Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2001 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

 

I medfør af § 9, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 12. december 1996 med de ændringer, der følger af lov nr. 1080 af 29. december 1999, fastsættes følgende:

§ 1. Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2001 til 110 kr. pr. fuldtidsansat.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 2. Det for 2001 fastsatte bidrag anvendes første gang ved modregning i kompensationen i henhold til § 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. februar 22. maj 2001.

Lønmodtagernes Garantifond, den 5. december 2000

Knud Heinesen

/Lars Rohde