Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem som led i en kommunalbestyrelses pligt til at føre tilsyn med kommunens institutioner har ret til at aflægge besøg på de institutioner m.v., der hører under et udvalgs forvaltningsområde, også selv om kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke måtte være medlem af vedkommende udvalg.

Der kan fastsættes nærmere regler for, hvorledes sådanne besøg gennemføres. Det kan herunder bestemmes, at borgmesteren skal underrettes, forinden besøget gennemføres, og at også lederen af vedkommende institution kan fastsætte regler for besøgets gennemførelse. Det kan endvidere bestemmes, at borgmesteren og vedkommende udvalgsformand eller i hvert fald institutionslederen kan forlange at ledsage medlemmet under besøget. Medlemmet kan endvidere forlange på egen hånd at tale med eventuelle klienter på institutionen, medmindre de pågældende tilkendegiver, at de ikke ønsker at tale med medlemmet.

Det kan endelig bestemmes, at vedkommende institutiosleder skal underrette det stående udvalg om besøget og de drøftelser m.v., der måtte være foregået under dette.

Den fulde tekst

Kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til at aflægge besøg på kommunale institutioner. (* 1)

I påtegningsskrivelse af 2. november 1981 (2.kt.j.nr. 4420-67) har socialministeriet udbedt sig en udtalelse fra indenrigsministeriet i forbindelse med spørgsmålet om, i hvilket omfang et medlem af en kommunalbestyrelse kan fordre at aflægge besøg på en institution, der hører under et stående udvalgs forvaltningsområde.

I denne anledning skal man meddele, at det i henhold til den kommunale styrelseslovgivning påhviler kommunalbestyrelsen - eventuelt i samarbejde med udvalget - at føre tilsyn med forvaltningen og institutioner under de enkelte udvalgs områder. Dette indebærer efter indenrigsministeriets opfattelse, at både de stående udvalg og kommunalbestyrelsens enkelte medlemmer som udgangspunkt må have ret til at aflægge besøg på de institutioner m.v., der hører under et udvalgs forvaltningsområde. Dette gælder også i tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem ønsker at aflægge besøg på institutioner, der hører under et udvalg, af hvilket kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke måtte være medlem.

Hvad angår spørgsmålet om de besøg, som det enkelte medlem af kommunalbestyrelsen ønsker at aflægge på institutioner under et udvalgs forvaltningsområde, bemærkes, at udvalget - eventuelt i samarbejde med kommunalbestyrelsen - må have adgang til i et vist omfang at fastsætte regler for, hvorledes sådanne besøg gennemføres.

Da borgmesteren i henhold til § 31,stk. 2, i lov om kommunernes styrelse har den øverste daglige ledelse af kommunens administration, kan det i sådanne forskrifter fastsættes, at borgmesteren skal underrettes om det påtænkte besøg, forinden dette gennemføres, og at han eventuelt kan eller skal underette formanden for vedkommende stående udvalg. Det kan også i reglerne fastsættes, at medlemmet bør underrette vedkommende institution, forinden besøget gennemføres. Besøget skal i det hele taget gennemføres på en sådan måde, at det kan indpasses i institutionens daglige arbejdsgang, hvorfor lederen af institutionen også må kunne fastsætte regler for, hvorledes et besøg skal gennemføres.

Det kan ikke udelukkes, at et besøg gennemføres som uanmeldt, men borgmesteren skal underrettes om besøget så betids, at han selv eller den, som han måtte bemyndige hertil, kan ledsage medlemmet. Medlemmet må endvidere acceptere de vilkår for besøget, som institutionslederen måtte opstille. Hvis et besøg kommer ubelejligt af hensyn til institutionens daglige rutiner og funktionsdygtighed i øvrigt, må det være muligt at meddele medlemmet, at besøget må finde sted på et senere tidspunkt.

I de nævnte generelle regler for besøg på institutionen kan det være anført, at borgmesteren eller udvalgsformanden kan forlange at ledsage medlemmet på besøget på institutionen, medmindre medlemmet tilkendegiver, at det ønsker at aflægge besøget alene. Medlemmet kan i så fald ikke forlange at foretage besøget ganske på egen hånd, men medlemmet må acceptere, at vedkommende leder af institutionen ledsager medlemmet på besøget, ikke mindst bl.a. af hensyn til medlemmets personlige sikkerhed, f.eks. ved besøg på værker eller værksteder. Medlemmet må dog kunne forlange på egen hånd at tale med eventuelle klienter på institutionen, uden at institutionslederen overværer sådanne samtaler, medmindre de pågældende tilkendegiver, at de ikke ønsker at tale med udvalgsmedlemmet. Medlemmet kan ikke forlange på institutionen at tale med medarbejdere, uden at lederen overværer disse samtaler.

Det kan endelig i de generelle regler fastsættes, at vedkommende institutionsleder efterfølgende skal underrette det stående udvalg om det gennemførte besøg og de drøftelser m.v., der måtte være foregået under besøget.

De fremsendte bilag følger hoslagt tilbage. Man skal beklage den sene besvarelse af socialministeriets forespørgsel.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

(* 1) Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1982 1.11.