Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Resume (udarbejdet af Socialministeriet) Børnetilskud modtaget med urette kunne ikke kræves tilbagebetalt, da Kommunen selv havde begået fejl i forbindelse med den uberettigede udbetaling og da ydelsesmodtageren ansås for at være i god tro.

Den fulde tekst

Børnetilskud - ikke tilbagebetaling - god tro (* 1)

Af kære 7-B. 31/1991 - A (adv. Henrik Thorstholm, Skjern, e.o.) mod

Videbæk kommune (adv. Paul Johansen, Videbæk) - fremgik, at

indkærede nedlagde påstand om, at der blev truffet afgørelse om, at

indkærede havde udpantningsret hos kærende for et beløb af 22.854 kr.

Kærende påstod sagen afvist, subsidiært nægtet fremme og mest

subsidiært alene fremmet for 6.978 kr.

Ved BRØNDERSLEV FOGEDRETS KENDELSE AF 20. DECEMBER 1990 blev indkæredes påstand taget til følge. I kendelsen siges bl.a.:

Rekvisita fødte i 1972 en søn ---, til hvem hun siden da har modtaget børnepenge. Den 17 januar 1984 udvandrede rekvisita og sønnen til Venezuela, hvilket blev meddelt folkeregisteret i Videbæk kommune, hvor hun dengang boede.

Rekvirenten fortsatte udbetalingen af børnetilskuddet til rekvisita konto i et lokalt pengeinstitut til og med juli kvartal 1986.

I begyndelsen af 1987 rettede rekvirenten henvendelse til rekvisita på hendes daværende bopæl i Spanien. Rekvirentens afgørelse blev af rekvisita advokat påklaget til amtsankenævnet, som 17. juli 1987 traf afgørelse om, at rekvisita ville have at tilbagebetale det beløb hun havde modtaget i tiden 1. april 1984 til udgangen af juli 1986. Rekvisita advokat indbragte herefter sagen for Den Sociale Ankestyrelse, som ved brev af 12. august 1987 afviste klagen under henvisning til, at Den Sociale Ankestyrelse alene har kompetence til at behandle sager, som er af principiel betydning.

Den 1. november 1989 indvandrede rekvisita til Ribe kommune fra Australien.---

Rekvirenten har under nærværende sag erkendt, at en flyttemeddelelse til folkeregisteret normalt ville have ført til, at det sociale udvalg blev informeret og bidragene standset. I den foreliggende sag er dette ikke sket.---

Rekvisita oplyste---, at hun ikke erindrer at have modtaget "meddelelse om børnetilskud", Hun forklarede, at børnetilskuddet var gået ind på hendes ægtefælles konto, og at hun ikke havde haft meget med økonomien at gøre. Hendes nuværende ægtefælle er ikke far til ---, og har ej heller adopteret ham.

Rekvisita har forklaret, at hun ikke vidste at retten til børnetilskud bortfaldt, da hun udvandrede. I øvrigt troede rekvisita, at det var tilstrækkeligt at meddele udvandringen til folkeregisteret.

Rekvirenten har til støtte for sin påstand gjort gældende, at rekvisita med urette har modtaget børnetilskud dækkende perioden fra 1. april 1984 til udgangen af september 1986, og har herved henvist til den da gældende lov om børnetilskud § 11, stk. 1 og 2. Endvidere har rekvirenten henvist til meddelelser om forandringer skulle ske til det sociale udvalg jfr. dagældende lov om børnetilskud § 34.---

Rekvisita har principalt gjort gældende,---.

Til støtte for sin subsidiære påstand har rekvisita gjort gældende, at hun i god tro modtog pengene. Rekvisita vidste ikke at retten til børnetilskud bortfalder ved udvandring. Endvidere troede rekvisita, at hun havde foretaget sig hvad der var fornødent, ved at meddele udvandringen til folkeregisteret. Rekvirenten har derfor ikke udpantningsret for beløbet.---

Fogedretten bemærker,---.

I henhold til lov nr. 609 af 29. november 1978, efter hvilken lov rekvisita havde modtaget børnetilskud, klart som betingelser for modtagelsen af dette i § 11, stk. 1 stiller, at barnet har hjemsted her i landet, og at den der skal have børnetilskuddet udbetalt har fast bopæl her i landet. Rekvisita og hendes søn opfyldte ingen af de førnævnte betingelser.

Af samme lovs § 34 fremgår, at underretning om forandringer skal ske til det sociale udvalg.

Da rekvisita således objektivt ikke opfylder betingelserne for at modtage børnetilskud, og da rekvisita har erkendt, at hun alene har underrettet folkeregisteret om udvandringen, findes rekvisita at have modtaget børnetilskuddet under sådanne omstændigheder, at betingelserne i børnetilskudslovens (af 1986) § 24, stk. 3 er opfyldt.---

I V.L.K. 4. JUNI 1991 (Juul-Olsen, Jochimsen, Poul Søgaard (kst)

siges:---

For landsretten har kærende A påstået fogedforretningen nægtet fremmet, subsidiært at den alene fremmes for et mindre beløb end krævet.

Indkærede, Videbæk kommune, har påstået kendelsen stadsfæstet.

Indkærede har subsidiært påstået fogedforretningen fremmet for et efter landsrettens skøn mindre beløb end 22.854 kr.

I en skrivelse af 9. februar 1987 fra Social- og sundhedsforvaltningen, Videbæk kommune, til kærende hedder det bl.a.:

Sagen har den 29.01.1987 været forelagt socialudvalgsformanden og det er blevet besluttet at beløbet kr. 22.854,00 skal tilbagebetales, jfr. ovennævnte.

I indkæredes fremsendelsesskrivelse til amtsankenævnet i forbindelse med klagesagens behandling hedder det bl.a.:

»---

Familien fraflyttede Videbæk kommune den 17.01.1984 til Venezuela og derfra til Mexico. Familien er nu bosat i Spanien. Når en flytning meldes til folkeregisteret vil den automatisk ændre børnetilskudsregisteret. I dette tilfælde er det imidlertid ikke sket. Der ses ikke at være en begrundelse herfor.

---»

Kærende har forklaret, at hun flyttede til Videbæk kommune i 1982. Hun mener ikke, at hun fik tilsendt regler for udbetaling af børnetilskud fra kommunen. Da hun flyttede sammen med B i 1982, blev børnetilskuddene indsat på en konto. Det var B, der rettede henvendelse til Videbæk kommune i forbindelse med flytningen til Venezuela i januar 1984. Hun var ikke klar over, at hun efter flytning til udlandet ikke var berettiget til at modtage børnetilskud. Kærende og B blev separeret i april 1990. Der var særeje i ægteskabet.

B har forklaret, at han var enkemand, inden han blev gift med kærende den 5. juni 1982. Han havde forinden som enlig forsørger selv modtaget børnetilskud. Det var efter kommunens opfordring, at børnetilskuddet blev indsat på en konto i et pengeinstitut. I forbindelse med at han meldte flytning til udlandet til folkeregisteret i 1984 spurgte han, om der var andre steder i kommunen, hvor han skulle melde flytning. Han fik at vide, at det skulle han ikke, idet det var tilstrækkeligt, at han meldte flytningen til folkeregisteret. Børnetilskuddet gik fortsat ind på deres konto i Danmark. På et tidspunkt holdt indbetaling af børnepenge op, og han kontaktede i den anledning kommunen, hvor han af en ansat fik at vide, at de ikke havde været berettiget til at modtage børnetilskuddene, men de ville ikke høre mere til sagen, da der var sket en fejl fra kommunens side. Han havde efter flytningen til udlandet i 1984 jævnlig kontakt med kommunen i forbindelse med spørgsmål om skat, og han var derfor forbavset over, at kommunen reagerede så sent, som den gjorde.

Pantefoged Kjeld Jensen, Videbæk kommune, har forklaret at en flyttemeddelelse normalt skulle blive overført til de systemer, der styrer udbetalinger. Han kan ikke forklare, hvorfor det ikke er sket i denne sag.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for fogedretten. Kærende har ikke for landsretten gjort gældende, at fogedretten ikke har været kompetent til at træffe afgørelse i sagen. Kærende har særlig anført, at børnetilskuddene er udbetalt ved en fejl fra kommunens side, og at hun ikke har modtaget beløbene mod bedre vidende.

Indkærede har særligt gjort gældende, at kommunen ingen fejl har begået, idet den manglende indberetning til børnetilskudsregisteret alene må anses som en fejl i det interne sikkerhedssystem. Kærende skulle have givet det sociale udvalg meddelelse om flytningen.

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at B i forbindelse med flytning til udlandet i 1984 ved henvendelsen til folkeregisteret i Videbæk kommune har fået oplyst, at det var tilstrækkeligt, at han alene meldte flytningen til folkeregisteret. B's forklaring herom støttes også af det oplyste, om at der ved meddelelse til folkeregisteret automatisk vil ske en ændring i børnetilskudsregisteret. Da en sådan ændring ikke blev foretaget, finder landsretten, at den fortsatte udbetaling af børnetilskud har beroet på en fejl, som indkærede er ansvarlig for. Når henses hertil og til, at der ikke er grundlag for at fastslå, at kærende, i den periode udbetalingen af ydelserne har fundet sted, har været klar over, at hun efter flytning til udlandet ikke fortsat har været berettiget til at modtage børnetilskud, finder landsretten, at indkærede ikke kan stille krav om tilbagebetaling af det omhandlede beløb. Landsretten tager der kærendes påstand til følge om, at fogedforretningen nægtes fremme.---

Sagens omkostninger for fogedretten skal indkærede betale til kærende med 6.000 kr. og for landsretten til statskassen med 10.000 kr.---

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1991, side 723.