Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Det kan ikke ud fra lovens formulering afgøres, om styrelseslovens § 20, stk. 3, der begrænser udvalgenes adgang til at tillade andre end udvalgsmedlemmer til at overvære udvalgets møder, også finder anvendelse på § 17, stk. 4-udvalg, der er nedsat »til varetagelse af bestemte hverv« og dermed tillagt administrerende opgaver, i hvert fald hvis observatørerne er kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Derimod intet fundet til hinder for, at faste observatører kan deltage i møder i et § 17, stk. 4-udvalg, såfremt udvalget udelukkende er tillagt rent rådgivende funktioner.

Tilføjet, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med fastsættelsen af regler for udvalgets virksomhed, jfr. § 17, stk. 4, 2. punktum, vil kunne bestemme, at der ikke må deltage faste observatører i sådanne udvalgs møder.

Den fulde tekst

Faste observatørers deltagelse i møder i §17,stk.4-udvalg.


I skrivelse af 18. marts 1982 har Tølløse kommunalbestyrelse over for indenrigsministeriet rejst spørgsmålet om, hvorvidt der i den kommunale styrelseslov er hjemmel for, at der deltager faste observatører i de særlige udvalg, som kommunalbestyrelsen nedsætter i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4. Kommunalbestyrelsen har bl.a. anført, at det kan være tvivlsomt, om styrelseslovens § 20 også finder anvendelse på § 17, stk. 4-udvalg.

I denne anledning skal indenrigsministeriet indledningsvis henlede opmærksomheden på, at kommunalbestyrelsen er frit stillet for så vidt angår den talmæssige og personmæssige sammensætning af et § 17, stk. 4-udvalg, bortset fra at det kræver enighed at fravige forholdstalsvalgmåden.

Dernæst kan det konstateres, at i hvert fald visse af reglerne i styrelseslovens §§ 20-23 efter deres ordlyd ikke kan finde anvendelse på § 17, stk. 4-udvalg, men alene kan omfatte økonomiudvalget og de stående udvalg. Det gælder f.eks. § 21, stk. 1, om, at »udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem«, idet et § 17, stk. 4-udvalg oftest kun har rådgivende funktioner. Når det i den kommenterede styrelseslov (v. Preben Espersen og Erik Harder, 4. udgave, side 97) er anført, at §§ 20-23 om udvalgenes virksomhed finder anvendelse på samtlige udvalg, må dette forstås som både økonomiudvalget og de stående udvalg - i modsætning til §§ 18 og 19, som kun vedrører henholdsvis økonomiudvalget og de stående udvalg. Det kan derfor ikke afgøres ud fra lovens formulering eller ud fra kommentarerne, om observatørreglen i § 20, stk. 3, også finder anvendelse på § 17, stk. 4-udvalg.

Når der i § 20, stk. 3, er indført begrænsninger i adgangen til observatørdeltagelse, skyldes det bl.a., at man ikke ønsker, at politiske forhandlinger og afstemninger, som bør foregå på åbne møder i selve kommunalbestyrelsen, i realiteten flyttes til de lukkede udvalgsmøder, således at kommunalbestyrelsesmødet kun bliver en formssag. Også reglerne om forholdsmæssig repræsentation i udvalgene og hensynet til kommunalforvaltningens effektivitet taler imod en generel observatørordning. Der kan nærmere henvises til Betænkning nr. 894/1980 om kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v., kapitel VI, afsnit 6.4

Hvis et § 17, stk. 4-udvalg er nedsat »til varetagelse af bestemte hverv« og dermed tillagt administrerende opgaver, finder indenrigsministeriet, at der i et vist omfang vil kunne gøre sig de samme betænkeligheder gældende ved at tillade observatører som i de stående udvalg. Indenrigsministeriet vil derfor finde det betænkeligt, at der deltager faste observatører i et sådant udvalgs møder, i hvert fald hvis observatørerne er kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Der vil derimod ikke være noget til hinder for faste observatørers deltagelse i møderne, såfremt udvalget udelukkende er tillagt rent rådgivende funktioner. Det bemærkes dog i denne forbindelse, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med fastsættelsen af regler for udvalgets virksomhed, jfr. § 17, stk. 4, 2. pkt., vil kunne bestemme, at der ikke må deltage faste observatører i sådanne udvalgs møder.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1982 1.8.