Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

Resume (udarbejdet af Socialministeriet) Forskudsvis børnebidrag fra Kommunen som følge af separation var modtaget uberettiget fra det tidspunkt, hvor samlivet blev genoptaget.

Et pålæg om lønindeholdelse i forbindelse med den uberettigede udbetaling blev dog ophævet, idet Kommunen fandtes at måtte bære risikoen for, at bidragsmodtageren havde undladt løbende at give de fornødne oplysninger.

Den fulde tekst

Forskudsvis børnebidrag - samlivsgenoptagelse - Kommunens risiko (* 1)

Af anke 1-B. 210/1985 - Århus kommune (adv. Steen F Andersen) - mod M (adv. N. Schou, Århus, e.o.) - fremgik, at indstævnte og H var blevet separeret ved bevilling af 7. juni 1982, og at det i forbindelse hermed var pålagt indstævnte at udrede det til enhver tid gældende normalbidrag til fællesbørnene med virkning fra 1. juni 1982. Da ægtefællerne kort efter havde genoptaget samlivet i noglemåneder, erklærede Århus Statsamt i en skrivelse af 15. august 1983 separationen for brudt, og ægtefællerne blev senere i 1983 separeret ved dom.

Appellanten, der fra 1. juni 1982 til 31. marts 1984 havde udbetalt børnebidragene forskudsvist, havde givet indstævntes arbejdsgiver pålæg om lønindholdelse til dækning af bidragene, og dette pålæg havde indstævnte nu påstået ophævet, medens appellanten påstod pålægget opretholdt.

Indstævnte gjorde til støtte for sin påstand gældende, at den i separationsbevillingen fastsatte bidragspligt var bortfaldet ved separationens bortfald. Såfremt fogedretten fandt, at bidragsafgørelsen ikke var bortfaldet, kunne indstævnte i hvert fald ikke være pligtig at betale bidrag for den periode, hvori samlivet havde været genoptaget.

Appellanten gjorde til støtte for sin påstand gældende, at betingelserne for forskudsvis udbetaling af børnebidragene havde været til stede ved udbetalingen, jfr. 22 i loven om børnetilskud og andre familieydelser, idet bidragsafgørelsen, der blev truffet ved separationsbevillingen, ikke var ophævet.

I Århus fogedrets kendelse 27. november 1984 siges: Det lægges til grund, at bidragsafgørelsen af 7. juni 1982 ikke er bortfaldet ved annulering af separationensbevillingen af samme dato.

Da andet ikke er oplyst, må det antages, at rekvisitus i den periode han genoptog samlivet med ægtefællen, H, har ydet bidrag til familiens underhold, hvorfor fogedretten ikke finder, at han er pligtig til at udrede yderligere bidrag for denne periode uanset, at bidraget er udredet forskudsmæssigt med rette den 1. april 1983 af Århus kommune.

Under henvisning til, at bidragsafgørelsen ikk er bortfaldet, og at samlivet var ophævet igen den 1. oktober 1983, findes rekvisitus at være pligtig at udrede børnebidrag fra den 1. juni 1982 og frem i tiden til bidragspligten bortfalder eller ophæves med undtagelse af den periode, hvor samlivet har været genoptaget.

Da rekvisitus ikke har udredet bidrag som pålagt bestemmes: Det af Århus kommune over for M foretagne lønpålæg vil være at opretholde, dog således at restancen reduceres med bidraget for perioden, hvor samlivet var genoptaget.

I V.L.D. 30. september 1985 (Agersnap, Sigrid Ballund, lorenzen) siges bl.a.:

--- For landsretten har appellanten, Århus kommune, principalt genoptaget sin for fogedretten nedlagte påstand og har subsidært påstået kendelsen stadfæstet.

Indstævnet, M, har principalt påstået pålægget om lønindholdelse ophævet og har subsidært påstået stadfæstelse. parterne er for landsretten enige om at lægge til grund, at indstævnete i tiden fra den 3. december 1982 til den 26. marts 1983 genoptog samlivet med H. Appellanten har ikke bestridt, at indstævnte i denne periode har opfyldt sin underholdspligt over for børnene.

I en skrivelse af 15. august 1983 fra Århus Statsamt til indstævnte angående samkvemsret anføres det: Under henvisning til Deres ansøgning --- skal man meddele, at statsamtet på det foreliggende grundlag finder, at separationen af 7. juni 1982 er brudt på grund af samlivsgenoptagelse i separationstiden, ---

Deres separationsbevilling af 7. juni 1982 beror foreløbig her. De bedes indsende Deres børnebidragsafgørelse hertil.

I et notat udfærdiget af fuldmægtig K. Staugaard Nielsen, Århus Statsamt, den 11. oktober 1983 angående en telefonsamtale med H's advokat anføres det:

Vi talte om hans ansøgning om fastsættelse af børnebidrag, og jeg meddelte, at hustruen har modtaget bidrag forskudsvis til den 1. oktober 1983. Da afgørelsen af 7. juni 1982 er kasseret i forbindelse med vor afgørelse om separationens bortfald, og da samlivet mellem parterne er ophævet (ifølge manden i slutningen af marts 1983), er det mest praktisk at lade bidragsafgørelsen fortsætte, således at hustruen kan få bidrag udbetalt fra den 1. oktober 1983 på grundlag af denne. ---

Af en opgørelse over indstævntes bidragsrestance pr. 21. marts 1984 fremgår, at de samlede indbetalinger overstiger de pr. 1. december 1982 skyldige beløb.

Fuldmægtig Jørgen Fuglsang-Nielsen, Århus kommunees social- og sundhedsforvaltning, har som vidne forklaret, at en bidragsberettiget forinden førsteforskudsvise udbetaling af bidrag skal give oplysninger om sine personlige forhold, herunder om et eventuelt samliv med den bidragsforpligtede. Den bidragsberettigede har endvidere pligt til at give oplysning, såfremt forholdene ændres. Den bidragsforpligtede bliver løbende underrettet om, hvilke forskudsvise udbetalinger det offentlige har foretaget til den bidragsberettigede. Århus kommune blev i først i februar 1984 bekendt med, at samlivet mellem indstævnte og H havde været genoptaget.

Appellanten har for landsretten navnlig anført, at børnebidragsresolutionen, der er en særskilt forvaltningsakt, ikke har en sådan sammenhæng med separationen, at den uden videre kan anses for bortfaldet som følge af, at separationen er brudt. Hertil må kræves en udtrykkelig ophævelse. Appellanten har således haft pligt til at udbetale bidragene forskudsvis, jfr. lov om børnetilskud og andre familieydelser, § 21. For så vidt angår den periode, hvor samlivet var genoptaget, følger det af førnævnte lovs § 22, stk. 4, at det er forholdene på bidragets forfaldsdag, der er afgørende. Efterfølgende omstændigheder er således appellanten uvedkommende. For parterne vil der være mulighed for indbyrdes at regulere forpligtelsen til at bidrage til børnenes underhold.

Indstævnte har heroverfor anført, at bidragsresolutionen, der er affødt af separationen, nødvendigvis må bortfalde, når separationen brydes. Appellanten må med hensyn til det samlivsperioden udbetalte beløb, være nærmest til at bære risikoen for, at den bidragsberettigede ikke opfylder sin oplysningspligt.

Landsretten skal udtale: Ihvertfald under de foreliggende omstændigheder, hvor separationen er brudt som følge af samlivsgenoptagelsen, og hvor det er ubestridt, at indstævnte i samlivsperioden har bidraget til børnenes underhold, må bidragsresolutionen anses for bortfaldet samtidig med separationen. Herefter og idet appellanten efter det oplyste om tilrettelæggelsen af ordningen med forskudsvise udbetalinger af bidrag, jfr. herved bekendtgørelse nr. 350 af 25. juni 1981, findes at måtte bære risikoen for, at den bidragsberettigede undlader løbende at afgive de fornødne oplysninger, findes pålægget om lønindeholdelse at burde ophæves, og landsretten tager derfor indstævntes principale påstand til følge.---

Sagens omkostninger for landsretten betaler appellanten til statskassen med 3.000 kr.---

Redaktionel note
  • (* 2) Dagældende retsforskrift: Bekendtgørelse nr. 609 af 29. november 1978 af lov om børnetilskud og andre familieydelser, § 22.
  • (* 1) Offentliggjort i Ugeskrift For Retsvæsen 1986, side 67.