Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Da det blev konstateret at varmtvandsbeholderen i en del af regnskabsåret havde været defekt, og at der havde hersket en del usikkerhed om, hvem der skulle varetage viceværtsforpligtelsen, herunder tilsynet med varmeanlægget, vedtog nævnet, at lejerne kun skulle afkræves varmebetaling ud fra et af Kommunale Værker opgivet normalforbrug for tilsvarende ejendomme.

Den fulde tekst

Varmeforbrug nedsat p.g.a. fejl og mangler


I en ejendom havde varmtvandsbeholderen i en del af varmeregnskabsåret været defekt, og der havde tillige hersket usikkerhed om, hvem der skulle varetage tilsynet med varmeanlægget, hvilket havde medført et usædvanligt stort fjernvarmeforbrug.

Nævnet bestemte, at lejerne kun kunne afkræves betaling for varme, beregnet ud fra et af Kommunale Værker opgivet normalforbrug for tilsvarende ejendomme.

I huslejenævnets afgørelse hedder det bl.a.:

»Fra lejeren NN er modtaget skrivelse af 4. august 1985 vedrørende klage over varmeregnskabet for perioden 1. april 1984 til 31. marts 1985, hvilket skrivelsen i fotokopi den 7. august 1985 er forelagt udlejer til udtalelse, hvorefter er modtaget svarskrivelse af 13. september 1985 med bilag. Af den med skrivelsen vedlagte korrespondance fremgår, at Lejernes LO på vegne af lejeren MM ved skrivelse af 7. august 1985 ligeledes har fremsat indsigelse imod varmeregnskabet.

Ved skrivelser af 19. og 20. september 1985 er NN, MM og Lejernes LO forelagt fotokopier af udlejers skrivelse af 13. september 1985, kvitteringer fra Århus kommunale værker, ejendommens samlede varmeregnskab med fordeling, udlejers skrivelse af 22. august 1985 til Århus kommunale værker og svarskrivelse af 11. september 1985 til udlejer i fotokopier til udtalelse, hvorefter NN og MM har fremsendt skrivelse af 22. og 23. september 1985, hvori de indgivne klager fastholdes.

Der har herefter været ført yderligere korrespondance mellem nævnets kontor og parterne til belysning af sagen.

Nævnet gennemgik sagen, hvoraf fremgår, at Århus kommunale værker i skrivelse af 11. september 1985 til udlejer har oplyst, at årligt normalforbrug i en ejendom af tilsvarende belastning vil være 665 (m3).

Nævnet vedtog - dels under hensyn til, at ejendommens varmtvandsbeholder i en del af perioden har været defekt, dels under hensyn til den usikkerhed, der har hersket om, hvem der skulle varetage viceværtsforpligtelsen, herunder tilsynet med varmeanlægget - at ejendommens fjernvarmeudgift skal beregnes på grundlag af et forbrug på 665 (m3) i alt.

I overensstemmelse hermed skal det af Kosan Brunata A/S udarbejdede varmeregnskab for perioden 1. april 1984 - 31. marts 1985 korrigeres. Dog skal der ved beregningen tages hensyn til den af lejeren MM fremsatte indsigelse vedrørende antallet af haneandele som følge af manglende håndvask.

Nævnets afgørelse vil inden for en frist af 4 uger kunne indbringes for boligretten. ...«

Officielle noter

Ingen