Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at adgangen for ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen til sammen med medlemmer at gennemse fremlagt dagsordensmateriale i medfør af § 8, stk. 3, 2. pkt. i den kommunale styrelseslov principielt omfatter materiale vedrørende møder for såvel åbne som for lukkede døre.

Adgangen til gennemsyn er alene begrænset af lovgivningens regler om tavshedspligt. En nærmere afgrænsning af, hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, beror på såvel en fortolkning af lovgivningens specielle tavshedspligtsbestemmelser som på de almindelige bestemmelser om tavshedspligt i straffelovens §§ 152 og 264 b. Straffelovens bestemmelser indeholder ikke en egentlig beskrivelse af de tavshedsbelagte oplysningers karakter. Det kan derfor blive nødvendigt at søge vejledning i retstraditionen, således som den bl.a. kan udledes af principperne i love og administrative forskrifter samt af retssædvaner og -praksis på beslægtede områder.

Vejledende i så henseende er navnlig bestemmelserne om undtagelse fra aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen.

Endvidere udtalt, at ansvaret for overholdelsen af reglerne om tavshedspligt som udgangspunkt må påhvile det kommunalbestyrelsesmedlem, der har sagen til gennemsyn. Eventuelle tvivlsspørgsmål vil kunne afklares ved henvendelse til borgmesteren.

Dennes tilkendegivelse af, at materialet kunne vises til andre, vil dog ikke fritage medlemmet fra ansvar, hvis det efterfølgende måtte vise sig, at materielet var undergivet tavshedspligt.

Den fulde tekst

Ikke-medlemmers gennemsyn af fremlagt materiale


I skrivelse af 22. juni 1984 (j.nr. 0-38-2-82) har Vejle amtsråd anmodet indenrigsministeriet om en udtalelse om en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af § 8, stk. 3, 2. pkt. i den kommunale styrelseslov, som blev indsat ved lov nr. 210 af 16. maj 1984.

Som meddelt i skrivelse af 15. august 1984 anmodede indenrigsministeriet i anledning af amtsrådets henvendelse om en udtalelse fra justitsministeriet. Kopi af justitsministeriets skrivelse af 26. september 1984 vedlægges til orientering.

På denne baggrund skal indenrigsministeriet udtale følgende:

Ifølge ordlyden af § 8, stk. 3, 2. pkt. er adgangen for ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen til sammen med medlemmer at gennemse fremlagt dagsordensmateriale alene begrænset af lovgivningens regler om tavshedspligt. Der er således principielt adgang til at gennemse materiale vedrørende møder for såvel åbne som for lukkede døre.

En nærmere afgrænsning af, hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, må imidlertid bero på såvel en fortolkning af lovgivningens specielle tavshedspligtsbestemmelser som på de almindelige bestemmelser om tavshedspligt i straffelovens §§ 152 og 264 b. Straffelovens bestemmelser indeholder ikke en egentlig beskrivelse af de tavshedsbelagte oplysningers karakter. Det kan derfor blive nødvendigt at søge vejledning i retstraditionen, således som den bl.a. kan udledes af principperne i love og administrative forskrifter samt af retssædvaner og -praksis på beslægtede områder.

Vejledende i så henseende er navnlig bestemmelserne om undtagelse fra aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen, jfr. betænkning nr. 998/1984, side 66 ff.

Hvad angår spørgsmålet om, hvem ansvaret for overholdelsen af reglerne om tavshedspligt påhviler, bemærkes, at der ikke i § 8 stk. 3, eller i andre bestemmelser i den kommunale styrelseslov er fastsat særlige regler herom. På denne baggrund er det indenrigsministerietes opfattelse, at ansvaret som udgangspunkt må påhvile det kommunalbestyrelsesmedlem, der har sagen til gennemsyn. Den pågældende vil kunne søge eventuelle tvivlsspørgsmål afklaret ved at rette henvendelse til borgmesteren. Borgmesterens eventuelle tilkendegivelse af, at materialet kan vises til andre, vil dog ikke i sig selv kunne fritage medlemmet for ansvar, såfremt det efterfølgende måtte vise sig, at materialet var undergivet tavshedspligt.

Endelig bemærkes, at i det omfang en kommunalbestyrelse måtte have besluttet, at medlemmerne sammen med udenforstående har adgang til også andet materiale, herunder udvalgsmateriale, jfr. bemærkningerne til lovforslaget, berøres sådanne ordninger ikke af bestemmelsen i § 8, stk. 3, 2. pkt. Den nævnte bestemmelse giver imidlertid ikke medlemmerne ret til at gennemse udvalgsmateriale sammen med ikke-medlemmer. En sådan adgang kræver fortsat særlig beslutning af kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriet kan i øvrigt henholde sig til udtalelsen fra justitsministeriet.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1984 8.4.