Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets
UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg

 

Herved bekendtgøres lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg, jf. lov nr. 403 af 31. maj 2000 med de ændringer, der følger af lov nr. 1251 af 20. december 2000 § 3 og lov nr. 1252 af 20. december 2000 § 1.

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

Formål

§ 1. Loven har til formål at skabe rammer for finansiering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Til det formål fastlægges arbejdsmarkedets parters kompetence i en bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og for efteruddannelsesudvalg.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets parters kompetence vedrører den statslige finansiering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau m.m. til voksne beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og til ledige dagpengeberettigede med ret til selvvalgt uddannelse og til personer, der hverken er dagpengeberettigede eller oppebærer kontanthjælp eller er i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets parters kompetence vedrører endvidere den statslige finansiering af godtgørelse m.v. ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse.

Stk. 4. Loven har endvidere til formål at fastlægge arbejdsmarkedets parters kompetence ved indstilling om finansiering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse ud over det statslige tilskud. Finansiering ud over det statslige tilskud sker ved arbejdsgiverbidrag fastsat ved særskilt lov.

Stk.5. Loven skal fremme opfyldelse af arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske mål til vedligeholdelse, udbygning og forbedring af arbejdsstyrkens kvalifikationer og fremme en samordnet indsats på området.

Styring

§ 2. Arbejdsministeren er øverste administrative myndighed for arbejdsmarkedsuddannelserne.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan bemyndige direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen til at udøve beføjelser, der ved loven er tillagt ministeren.

Stk.3. Undervisningsministeren er øverste administrative myndighed for erhvervsuddannelse for voksne, deltidsuddannelse og enkeltfag efter lov om åben uddannelse samt grunduddannelse for voksne.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering rådgiver arbejds- og undervisningsministrene om finansiering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse, som sker ved tilskud fra staten og ved arbejdsgiverbidrag.

Stk. 5. Efteruddannelsesudvalg, jf. § 18 rådgiver bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering.

Stk. 6. Uddannelsesrådet kan inddrages i rådgivningen efter beslutning fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering, jf. § 9, stk. 3.

Uddannelser

§ 3. De erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, der er omfattet af loven er:

1)   Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

2)   Erhvervsuddannelser for voksne (VEUD) efter lov om erhvervsuddannelser.

3)   Enkeltfag på erhvervsuddannelserne (EUD) efter lov om åben uddannelse.

4)   Deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelser på niveau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra.

5)   Enkeltfag på landbrugsuddannelserne efter lov om åben uddannelse.

6)   Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter lov om åben uddannelse.

7)   Enkeltfag på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) og deltidsuddannelser ved social- og sundhedsuddannelserne efter lov om åben uddannelse og enkeltfag herfra.

8)   Merituddannelsen på pædagogisk grunduddannelse (PGU- merituddannelsen) efter lov om åben uddannelse.

9)   Individuel kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelserne og kompetenceafklarende forløb m.v. inden for Undervisningsministeriets område som led i grunduddannelse for voksne.

10) Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administrationen af Den Europæiske Socialfond.

Stk. 2. Arbejdsmarkedsuddannelserne er:

1)   Uddannelser, der giver formel kompetence, enten når uddannelserne af de faglige udvalg under Undervisningsministeriets område er godkendt til at give merit til erhvervsuddannelserne eller uddannelser i øvrigt, der giver merit.

2)   Uddannelser, der giver anerkendt kompetence.

3)   Individuel kompetenceafklaring.

4)   Forsøgs- og udviklingsaktiviteter.

Stk. 3. Uddannelserne under Undervisningsministeriets område efter stk. 1, nr. 2-8, er formelt kompetencegivende uddannelser. Kompetenceafklarende forløb m.v. inden for Undervisningsministeriets område kan indgå som led i grunduddannelse for voksne.

Stk. 4. Uddannelserne efter stk. 1- 3 er:

1)   Uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau.

2)   Uddannelser, der kan sidestilles hermed.

3)   Arbejdsmarkedsuddannelser til laboranter omfattet af lov om erhvervsskoler.

4)   Arbejdsmarkedsuddannelser til videregående teknikere herunder personer med en erhvervsakademiuddannelse, der efter arbejdsministerens afgørelse kan sidestilles med den hidtidige målgruppe af videregående teknikere.

Stk. 5. Tilskudsberettigede uddannelser, indholdet af uddannelserne, tilrettelæggelse af uddannelserne, adgang til de enkelte uddannelser, udbud m.m. fastlægges i lovgivningerne om de enkelte uddannelser.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan efter forhandling med arbejdsministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering beslutte at medtage andre uddannelser under lov om Åben Uddannelse under finansieringen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Stk. 7. Arbejdsministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren og efter forhandling med den pågældende minister beslutte, at andre ministeriers erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser op til og med erhvervsuddannelsesniveau kan omfattes af loven. Arbejdsministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren beslutte, at uddannelser udbudt af offentlige instanser kan omfattes af loven. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering indstiller til arbejds- og undervisningsministrene om finansiering af uddannelser efter 1. og 2. pkt.

Finansiering

§ 4. Staten yder tilskud til finansiering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse gennem:

1)   Dækning af udgifter ved gennemførelse af uddannelser, der er formelt kompetencegivende, jf. § 3 stk. 1, nr. 2, 3, 5, 7 og 8 og § 3, stk. 2, nr. 1. Til uddannelser efter § 3, stk. 1, nr. 4 og 6, yder staten delvis dækning.

2)   Hel eller delvis dækning af udgifter ved gennemførelse af uddannelse, der giver anerkendt kompetence, jf. § 3, stk. 2, nr. 2 og 4.

3)   Dækning af udgifter ved gennemførsel af individuel kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelser, jf. § 3, stk. 2, nr. 3, og kompetenceafklarende forløb m.v. i forbindelse med grunduddannelse for voksne, jf. § 3, stk.1, nr. 9.

4)   Hel eller delvis dækning af udgifter til godtgørelse m.m. til deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

5)   Dækning af udgifter til uddannelsesplanlægning.

6)   Delvis dækning af udgifter til Efteruddannelsesudvalgene, jf. § 19.

Stk. 2. Staten indskyder årligt 2.854.000.000 kr. med tillæg af 15 mill. kr. og med tillæg af 29 mill. kr. til finansiering af udgifter til de i stk.1 nævnte formål.

Stk. 3. Den samlede tilskudsramme, jf. stk. 1, inklusive eventuelt. over- eller underskud fra tidligere år, for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse fremgår af anmærkningerne til finansloven.

Stk. 4. Forskellen mellem den samlede tilskudsramme, jf. stk. 3, og statens indskud efter stk. 2 dækkes ved opkrævning af bidrag hos arbejdsgiverne i henhold til særskilt lov.

Stk. 5. Hvis de faktisk afholdte udgifter overstiger den i stk. 3 nævnte tilskudsramme, dækkes underskuddet midlertidigt af staten.

Stk. 6. Statens udlæg efter stk. 5 forrentes årligt med 1 pct. over den til enhver tid fastsatte officielle diskonto.

Stk. 7. I år 2001 indskyder staten ekstraordinært 50 mill. kr. til uddannelsesplanlægning ud over beløbet efter stk. 2.

§ 5. Der er frit optag på uddannelser, der er formelt kompetencegivende, jf. dog stk. 2, og på individuel kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelserne og kompetenceafklarende forløb m.v. som led i grunduddannelse for voksne. Ved frit optag forstås, at optagelsestallet fastlægges af det enkelte uddannelsessted. Uddannelsesstedet kan optage alle ansøgere indenfor målgruppen for den pågældende uddannelse, som uddannelsesstedet finder kvalificerede til at gennemføre uddannelserne. Uddannelsesstederne kan ikke optage flere, end de har mulighed for at give undervisning i overensstemmelse med uddannelsesplanernes mål og rammer på arbejdsmarkedsuddannelserne, samt bekendtgørelser herom på Undervisningsministeriets område.

Stk. 2. Arbejds- og undervisningsministrene kan i særlige tilfælde fastsætte aktivitetslofter på enkeltuddannelser, der er formelt kompetencegivende, dog bortset fra på uddannelser efter § 3, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Arbejdsministeren kan i særlige tilfælde fastsætte aktivitetsloft på enkeltuddannelser, der giver anerkendt kompetence.

Kapitel 2

Rådgivende organer

Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering

§ 6. Arbejdsministeren nedsætter en bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering. Arbejdsministeren udpeger efter forhandling med undervisningsministeren bestyrelsens formand og efter indstilling fra de i bestyrelsen repræsenterede organisationer bestyrelsens medlemmer således: 7 fra Landsorganisationen i Danmark, 1 fra Funktionærenes og Tjenestemændenes Fællesråd, 5 fra Dansk Arbejdsgiverforening, 1 fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og 2 repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere efter forhandling med finansministeren, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark.

Stk. 2. Arbejdsministeren udpeger på samme måde 1 suppleant for hver af de i bestyrelsen repræsenterede organisationer og myndigheder, der udpeger medlemmer, dog således at der udpeges 2 suppleanter for organisationer med flere end 3 pladser. Under et medlems midlertidige forfald indtræder en suppleant i medlemmets sted. I perioder, hvor en suppleant ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Til bestyrelsen udpeger arbejdsministeren og undervisningsministeren hver 2 tilforordnede uden stemmeret .

Stk. 4. Formanden, medlemmerne, suppleanterne og repræsentanterne uden stemmeret udpeges for en 4-årig periode. Udpegningen finder første gang sted 1. september 2000 med udløb den 31. maj 2002. Herefter vil udpegningen finde sted den 1. juni efter begyndelsen af den kommunale valgperiode. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt medlemmerne. Arbejdsministeren udarbejder efter forhandling med undervisningsministeren en forretningsorden for bestyrelsen og for forretningsudvalget .

Stk. 6. Arbejdsministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren og bestyrelsen fastsætte nærmere regler om bestyrelsens virksomhed.

Stk. 7. Arbejdsministeriet varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen og forretningsudvalget.

§ 7. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering indstiller til arbejds- og undervisningsministrene i spørgsmål om finansiering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse og udtaler sig om lovforslag og bekendtgørelser herom. Ministrene indhenter i øvrigt bestyrelsens udtalelse i spørgsmål af principiel betydning på området.

Stk.2. Bestyrelsen kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse til ministrene om spørgsmål, der efter bestyrelsens opfattelse har generel eller principiel betydning for finansiering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse.

§ 8. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering kan til brug for efteruddannelsesudvalgenes indstilling, jf. § 20, om det kommende års aktivitetsbehov vælge at udmelde den samlede forventede ramme for tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser til fordeling på Efteruddannelsesudvalgenes områder.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen vælger at melde rammer ud efter stk. 1, skal bestyrelsen samtidig orientere Undervisningsministeriet om udmeldingen med henblik på ministeriets vurdering af behovet til brug for bestyrelsens indstilling efter § 9.

§ 9. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering afgiver 1 gang årligt en indstilling til arbejdsministeren og undervisningsministeren om følgende:

1)   Det samlede behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder en vurdering af uddannelsesbehovet for henholdsvis formelt kompetencegivende uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse, der giver anerkendt kompetence, individuel kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelserne og kompetenceafklarende forløb m.v. på Undervisningsministeriets område i forbindelse med grunduddannelse for voksne.

2)   De samlede drifts- og godtgørelsesudgifter, herunder udgifter til kost og logi, befordring og skolehjem, og vurdering af udgifterne til henholdsvis formelt kompetencegivende uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse, der giver anerkendt kompetence, Individuel Kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelserne og kompetenceafklarende forløb m.v. på Undervisningsministeriets område i forbindelse med grunduddannelse for voksne.

3)   Aktivitetsloft på de formelt kompetencegivende uddannelser i særlige tilfælde.

4)   Aktivitetsloft i særlige tilfælde på uddannelser, der giver anerkendt kompetence.

5)   Størrelse af en økonomisk reserve.

6)   Takstgrupper for uddannelserne, såvel fællesudgiftstakster som undervisningstakster og voksentillægstaxameter på voksen erhvervsuddannelse.

7)   Forslag til størrelse af et eventuelt arbejdsgiverbidrag fra alle arbejdsgivere til opkrævning efter særskilt lov herom.

Stk. 2. Statstilskuddet samt et eventuelt arbejdsgiverbidrag på området skal som minimum svare til de udgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inklusive et eventuelt over- eller underskud fra tidligere finansår, som bestyrelsen indstiller efter stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering kan vælge at indhente en udtalelse fra Uddannelsesrådet for arbejdsmarkedsuddannelserne om uddannelsesbehovet på arbejdsmarkedsuddannelserne, herunder individuel kompetenceafklaring til brug for deres årlige indstilling.

§ 10. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering afgiver herudover 1 gang årligt en indstilling til undervisningsministeren om bygningstakster på institutioner under Undervisningsministeriet, der udbyder Undervisningsministeriets uddannelser efter § 3, stk. 3.

§ 11. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering afgiver endvidere 1 gang årligt en indstilling til arbejdsministeren om:

1)   Hvilke grupper af arbejdsmarkedsuddannelser, der giver anerkendt kompetence, der skal have reducerede statstilskud samt størrelsen heraf.

2)   Hvilke grupper af arbejdsmarkedsuddannelser, der giver anerkendt kompetence, der skal have reduceret godtgørelse samt størrelsen heraf.

3)   Rammer for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse, læreruddannelse og forsøgs- og udviklingsaktiviteter.

4)   Rammer for analyser og kvalitetsmålinger.

5)   Ramme for større udstyrsanskaffelser.

6)   Ramme til AMU-centrenes bygningsudgifter, herunder udgifter til større vedligeholdelsesarbejder og mindre bygningsmæssige ændringer.

7)   Vurdering af behovet for at tilpasse AMU-centrenes fysiske rammer til aktivitetsomfanget.

8)   Eventuelt forslag til muligheder for uddannelsesstederne til at etablere en variabel virksomhedsbetaling på arbejdsmarkedsuddannelser, der giver anerkendt kompetence .

§ 12. Efter finanslovsforslagets fremsættelse foretager bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering følgende:

1)   En foreløbig udmelding af et eventuelt aktivitetsloft på arbejdsmarkedsuddannelserne, jf. § 9, stk. 1, nr. 3 og 4, til efteruddannelsesudvalgene.

2)   En foreløbig fordeling af bevillingsrammer til efteruddannelsesudvalgene med angivelse af størrelse af bevillingsrammen og tilhørende aktivitetsforudsætninger til arbejdsmarkedsuddannelser, der giver anerkendt kompetence.

3)   En foreløbig orientering af efteruddannelsesudvalgene om de på finanslovsforslaget opførte bevillings- og aktivitetsforudsætninger, for så vidt angår de arbejdsmarkedsuddannelser, der er formelt kompetencegivende, og en foreløbig orientering om individuel kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelserne.

§ 13. Efter finanslovens vedtagelse foretager bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering følgende:

1)   Udmelder et eventuelt aktivitetsloft på arbejdsmarkedsuddannelserne, jf. § 9, stk. 1, nr. 3 og 4, til efteruddannelsesudvalgene.

2)   Varetager fordelingen af bevillingsrammer til efteruddannelsesudvalgene med angivelse af størrelse af bevillingsrammen og tilhørende aktivitetsforudsætninger til arbejdsmarkedsuddannelser, der giver anerkendt kompetence.

3)   Orienterer efteruddannelsesudvalgene om de på finansloven opførte bevillings- og aktivitetsforudsætninger for så vidt angår de arbejdsmarkedsuddannelser, der er formelt kompetencegivende, og orienterer om individuel kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Stk. 2. Udmeldte bevillingsrammer til efteruddannelsesudvalgene efter stk. 1, nr. 2, kan ikke ændres i løbet af et finansår.

Stk. 3. Undervisningsministeren varetager udmeldingen af et eventuelt aktivitetsloft, jf. § 9, stk. 1, nr. 3 til uddannelser efter § 3, stk. 1, nr. 3 – 8, til uddannelsesstederne

§ 14. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering træffer beslutning om anvendelse af den afsatte reserve. Bestyrelsen kan vælge at udmelde reserven helt eller delvist sammen med udmeldingen efter § 13, stk. 1, nr. 2, til efteruddannelsesudvalgene.

Stk. 2. Den af bestyrelsen foretagne udmelding af reserven til efteruddannelsesudvalgene kan ikke ændres i løbet af et finansår.

§ 15. Arbejdsministeren kan til brug for vurdering af udviklingen på området anmode bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering om at få oplyst fordelingen af rammerne til efteruddannelsesudvalgene til uddannelse, der giver anerkendt kompetence.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan henstille, at bestemte uddannelses- områder tilgodeses ved fordeling af reserven efter § 14.

§ 16. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering kan ud over den årlige indstilling efter § 9, stk. 1, nr. 3 og 4, løbende indstille om aktivitetsloft på uddannelserne i særlige tilfælde.

Stk. 2. Bestyrelsen kan indstille til arbejdsministeren og undervisningsministeren om indskrænkning eller udvidelse i adgangen til kost, logi, befordring og ophold på skolehjem.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i forbindelse med den årlige indstilling efter § 9 indstille til arbejdsministeren og undervisningsministeren, at der afsættes en pulje på finansloven til uddannelsesplanlægning.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i forbindelse med den årlige indstilling efter § 9 indstille til arbejdsministeren og undervisningsministeren, at der afsættes en pulje på finansloven til godtgørelse i forbindelse med brancheskift.

Stk. 5. Bestyrelsen kan indstille til undervisningsministeren, at andre uddannelser under lov om åben uddannelse, jf. § 3, stk. 6, kan medtages under finansieringen.

Stk. 6. Bestyrelsen kan indstille til arbejdsministeren om inddragelse af voksen- og efteruddannelse under andre ministerier end Arbejdsministeriet og Undervisningsministeriet samt uddannelser udbudt af offentlige instanser under finansieringen, jf. § 3, stk. 7.

Stk. 7. Bestyrelsen kan indstille til undervisningsministeren, at deltagerbetaling på uddannelser efter § 3, stk.1, nr. 4 og 6, bortfalder.

Puljer

§ 17. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering fastlægger retningslinier for anvendelsen af:

1)   en eventuel pulje til uddannelsesplanlægning, som i år 2001 skal anvendes til mindre virksomheder og

2)   en eventuel pulje til godtgørelse ved brancheskift.

Stk. 2. Arbejdsministeren træffer afgørelse om ansøgninger til puljerne. Arbejdsministerens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Efteruddannelsesudvalg

§ 18. Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne inden for større faglige brancher opretter efteruddannelsesudvalg, dog maksimalt 15 udvalg. Et udvalg kan normalt have maksimalt 20 medlemmer og skal have et lige stort antal medlemmer udpeget af arbejdstagernes og arbejdsgivernes hovedorganisationer inden for brancheområderne. Udvalgene vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.

Stk. 2. Efteruddannelsesudvalgene kan nedsætte underudvalg med repræsentation fra de brancher og faglige områder, der er repræsenteret i udvalget. Underudvalgene refererer til efteruddannelsesudvalgene.

Stk.3. Efteruddannelsesudvalgenes oprettelse og nedlæggelse godkendes af Uddannelsesrådet. Medlemmerne udpeges for en periode af 4 år. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den indtil periodens udløb. Uddannelsesrådet kan nedlægge et efteruddannelsesudvalg.

Stk. 4. Arbejdsministeren kan henstille til Uddannelsesrådet, at der godkendes oprettelse eller nedlæggelse af efteruddannelsesudvalg.

§ 19. Udgifterne til efteruddannelsesudvalgenes arbejde afholdes i forening af de organisationer, der er repræsenteret i udvalgene.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan yde tilskud til efteruddannelsesudvalgenes arbejde.

§ 20. Efteruddannelsesudvalgene afgiver 1 gang årligt, bl.a. på baggrund af oplysninger fra uddannelsesstederne, en udtalelse til bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering til brug for bestyrelsens årlige indstilling til ministrene om følgende:

1)   Uddannelsesbehov inden for arbejdsmarkedsuddannelserne i form af behovsredegørelser, der beskriver udviklingstendenser samt indeholder en vurdering af den hidtidige udvikling inden for udvalgenes områder.

2)   Forslag til grupper af arbejdsmarkedsuddannelser, der giver anerkendt kompetence med reducerede statstilskud.

3)   Forslag til grupper af arbejdsmarkedsuddannelser, der giver anerkendt kompetence med reduceret godtgørelse.

4)   Forslag til aktivitetslofter i særlige tilfælde, jf. § 9, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 2. Efteruddannelsesudvalgene kan løbende indstille til bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering om aktivitetslofter i særlige tilfælde.

§ 21. Efteruddannelsesudvalgene afgiver endvidere en årlig udtalelse til Uddannelsesrådet om forslag til rammer for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, til læreruddannelse og til forsøgs- og udviklingsaktiviteter.

§ 22. Efter finanslovsforslagets fremsættelse foretager Efteruddannelsesudvalgene følgende:

1)   En foreløbig udmelding af et eventuelt aktivitetsloft på arbejdsmarkedsuddannelserne, jf. § 9, stk. 1, nr. 3 og 4, til uddannelsesstederne.

2)   En foreløbig fordeling af bevillingsrammer til uddannelsesstederne med angivelse af størrelse af bevillingsrammen og tilhørende aktivitetsforudsætninger til arbejdsmarkedsuddannelser, der giver anerkendt kompetence.

3)   En foreløbig orientering af uddannelsesstederne om de på finanslovsforslaget opførte bevillings- og aktivitetsforudsætninger for så vidt angår de arbejdsmarkedsuddannelser, der er formelt kompetencegivende og en foreløbig orientering om individuel kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelserne.

§ 23. Efter finanslovens vedtagelse foretager Efteruddannelsesudvalgene følgende:

1)   Udmelder et eventuelt aktivitetsloft på arbejdsmarkedsuddannelserne, jf. § 9, stk. 1, nr. 3 og 4, til uddannelsesstederne.

2)   Varetager fordelingen af bevillingsrammer til uddannelsesstederne med angivelse af størrelse af bevillingsrammen og tilhørende aktivitetsforudsætninger til arbejdsmarkedsuddannelser, der giver anerkendt kompetence.

3)   Varetager fordelingen til uddannelsesstederne af den af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering udmeldte reserve. Reserven skal være udmeldt til uddannelsesstederne senest 1. juni i et givet finansår.

4)   Orienterer uddannelsesstederne om de på finansloven opførte bevillings- og aktivitetsforudsætninger, for så vidt angår de arbejdsmarkedsuddannelser, der er formelt kompetencegivende, og orienterer om individuel kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Stk. 2. Udmeldte bevillingsrammer efter stk. 1, nr. 2, kan ikke ændres i løbet af et finansår, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Efteruddannelsesudvalgene kan vælge i løbet af finansåret at anmode uddannelsesstederne om at oplyse om et forventet mindreforbrug i forhold til udmeldingen efter stk. 1, nr. 2, med henblik på at foretage omfordeling heraf til andre uddannelsessteder.

§ 24. Arbejdsministeren kan til brug for vurdering af udviklingen på området anmode efteruddannelsesudvalgene om at få oplyst fordelingen af rammerne til uddannelsesstederne til uddannelse, der giver anerkendt kompetence.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan henstille, at bestemte uddannelser eller uddannelsessteder tilgodeses ved fordeling af reserven efter § 14.

§ 25. Efteruddannelsesudvalgene afgiver indstilling til arbejdsministeren om forslag til indplacering af uddannelsesplaner under en takstgruppe, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Uddannelsesstederne

§ 26. Uddannelsesstederne kan omfordele op til 15 procent af den af et efteruddannelsesudvalg udmeldte bevillingsramme, jf. § 23, stk. 1, nr. 2, til uddannelsesaktiviteter indenfor andre efteruddannelsesudvalg. Uddannelsesstedet skal efterfølgende orientere det berørte efteruddannelsesudvalg herom. Uddannelsesstedet kan under forudsætning af efteruddannelsesudvalgets accept heraf foretage en yderligere omfordeling af de udmeldte bevillingsrammer.

Stk. 2. Uddannelsesstederne skal oplyse om uddannelsesaktivitet og tilhørende forbrug på bevillingsrammerne til efteruddannelsesudvalgene ved forespørgsel herfra.

Stk. 3. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler for uddannelsesstedernes indberetning og forbrugsopgørelse.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses‑ og overgangsbestemmelser

§ 27. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. § 6 og § 18 træder i kraft den 1. september 2000.

§ 28. I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 14. september 1999, som senest ændret ved §6 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

§ 1, stk. 1, litra b og c, affattes således:

”b)   i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, herunder til kommunal jobtræning, jf. lovens §§ 12-15, lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg, lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., i det omfang udgifterne ikke finansieres efter lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg samt lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

c)   i henhold til lov om børnepasningsorlov.”

§ 29. § 28 har virkning for beregningen af reguleringsbehov og fastsættelsen af bidragssatsen for 2001 og senere år.

§ 30. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. xx af xx 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: (L 104)

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2001

 

Lov nr. xx. af xx 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: (L105)

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Arbejdsministeriet, den 18. december 2000

Ove Hygum

/Lisbet Jensen

Redaktionel note
  • Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A, 2000: I lovbekendtgørelsens gengivelse af ændringslovenes ikrafttrædelsesbestemmelser rettes "Lov nr. xx af xx 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: (L 104)" til "Lov nr. 1251 af 20. december 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:" og
  • "Lov nr. xx. af xx 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: (L 105)" til "Lov nr. 1252 af 20. december 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:"