Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse ved deltagelse i
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

 

Herved bekendtgøres lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lov nr. 400 af 31. maj 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 1248 og ved § 2 i lov nr. 1251 af 20. december 2000.

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Loven har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne fortrinsvis kortuddannede kan deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Dette formål sikres ved, at deltagerne under uddannelsen kan opnå:

1)   godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed,

2)   tilskud til dækning af befordringsudgifter,

3)   tilskud til kost og logi og

4)   ophold på skolehjem.

§ 2. Den personkreds, der kan opnå ydelser efter § 1, omfatter:

1)   beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte,

2)   selvstændige erhvervsdrivende,

3)   ledige, der er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som befinder sig i dagpengeperioden, jf. samme lovs § 52 a, stk. 1, eller § 55, stk. 1, og

a)   som efter eget valg deltager i de uddannelser, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1-9, dog højst i en periode på 6 uger, eller

b)   som efter eget valg deltager i konkrete uddannelser fastsat af arbejdsministeren inden for de uddannelser, som er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, dog højst i en periode på 8 uger, og

4)   personer, der hverken er dagpengeberettigede eller modtager kontanthjælp eller er i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik, dog kun for så vidt angår tilskud til befordring og tilskud til kost og logi.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå ydelser efter § 1, at de pågældende personer er fyldt 20 år og ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, jf. lov om erhvervsuddannelser samt tillige stk. 3 og 4.

Stk. 3. Personer, der har en uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og personer, der har en anden uddannelse, som ikke har været anvendt i længere tid, er omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Videregående teknikere, datanomer, merkonomer, teknonomer og, i det omfang arbejdsministeren træffer afgørelse herom, personer med en erhvervsakademiuddannelse der kan sidestilles hermed, har adgang til at opnå ydelser efter § 1.

Stk. 5. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at aldersgrænsen på 20 år, jf. stk. 2, kan fraviges i forbindelse med jobrotationsprojekter.

§ 3. Ved deltagelse i følgende uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau, jf. også lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg, kan der opnås ydelser efter § 1:

1)   Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

2)   Enkeltfag på erhvervsuddannelserne (EUD) efter lov om åben uddannelse.

3)   Deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse (EUD) og enkeltfag herfra.

4)   Enkeltfag på landbrugsuddannelserne efter lov om åben uddannelse.

5)   Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter lov om åben uddannelse.

6)   Enkeltfag på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) og deltidsuddannelse ved social- og sundhedsuddannelserne efter lov om åben uddannelse, og enkeltfag herfra.

7)   Merituddannelsen på pædagogisk grunduddannelse (PGU-merit-uddannelsen) under lov om åben uddannelse.

8)   Individuel Kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelserne og kompetenceafklarende forløb inden for Undervisningsministeriets område som led i grunduddannelse for voksne.

9)   Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administrationen af Den Europæiske Socialfond.

Stk. 2. Arbejdsmarkedsuddannelserne efter stk.1, nr. 1, er:

1)   uddannelser, der giver formel kompetence, når uddannelserne er godkendt til at give merit til erhvervsuddannelserne, social- og sundhedsuddannelserne og landbrugsuddannelserne,

2)   uddannelser, der giver anerkendt kompetence,

3)   Individuel Kompetenceafklaring og

4)   forsøgs- og udviklingsaktiviteter.

Stk. 3. Uddannelserne under Undervisningsministeriets område efter stk. 1, nr. 2-7, er formelt kompetencegivende uddannelser.

Stk. 4. Arbejdsministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering nærmere regler om, i hvilket omfang der kan opnås ydelser efter § 1 til andre uddannelser end de i stk. 1 nævnte, herunder uddannelser udbudt af offentlige instanser.

Stk. 5. Arbejdsministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og pågældende minister og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering nærmere regler om, i hvilket omfang der kan opnås ydelser efter § 1 til uddannelser inden for andre minister- områder.

Kapitel 2

Godtgørelse

§ 4. Under deltagelse i uddannelse, der giver formel kompetence, jf. § 3, stk. 2, nr. 1, og § 3, stk. 3, kan beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af deres deltagelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan ikke opnås godtgørelse efter stk. 1 i følgende tilfælde:

1)   Hvis der er ret til løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen som følge af en uddannelsesaftale, indgået i henhold til lov,

2)   Hvis der er adgang til at opnå godtgørelse fra andre godtgørelsesordninger.

Stk. 3. Godtgørelsen udgør ved fuldtidsundervisning pr. undervisningsuge et beløb svarende til dagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4. Ved deltidsundervisning beregnes godtgørelsen i forhold til antallet af undervisningstimer.

Stk. 5. For deltagere, der har et delvist tab af indtægt eller arbejdsmulighed, nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt. Det er en betingelse for at oppebære godtgørelse, at deltagerens tab af indtægt eller arbejdsmulighed vedrører den pågældende beskæftigelse.

Stk. 6. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om godtgørelse.

§ 5. Under deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse, der giver anerkendt kompetence, jf. § 3, stk. 2, nr. 2, kan beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, opnå godtgørelse efter reglerne i § 4.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering kan, jf. lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg, indstille til arbejdsministeren, at godtgørelsen til grupper af uddannelser reduceres således, at der ved beregningen tages udgangspunkt i et mindre beløb end dagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Arbejdsministeren kan med udgangspunkt i den i stk. 2 nævnte indstilling fastsætte nærmere regler om reduceret godtgørelse.

§ 6. Under deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse, der giver anerkendt kompetence i henhold til § 3, stk. 2, nr. 2, men som enten ligger over erhvervsuddannelsesniveau, som er stærkt specialiseret, eller som ikke har en tilstrækkelig bredde, kan beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, opnå godtgørelse efter reglerne i § 4. Godtgørelsen aftrappes dog således:

1)   I kalenderåret 2001 tages der ved beregningen af godtgørelsen udgangspunkt i dagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2)   I kalenderåret 2002 tages der ved beregningen af godtgørelsen udgangspunkt i 2/3 af højeste dagpengebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3)   I kalenderåret 2003 tages der ved beregningen af godtgørelsen udgangspunkt i 1/3 af højeste dagpengebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

4)   Fra den 1. januar 2004 og fremover ydes ingen godtgørelse.

Stk. 2. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser, der er omfattet af stk. 1.

§ 7. Under deltagelse i Individuel Kompetenceafklaring, jf. § 3, stk. 2, nr. 3, og kompetenceafklaringsforløb, jf. § 3, stk. 1, nr. 8, kan beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, opnå godtgørelse efter reglerne i § 4.

Stk. 2. Under deltagelse i forsøgsuddannelser, jf. § 3, stk. 2, nr. 4, kan beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, opnå godtgørelse efter reglerne i § 5.

§ 8. Afsættes der en pulje på finansloven til godtgørelse i forbindelse med brancheskift, jf. lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg, kan der efter de retningslinier, som bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering fastsætter, ydes godtgørelse efter reglerne i §§ 4 og 5.

Stk. 2. Arbejdsministeren træffer afgørelse om ydelse af godtgørelse efter stk.1.

§ 9. For beskæftigede lønmodtagere kan godtgørelse i henhold til §§ 4-8 udbetales til arbejdsgiveren i tilfælde, hvor der er truffet aftale om, at arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn under uddannelsen. Beløbet svarer til den godtgørelse, som en deltager kunne have fået udbetalt efter §§ 4-8. Beløbet kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til arbejdsgiverens lønudgifter til en deltager under dennes uddannelse.

Kapitel 3

Regler for 20 - 25 årige m.m.

§ 10. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der deltager i uddannelse efter § 3, og som er fyldt 25 år, kan opnå godtgørelse, jf. §§ 4-8, uden varighedsbegrænsning.

Stk. 2. Ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, der er fyldt 25 år, kan opnå godtgørelse, jf. §§ 4-8, så længe en periode med selvvalgt uddannelse ikke er opbrugt, og hver gang der opnås ret til en ny periode med selvvalgt uddannelse, jf. § 15, stk. 4.

Stk. 3. Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, der deltager i uddannelse efter § 3, og som er fyldt 20 år, men endnu ikke er fyldt 25 år, kan i perioden fra det fyldte 20. år til det fyldte 25. år opnå godtgørelse i sammenlagt højst 30 uger, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 4. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der er fyldt 20 år, men endnu ikke er fyldt 25 år, kan deltage i uddannelse efter § 3 ud over de i stk. 3 nævnte 30 uger uden godtgørelse. Ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, der er fyldt 20 år, men endnu ikke er fyldt 25 år, kan ikke deltage i uddannelse efter § 3 ud over de i stk. 3 nævnte 30 uger uden godtgørelse.

Stk. 5. Ved opgørelsen af de 30 uger som nævnt i stk. 3 medregnes det antal uger, som beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, der er fyldt 20 år, men endnu ikke er fyldt 25 år, har anvendt til deltagelse i forberedende voksenundervisning med støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 6. Arbejdsministeren kan efter ansøgning meddele dispensation fra varighedsbegrænsningen i stk. 3 til beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, der er fyldt 20 år, men endnu ikke er fyldt 25 år, og som har behov for deltagelse i uddannelse efter § 3 ud over de i stk. 3 nævnte 30 uger med adgang til at opnå godtgørelse.

Stk. 7. Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, som endnu ikke er fyldt 20 år, og som har fået dispensation fra alderskravet i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, således at de kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser, kan opnå godtgørelse, jf. §§ 4 - 8, under de samme betingelser, som er nævnt i stk. 3, 5 og 6.

Stk. 8. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for at opnå dispensation, jf. stk. 6, og om opgørelsen og administrationen af varighedsbegrænsningen i stk. 3 og 5.

Kapitel 4

Befordring, kost og logi, skolehjem

§ 11. Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, samt personer, der hverken er dagpengeberettigede eller oppebærer kontanthjælp eller er i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik, kan, hvis de er omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser, opnå tilskud til dækning af udgifter til befordring og tilskud til kost og logi ved indkvartering efter de herom gældende regler.

§ 12. Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, har, hvis de er omfattet af lov om erhvervsuddannelser, adgang til ophold på skolehjem efter de herom gældende regler.

Kapitel 5

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 13. For deltagere, der er beskæftigede lønmodtagere eller ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, og som modtager fuld godtgørelse, jf. § 4, ved deltagelse i uddannelse efter § 3, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 a, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales godtgørelse for.

Stk. 3. Deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere, betaler 1 / 3 af bidraget, arbejdsløshedskasser for lønmodtagere betaler 1 / 3 af bidraget, mens arbejdsgivere omfattet af § 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension betaler 1 / 3 af bidraget. Hver bidragsandel for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Bidragene finansieres i overensstemmelse med de i stk. 5‑7 fastsatte regler.

Stk. 4. Deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, betaler ½ af bidraget, mens arbejdsgivere omfattet af § 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension betaler ½ af bidraget. Hver bidragsandel for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Bidragene finansieres i overensstemmelse med de i stk. 5‑7 fastsatte regler.

Stk. 5. Den udbetalende institution, jf. § 16, stk. 1, fratrækker deltagerens del af bidraget ved udbetalingen af godtgørelse. Bidraget indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 6. Bidraget fra arbejdsløshedskasserne fastsættes som et bidrag pr. medlem, og bidragets størrelse beregnes af direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen efter regler fastsat af arbejdsministeren.

Stk. 7. Bidraget fra arbejdsgivere finansieres gennem en modregning i kompensationsbeløbet efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 17 a og modregnes sammen med det i § 85 c, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. nævnte beløb. Beløbet beregnes af Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af de samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som er modtaget fra arbejdsgiveren i de 3‑månedersperioder, der gælder for beregning af kompensationsbeløbet, jf. § 17 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Beløbet udgør årligt det af arbejdsministeren fastsatte bidrag, for hver gang arbejdsgiveren indbetaler et beløb, der svarer til årsbidraget efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 8. Arbejdsministeren fastsætter efter indstilling fra Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af bidrag efter stk. 7.

Stk. 9. Arbejdsministeren fastsætter efter indstilling fra direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af forsikrede deltageres eget bidrag samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 10. Arbejdsministeren fastsætter efter indstilling fra direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af ikkeforsikrede deltageres eget bidrag samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 11. Indbetaler den udbetalende institution, jf. § 16, stk. 1, ikke bidrag rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2‑5 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.

§ 14. Deltagere, der er omfattet af § 13, betaler en særlig pensionsopsparing, der udgør det i § 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte.

Stk. 2. Den udbetalende institution, jf. § 16, stk. 1, fratrækker opsparingen ved udbetalingen af godtgørelsen med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Beløbet for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Arbejdsministeren fastsætter efter indstilling fra direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen (for de forsikredes vedkommende) og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen (for de ikkeforsikredes vedkommende) og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af pensionsopsparing efter stk. 1 og 2 samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der kan herunder fastsættes regler om, at opsparingen fratrækkes sammen med deltagerens del af ATP-bidraget, jf. § 13, stk. 5.

Stk. 4. Indbetaler den udbetalende institution, jf. § 16, stk. 1, ikke opsparingsbeløb rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2-5 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Regler for ledige

§ 15. Ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, skal i perioder med godtgørelse for tab af arbejdsmulighed efter denne lov stå til rådighed for arbejde formidlet af arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen.

Stk. 2. For ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, medregnes perioder med godtgørelse for tab af arbejdsmulighed efter denne lov i ydelsesperioden ved ledighed efter § 52 a og § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. For ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, der deltager i uddannelse efter denne lovs § 3, fradrages perioder der er anvendt til uddannelse med uddannelsesstøtte for voksne efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, i den periode, hvori der er mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3. Deltagelse kan ikke ske som led i en handlingsplan.

Stk. 4. Dagpengeberettigede ledige, der har opbrugt retten til selvvalgt uddannelse, opnår adgang til deltagelse i en ny periode med selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, hvis de påbegynder en ny dagpengeperiode, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 52 a, stk. 1, eller § 55, stk. 1.

Stk. 5. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler efter stk. 1, 2 og 3, herunder om, at arbejdsformidlingen kan fravige kravet om rådighed i stk. 1.

Kapitel 7

Administration

§ 16. Arbejdsministeren kan bestemme, at beregningen og udbetalingen af godtgørelse m.m. efter denne lov varetages af deltagerens arbejdsløshedskasse eller af arbejdsformidlingen.

Stk. 2. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler om beregning, udbetaling, administration, forskud, refusion, tilsyn, regnskab og revision i forbindelse med arbejdsløshedskassernes og arbejdsformidlingens udbetaling af godtgørelse.

Stk. 3. I tilfælde, hvor der er udbetalt godtgørelse med urette, kan arbejdsministeren bestemme, at arbejdsløshedskassen eller arbejdsformidlingen ikke har krav på refusion fra statskassen, og at udbetalte refusionsbeløb skal tilbagebetales, med mindre den fejlagtige udbetaling skyldes deltagerens svigagtige forhold.

Stk. 4. Skyldes fejlagtig udbetaling af godtgørelse m.m. urigtige eller mangelfulde oplysninger fra en arbejdsløshedskasse eller arbejdsformidlingen, kan arbejdsministeren bestemme, at den, fra hvem de urigtige eller mangelfulde oplysninger stammer, skal være ansvarlig for fejludbetalingen.

Stk. 5. Arbejdsløshedskassen og arbejdsformidlingen skal på begæring afgive alle nødvendige oplysning til brug for arbejdsministerens afgørelse efter stk. 3 og 4.

§ 17. Arbejdsministeren har ansvar for oprettelse og drift af registre, der føres ved hjælp af elektronisk databehandling, og som vedrører godtgørelse i forbindelse med deltagelse i uddannelse efter § 3.

Stk. 2. Registrene kan indgå i et sammenhængende system af registre, som bl.a. skal danne grundlag for udarbejdelsen af statistik, det tilsyn staten skal føre med arbejdsløshedskasserne og uddannelsesadministrationen.

Stk. 3. Registre, som er oprettet af arbejdsministeren, kan samkøres i det omfang, det tjener administrative eller tilsynsmæssige formål. Registrene kan samkøres indbyrdes, og kan ligeledes samkøres med arbejdsløshedskassernes og kommunernes registre.

Stk. 4. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler for indhentning af oplysninger til brug for registre, jf. stk. 1.

§ 18. Arbejdsministeren kan bemyndige direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen til at udøve de beføjelser, der ved denne lov er tillagt ministeren.

Kapitel 8

Strejke og lockout

§ 19. En person, der er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), jf. § 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan ikke opnå ydelser efter § 1, sålænge konflikten varer.

Stk. 2. En person, som forud for den lovligt varslede strejke, lockout eller blokade er begyndt på en uddannelse, jf. § 3, og deltager i uddannelse, når konflikten bryder ud, kan bevare ydelser efter § 1, som den pågældende forud for konfliktens start havde opnået.

Kapitel 9

Klageadgang og straffebestemmelser m.m.

§ 20. Følgende afgørelser kan indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn af den, afgørelsen vedrører:

1)   Afgørelser om godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmuligheder efter §§ 4-7.

2)   Afgørelser om godtgørelse udbetalt til arbejdsgiveren efter § 9, jf. dog stk. 2, nr. 1.

3)   Afgørelser om godtgørelse under lovlig konflikt efter § 19.

4)   Afgørelser om tilbagebetaling efter § 24.

Stk. 2. Følgende afgørelser kan ikke indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn:

1)   Afgørelser om godtgørelse efter § 8, stk. 2.

2)   Afgørelser om afslag på dispensation efter § 10, stk. 6.

3)   Afgørelser om refusion efter § 16, stk. 3, og om ansvar for fejludbetaling efter § 16, stk. 4.

§ 21. Klage efter § 20 kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Ankenævn kan se bort fra overskridelse af klagefristen i stk. 1, når der er særlig grund hertil.

§ 22. Både offentlige institutioner og private, såvel enkeltpersoner som juridiske personer, skal på begæring afgive oplysninger til brug for administrationen af tildeling af ydelser efter denne lov, herunder om bestemte personers løn i nærmere angivne tidsrum. Overtrædelse heraf straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Oplysning efter stk. 1 kan indhentes af Arbejdsmarkedets Ankenævn, arbejdsformidlingen, og en arbejdsløshedskasse, for så vidt angår egne medlemmer.

Stk. 4. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om administration af bestemmelserne i stk. 1, 1. pkt., og stk. 3.

§ 23. Offentlige myndigheder skal på begæring give Arbejdsmarkedets Ankenævn, arbejdsløshedskassen eller arbejdsformidlingen enhver oplysning til brug ved administration af reglerne efter kapitel 2, 3 og 7.

§ 24. En person, der uberettiget har modtaget godtgørelse, skal betale beløbet tilbage, hvis den pågældende har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for adgangen til at opnå godtgørelse, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan bestemme, at krav om tilbagebetaling varetages af deltagerens arbejdsløshedskasse eller arbejdsformidlingen.

Stk. 3. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om at beløb, der skal tilbagebetales efter stk. 1, kan forrentes med den aktuelt gældende morarente efter renteloven, og regler for, hvem renten tilfalder.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse m.m.

§ 25. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

§ 26. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1248 af 20. december 2000 indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Lov nr. 1251 af 20. december 2000 indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Arbejdsministeriet, den 18. december 2000

Ove Hygum

/Lisbet Jensen