Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

Et kvindeligt medlem af hjemmeværnet kom til skade, da hun under uddannelse i selvforsvar faldt forkert under udførelse af et forlæns rullefald.

Hun pådrog sig derved et brud på højre nøgleben.

Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om, at der var tale om en skade, der var omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Den fulde tekst

Nyt om arbejdsskader Erstatning til medlemmer af hjemmeværnet, der kommer til skade (* 1)


Et kvindeligt medlem af hjemmeværnet kom til skade, da hun under uddannelse i selvforsvar faldt forkert under udførelse af et forlæns rullefald.

Hun pådrog sig derved et brud på højre nøgleben.

Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om, at der var tale om en skade, der var omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

KOMMENTAR:

Denne specielle lov åbner mulighed for, at personer, der gør frivillig tjeneste i hjemmeværnet, kan få erstatning, hvis de kommer til skade i tjenesten.

Personkredsen omfatter i øvrigt værnepligtige og værnepligtige befalingsmænd ved forsvaret og civilforsvaret.

Også personer der aftjener civil værnepligt eller værnepligt ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande er omfattet.

Endelig er personer, som gør tjeneste som frivillig i civilforsvaret, eller som er udtaget til at forrette tjeneste inden for civilforsvaret, omfattet af den specielle lov.

Der ydes erstatning for følgerne af ulykker eller sygdomme, som med rimelig sandsynlighed kan henføres til udførelsen af de pligter, der er forbundet med tjenesten, eller de forhold, som tjenesten foregår under.

Det er Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse i disse sager. Der kan klages til Den Sociale Ankestyrelse.

Det er staten, som betaler erstatningerne. Der er tale om samme erstatningsformer som i arbejdsskadeforsikringsloven, dvs. erstatning for tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt men, erstatning for tab af forsørger og overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald.

Der stilles ikke så store krav i denne specielle lov ved vurderingen af, hvorledes skaden er opstået. Det er tilstrækkeligt, at der er en rimelig sandsynlighed for, at skaden skyldes tjenesten.

Dette står i modsætning til vurderingen i arbejdsskadesager, hvor det skal godtgøres, at der er en sammenhæng mellem arbejdsforhold og skaden.

Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. : Lov nr. 80 af 8. marts 1978 som ændret ved lov nr. 196 af 29. marts 1989 og lov nr. 924 af 25. november 1992

Redaktionel note
  • (* 1) Offentliggjort af Arbejdsskadestyrelsen i Nyt om arbejdsskader nr. 7, juli 1994.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.