Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Nævnet halverede de af U krævede lejeforhøjelser for isætning af termoruder. Ved sin afgørelse bestemte nævnet, at fradraget for »sparet vedligeholdelse« burde forhøjes, idet lejlighederne i forvejen var forsynet med dobbeltruder. Der lagdes herved vægt på, at brugsværdien for lejerne var mindre, og at de eksisterende vinduer gennem længere tid havde trængt til vedligeholdelse.

Den fulde tekst

Halvering af lejeforhøjelse - efter isætning af termoruder - der var dobbeltruder Den sparede vedligeholdelse blev forhøjet


Afgørelse nr. 7, 1988

Afgørelse af 02.04.1987 fra Huslejenævnet i Gladsaxe Kommune

U mod L (Journal nr. H 94) Nævnet halverede den af U krævede lejeforhøjelse for isætning af termoruder. Ved sin afgørelse bestemte nævnet, at fradraget for »sparet vedligeholdelse« burde forhøjes, idet lejlighederne i forvejen var forsynet med dobbeltruder. Der lagdes herved vægt på, at brugsværdiforøgelsen for lejerne var mindre end i de tilfælde, hvor enkeltruder udskiftedes med termoruder, og at de eksisterende vinduer gennem længere tid havde trængt til vedligeholdelse.

Samtidig nedsatte nævnet en varslet omkostningsbestemt lejestigning under henvisning til, at budgetposterne »vicevært (varmemester)», »henlæggelser« og »administration« var for høje.

(Nævnets vejledende normtal var i februar 1987 fastsat til: »Vicevært og renholdelse«: 40 kr. pr. m2. »Henlæggelser til fornyelse af centralvarmeanlæg med bad«: 4,75% af 430 kr. pr. m2. »Administration«: 1.100 kr. pr. lejemål med tillæg for varmeregnskab).

I huslejenævnets afgørelse hedder det bl.a.: »...

Ejendommen er opført i 1930 med 6 beboelseslejligheder samt lidt erhverv. lejlighederne der er forsynet med centralvarme og bad, andrager ialt 536 m2.

Lejen ønskes forhøjet fra 100.634 kr.

svarende til 185 kr. pr. m2

med tillæg af individuelle

forbedringsforhøjelser, som

godkendt af nævnet i februar 1985

med forbedringsforhøjelse (nye vin-

duer, 40 kr. pr. m2 ialt 21.448 -

forhøjelse som følge af øgede

driftsudgifter (ca. 36,50 kr. pr.

m2) ialt 19.519 - ---------

Nu krævet leje 141.600 kr.

svarende til 261,50 kr. pr. m2.

Lejeforhøjelsen er varslet den 30/9 1986 til ikrafttræden pr. 1/1 1987, for forbedringsforhøjelsens vedkommende med virkning fra 1/8 1985.

Af det medsendte materiale fremgår, at forbedringsforhøjelsen, der er finansieret med lån fra Grundejernes Investeringsfond, er beregnet til 10,4 % af de samlede omkostninger med fradrag for sparet vedligeholdelse, 33 1/3 %. Forhøjelsen er herefter reduceret fra 43,02 kr. til 40 kr. pr. m2.

Lejerne begrunder deres indsigelse med, at vinduesudskiftningen ikke udgør en egentlig forbedring, da der i forvejen var dobbeltruder. Endvidere gøres indsigelse mod, at forbedringsforhøjelsen kræves betalt med virkning fra 1/8 1985. Med hensyn til forhøjelsen på grund af stigninger i driftsbudgettet anføres, at posten »administration« er for høj.

Da nævnet i februar 1985 godkendte en samlet leje på 100.634 kr., var det betinget af, at mangler ved vinduerne, som nævnet tidligere havde givet påbud om at afhjælpe, blev udbedret inden 1/6 1985 og med tilkendegivelse af, at udskiftning af vinduer tidligst kunne medføre lejeforhøjelse, når arbejder var udført, og således at lejeforhøjelsens endelige størrelse måtte forelægges nævnet til godkendelse.

Nævnet har besigtiget ejendommen og een af lejlighederne. Såvel lejeren som ejeren var til stede.

På baggrund af besigtigelsen og det i sagen oplyste har nævnet eenstemmigt vedtaget at nedsætte forbedringsforhøjelsen til det halve, 20 kr. pr. m2, idet fradraget for sparet vedligeholdelse bør være væsentligt større under hensyntagen til, at lejlighederne allerede var forsynet med dobbeltruder. Den øgede brugsværdi af det lejede som følge af monteringen af termoruder er således ikke så stor som i de tilfælde, hvor der i forvejen kun er enkeltruder. Den sparede vedligeholdelse for udlejeren er derimod større, idet det som anført gennem længere tid havde været påkrævet at udføre vedligeholdelsesarbejder. Endvidere kan forhøjelsen kun godkendes med virkning fra 1/1 1986. Det skal i den forbindelse nævnes, at forhøjelsen for perioden 1/1 1986 til dato under henvisning til lejelovens § 34, stk. 3, skal pålignes lejerne med lige store beløb over samme antal måneder, som efterbetalingen vedrører.

Med hensyn til lejeforhøjelsen som følge af stigninger i driftsomkotningerne har nævnet gennemgået det fremsendte budget og fundet, at posterne »vicevært (varmemester)», »henlæggelser« og »administration« er for høje, ligesom posten »diverse« bør udgå. På dette grundlag har nævnet eenstemmigt vedtaget at nedsætte budgetlejen for boligerne med 6.000 kr. d.v.s. til 78.399 kr. exclusive hensættelser til vedligeholdelseskonti (ialt 34.316 kr.) og exclusive såvel individuelle som nu varslede forbedringsforhøjelser (1.437 kr. + 10.720 kr.).

Det kan til Deres orientering oplyses, at nævnet i februar d.å. har vedtaget følgende vejledende »normtal« for de nævnte budgetposter: vicevært og renholdelse: 40 kr. p. m2, henlæggelse til fornyelse af centralvarmeanlæg med bad: 430 kr. pr. m2, der afskrives med 4,75 %, administration; 1.100 kr. pr. lejemål med tillæg for varmeregnskab. ...'

Officielle noter

Ingen