Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt generelt, at kommuner, herunder kommunale fællesskaber, alene kan deltage i selskabsdannelser, der varetager kommunale opgaver.

Kommuner kan som udgangspunkt ikke engagere sig i handel, håndværk og industri. Udgangspunktet fraviges dog i en vis udstrækning, for så vidt angår salg af kommunal biproduktion, accessorisk virksomhed og kommunal produktion til kommunens eget brug.

I den konkrete sag bl.a. udtalt, at det ikke i sig selv kan antages at være en kommunal opgave at indgå i et anpartsselskab, der har som formål at administrere internationale handelskontrakter og dertil knyttet virksomhed. Indenrigsministeriet fandt heller ikke, at selskabets aktiviteter knyttede sig til det kommunale fællesskabs hovedopgave på en sådan måde, at det kommunale fællesskabs deltagelse i anpartsselskabet ville kunne accepteres efter reglerne om accessorisk virksomhed.

Den fulde tekst

Vedrørende et kommunalt fællesskabs deltagelse i et anpartsselskab, der skulle administrere internationale handelskontrakter.

I skrivelse af 29. oktober 1990 har De anmodet Indenrigsministeriet om at dispensere fra gældende kommunalretlige regler, således at Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) i forbindelse med en systemeksportaftale kan deltage i et anpartsselskab med republikken Komi i Sovjetunionen.

Spørgsmålet om HNG's deltagelse i det omhandlede selskab er tidligere af HNG ved skrivelse af 15. oktober 1990 og i et senere møde rejst over for Indenrigsministeriet.

Det fremgår af Deres og HNG's henvendelser, at HNG har deltaget i forhandlinger om en eksportaftale med republikken Komi i Sovjetunionen om etablering af naturgasforsyning i en række byer i republikken. Aftalen om gennemførelsen af gasprojektet påtænkes indgået imellem ATCON A/S og Komi, mens HNG skal deltage som underrådgiver. HNG skal ifølge det oplyste alene bidrage med salg af know-how.

Gasprojektet planlægges finansieret ved indtægterne fra salg af russisk træ på verdensmarkedet. ATCON A/S vil påtage sig salget af dette træ, og det er planlagt, at HNG og Komi skal danne et fælles selskab, der skal administrere indtægterne fra salget og frigive midlerne til ATCON A/S samt underentreprenørerne i takt med, at gasprojektet gennemføres. Selskabet påtænkes etableret som anpartsselskab (KOMDAN ApS), med en indskudskapital på 80.000 kr., hvoraf Komi og HNG indskyder hver halvdelen. Af det foreliggende udkast til vedtægter for selskabet fremgår, at selskabets formål er at administrere internationale handelskontrakter og dertil knyttet virksomhed.

I Deres skrivelse af 29. oktober 1990 påpeger De, at den nævnte selskabsdannelse med deltagelse af HNG efter Deres opfattelse er en forudsætning for en gennemførelse af projektet, idet republikken Komi lægger afgørende vægt på HNG's deltagelse. Ligeledes anføres det, at projektet er af væsentlig økonomisk interesse, samt at HNG's investering og risiko i forbindelse med deltagelse i projektet er begrænset. Endvidere er De af den opfattelse, at systemeksportprojektet bør vurderes samlet, og at HNG's deltagelse i den påtænkte selskabsdannelse således udgør et mindre tillæg til de i øvrigt lovlige aktiviteter.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet generelt udtale, at kommuner, herunder kommunale fællesskaber som HNG, alene kan deltage i selskabsdannelser, der varetager kommunale opgaver. Kommuner kan som udgangspunkt ikke engagere sig i handel, håndværk og industri. Udgangspunktet fraviges dog i en vis udstrækning, for så vidt angår salg af kommunal biproduktion, accessorisk virksomhed og produktion til kommunens eget brug. Viden eller know-how, der opsamles i et kommunalt system, kan i et vist omfang sælges på samme måde som biprodukter.

For så vidt angår kommunal adgang til accessorisk virksomhed bemærkes, at der ved accessorisk virksomhed forstås en i princippet ikke-kommunal virksomhed, der knytter sig naturligt til en i øvrigt lovlig kommunal opgave på en sådan måde, at det ville forekomme urimeligt ikke at give kommunen adgang til at udføre opgaven.

I den foreliggende sag ønsker HNG at indgå i et selskab, der har til formål at administrere internationale handelskontrakter og dertil knyttet virksomhed. Sådanne aktiviteter er i sig selv ikke kommunale opgaver. Indenrigsministeriet finder heller ikke, at anpartsselskabets aktiviteter knytter sig til de opgaver, HNG lovligt kan varetage på en sådan måde, at HNG's varetagelse af opgaverne vil kunne accepteres efter reglerne om accessorisk virksomhed. Ministeriet har i denne forbindelse navnlig lagt vægt på, at anpartsselskabets virksomhed alene har sammenhæng med et relativt beskedent salg af know-how, og ikke knytter sig til HNG's hovedopgave, distribution og salg af naturgas.

På denne baggrund vil HNG efter Indenrigsministeriets opfattelse - uanset at selskabsdannelsen er et led i en samlet aftale om bl.a. salg af know-how fra HNG, og at der er tale om en forholdsvis lille investering, der ikke medfører yderligere risiko for HNG - ikke lovligt kunne indgå i et selskab med det nævnte formål. Det tilføjes, at ministeriet ikke har nogen beføjelse til i konkrete tilfælde at fravige de ovenfor beskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen

Pernille Seaton

Officielle noter

Ingen