Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at fravige bestemmelsen i § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, om at valget mellem fast vederlag og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal foretagets (forud) for et regnskabsår ad gangen.

Det forhold, at et byrådsmedlem har omdannet sin virksomhed til et anpartsselskab og valgt at lade værdien af sin arbejdsindsats forblive indestående i selskabet, medfører ikke i sig selv, at den pågældende er afskåret fra at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Den tabte arbejdsfortjeneste, som i et sådant tilfælde vil komme til udtryk i et formuetab i selskabet, vil byrådet derfor kunne erstatte, såfremt tabet er tilstrækkelig dokumenteret.

Den fulde tekst

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved omdannelse af virksomhed til anpartsselskab


I skrivelse af 24. januar 1989 (j.nr. 08884-705-1-88) har Tilsynsrådet for Århus Amt anmodet om en udtalelse vedrøende Gjern Kommunes anmodning om dispensation fra § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 313 af 20. juni 1984).

Gjern Kommune har ved skrivelse af 28. december 1988 anmodet om dispensation fra § 16, stk. 1, således at byrådsmedlem Jørgen Mondrup for regnskabsåret 1987 kan vælge fast vederlag i stedet for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som han valgte forud for regnskabsåret 1987.

Baggrunden for anmodningen er, at Jørgen Mondrup den 30. juni 1987 omdannede sin personligt drevne virksomhed til et anpartsselskab med tilbagevirkende kraft fra den 2. januar 1987. Jørgen Mondrup blev herefter lønmodtager i anpartsselskabet, men der blev ikke udbetalt løn til ham i 1987.

Efter Gjern Kommunes opfattelse er der således sket væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lån til grund for Jørgen Mondrups valg af tabt arbejdsfortjeneste for regnskabsåret 1987.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Efter § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, skal valget mellem fast vederlag og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste foretages (forud) for et regnskabsår ad gangen. Der er ikke efter lovgivningen hjemmel til at fravige bestemmelsen i § 16, stk. 1.

På given foranledning skal Indenrigsministeriet imidlertid bemærke, at det forhold, at det pågældende byrådsmedlem har omdannet sin virksomhed til et anpartsselskab og valgt at lede værdien af sin arbejdsindsats forblive indestående i selskabet, ikke i sig selv medfører, at den pågældende er afskåret fra at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Varetagelsen af det kommunale hverv vil - også efter virksomhedsomdannelsen - kunne medføre indtægtstab for den pågældende.

Den tabte arbejdsfortjeneste, som i et sådant tilfælde vil komme til udtryk i et formuetab i selskabet, vil byrådet derfor efter Indenrigsministeriets opfattelse kunne erstatte i det omfang, byrådet finder, at der er en tilstrækkelig dokumentation herfor.

Med venlig hilsen

Emil le Maire

Officielle noter

Indenrigsministeriets aførelser og udtalelser om kommunale forhold 1989 5.1.