Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at en peron, der er medlem af to kommunale råd, normalt ikke vil være inhabil i sager, hvor der er eller kan være en interessekonflikt som følge af varetagelsen af de to hverv, idet den pågældende ikke herved ved sin stillingtagen til sagerne vil varetage interesser der kan anses for uvedkommende.

Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor den pågældende som medlem af et kommunalt råd skal tage stilling til en sag, der vedrører klager over eller tilsyn/kontrol med (bl.a.) hans varetagelse af et hverv i et andet kommunalt råd. I sådanne tilfælde må den pågældende antages at være inhabil.

Der kan herved tillige henvises til reglerne i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4, jfr. § 3, stk. 2.

Det forhold, at et hovedstadsrådsmedlem er medlem af det amtsråd, som en klage vedrører, er således efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke tilstrækkelig til at anse den pågældende for inhabil ved Hovedstadsrådets behandling af klagesagen. Den pågældende vil kun være inhabil, hvis han i forbindelse med varetagelsen af sit hverv som medlem af amtsrådet tidligere direkte har medvirket ved afgørelsen om eller gennemførelsen af det påklagede forhold.

Den fulde tekst

Medlemskab af to kommunale råd

I skrivelse af 19. november 1986 (j.nr. 010-1) har Hovedstadsrådet anmodet om Inderigsministeriets vurdering af et inhabilitetsspørgsmål.

Sagens omstændigheder er følgende:

Noha-Glostrup har i skrivelse af 13. august 1986 til Hovedstadsrådet klaget over, at Københavns Amtsråd har overtrådt miljøbeskyttelsesloven ved at have udvidet afbrædningen af sygehusaffald på forbrændingsanlægget på Københavns Amtskommunes sygehus i Glostrup.

I en supplerende skrivelse af 18. august 1986 har Noah-Glostrup gjort Hovedstadsrådet opmærksom på, at medlem af Hovedstadsrådet Finn Jørgensen efter Noahs mening er inhabil ved Hovedstadsrådets behandling af klagen. Noah har herved henvist til, at Finn Jørgensen er medlem af Københavns Amtsråd, og at Hovedstadsrådet på det miljømæssige område er en slags tilsynsmyndighed med amtskommunens virksomheder.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 21. august 1986 meddelt Noah-Glostrup, at Hovedstadsrådet ikke finder, at Finn Jørgensen er inhabil ved Hovedstadsrådets behandling af sagen.

Noah-Glostrup har herefter i skrivelse af 10. november 1986 meddelt Hovedstadsrådet, at Noah ikke er enig i rådets opfattelse, og under henvisning til gældende inhabilitetsregler og den kommende forvaltningslov har Noah anmodet Hovedstadsrådet om at revurdere sagen.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

En person, der er medlem af to kommunale råd, vil normalt ikke være inhabil i sager, hvor der er eller kan være en interessekonflikt som følge af varetagelsen af de to hverv, idet den pågældende ikke herved ved sin stillingtagen til sagerne vil varetage interesser, der kan anses for uvedkommende. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor den pågældende som medlem af et kommunalt råd skal tage stilling til en sag, der vedrører klage over eller tilsyn/kontrol med (bl.a.) hans varetagelse af et hverv i et andet kommunalt råd. I sådanne tilfælde må den pågældende antages at være inhabil.

Det kan herved tillige henvises til reglerne i forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985), som træder i kraft den 1. januar 1987. Det er således i § 3, stk. 1, nr. 4, fastsat, at en person, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil ved behandlingen af en sag, der vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, såfremt vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår. Det er endvidere i lovens § 3, stk. 2, fastslået, at der dog ikke foreligger inhabilitet, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Det forhold, at Finn Jørgensen er medlem af Københavns Amtsråd, som klagen vedrører, er således efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke tilstrækkeligt til at anse den pågældende for inhabil ved Hovedstadsrådets behandling af klagesagen.

Finn Jørgensen vil derfor efter ministeriets opfattelse kun være inhabil ved behandlingen af klagesagen, hvis han i forbindelse med varetagelsen af sit hverv som medlem af amtsrådet tidligere direkte har medvirket ved afgørelsen om eller gennemførelsen af den udvidelse af afbrændingen på sygehusets forbrændingsanlæg, som klagen vedrører.

P. M. V.

E. B.

Emil le Maire

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1986 2.4.a.