaler diæter - og i sammenhæng hermed erstatning for mistet arbejdsfortjeneste - til honorarlønnede udvalgsformænd for møder, der må anses for at være en naturlig del af formandshvervet. Tilsynsrådet fastholder således, at de i sagen omhandlede diætbeløb og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste bør tilbagebetales til kommunekassen.

Indenrigsministeriet er enigt i den retsopfattelse, som tilsynsrådet har givet udtryk for, hvorefter der ikke kunne udbetales diæter m.v. til de honorarlønnede formænd for arbejdet i det nævnte udvalg, da hvervet som medlem af et rådgivende udvalg må anses for at stå i naturlig forbindelse med hvervet som udvalgsformand. Indenrigsministeriet har forstået brevvekslingen mellem kommunalbestyrelsen og tilsynsrådet således, at kommunalbestyrelsen nu også er enig i denne retsopfattelse.

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt de fejlagtigt udbetalte diæter m.v. bør kræves tilbagebetalt, skal man meddele, at dette afhænger af en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i det enkelte tilfælde. I det foreliggende tilfælde finder indenrigsministeriet at måtte lægge vægt på, at det er kommunens administration, der efter det oplyste ved udvalgsarbejdets påbegyndelse har givet de nævnte udvalgsformænd fejlagtige oplysninger om retstilstanden på området. Selv om ministeriet har megen forståelse for tilsynsrådets bemærkninger om risikoen for en utilsigtet anvendelse af diætreglerne, hvis man i det foreliggende tilfælde undlader at statuere tilbagebetalingspligt, mener indenrigsministeriet dog, at det ikke kan drages i tvivl, at udvalgsformændene har været i god tro, da de modtog diæterne. Man er derfor enig med Nørager kommunalbestyrelse i, at de fejlagtigt udbetalte diæter efter omstændighederne ikke bør kræves tilbagebetalt.

Den endelige afgørelse af spørgsmålet henhører under domstolene.

Henning Rasmussen

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1982 5.1