Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt angående uddeling, ophængning og fremlæggelse af politisk progaganderende materiale i kommunale institutioner og kontorer, at kommunalbestyrelsen inden for de rammer, som er fastlagt i lovgivningen, fastsætter de nærmere regler for indretning og brug af kommunale institutioner, kontorer og lokaler i øvrigt. I forbindelse hermed skal kommunen iagttage den almindelige retsgrundsætning, hvorefter en kommune som udgangspunkt ikke uden hjemmel i lovgivningen kan yde støtte til politiske formål.

Det vil således være ulovligt, hvis en kommunalbestyrelse tillader uddeling af politisk agiterende materiale på en måde, så børn og forældre pånødes dette materieale fx i en børnehave/vuggestue.

Endvidere udtalt angående spørgsmålet om det er tilladt for offentligt ansatte at lave progaganderende politisk arbejde i arbejdstiden og på arbejdspladsen, at det er det ikke. Fx er det ikke tilladt at progagandere for politiske synspunkter over for en institutions klienter eller besøgende. Kommunalbestyrelsen må som arbejdsgiver tage stilling til, om der er tale om en tjenesteforseelse i tilfælde, hvor en kommunalt ansat udøver politisk agitationsvirksomhed på arbejdspladsen.

Den fulde tekst

Vedrørende politisk agitation i kommunale institutioner og kontorer


Carsten Lund

Bramdrupvej 10

Bramrupdam

6000 Kolding

Kære Carsten Lund

Tak for dit brev af 6. oktober 1987 om politisk agitation i offentlige institutioner og kontorer.

Du rejser i brevet 3 spørgsmål i anledning af en konkret sag fra Kolding og beder mig oplyse, om der findes generelle retningslinier for udddeling, ophængning og fremlæggelse af politisk propaganderende materiale i kommunale institutioner og kontorer.

Dit første spørgsmål går på, om det er tilladt at uddele politisk agiterende materiale i en børnehave/vuggestue. Hertil kan jeg oplyse, at det er kommunalbestyrelsen, der inden for de rammer, som er fastlagt i lovgivningen, fastsætter de nærmere regler for indretning og brug af kommunale institutioner, kontorer og lokaler i øvrigt. I forbindelse hermed skal kommunen iagttage den almindelige retsgrundsætning, hvorefter en kommune som udgangspunkt ikke uden hjemmel i lovgivningen kan yde støtte til politiske formål.

En kommune vil dog lovligt kunne stille lokaler til rådighed for borgernes mødevirksomhed, herunder også til politiske møder. Endvidere må en kommune lovligt kunne etablere rammer, der imødekommer befolkningens behov for at meddele synspunkter - også af politisk art - til hinanden. Sådanne rammer kunne fx have form af centralt placerede opslagstavler eller lignende, der naturligt kunne forekomme på biblioteker eller i forhallen på rådhuset.

Det vil imidlertidig være ulovligt, hvis en kommunalbestyrelse tillader uddeling af politisk agiterende materiale på en måde, så børn og forældre pånødes dette materiale i en børnehave/vuggestue.

Dernæst spørger du, om det generelt er tilladt for offentligt ansatte at lave propaganderende politisk arbejde i arbejdstiden og på arbejdspladsen. Hertil må jeg svare, at det er det ikke. Fx er det ikke tilladt at propagandere for politiske synspunkter over for en institutions klienter eller besøgende. Kommunalbestyrelsen må som arbejdsgiver tager stilling til, om der er tale om en tjenesteforseelse i tilfælde, hvor en kommunalt ansat udøver politisk agitationsvirksomhed på arbejdspladsen.

Endelig har du spurgt, om Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) har ret i, at et eventuelt forbud mod politisk agitation i arbejdstiden vil være en krænkelse af de offentligt af de offentligt ansatte ytringsfrihed. Hertil kan jeg oplyse, at spørgsmålet omm ytringsfrihed er forskelligt fra spørgsmålet om retten til at udtale sig på arbejdsstedet. På arbejdsstedet gælder der særlige begrænsninger og regler som følge af den ansattes tjenestepligter.

Som det fremgår, findes der ikke udtrykkelige skrevne regler på dette felt, men jeg håber med dette at have besvaret dine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen

Officielle noter

Indenrigsministeriets udtalelser og afgørelser om kommunale forhold 1987 8.3.