Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv
arbejdsmarkedspolitik, lov om integration af udlændinge i
Danmark, lov om en arbejdsmarkedsfond, lov om påligningen
af indkomstskat til staten, lov om beskatningen af
pensionsordninger, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,
lov om aktiv socialpolitik og lov om social service m.v.

(Konsekvensrettelser som følge af gennemførelsen af voksen- og efteruddannelsesreformen m.m.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Arbejdsministeriet

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 914 af 4. oktober 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 1, ændres »kursusgodtgørelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser,« til: »godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse,«.

2. § 2 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Lønmodtagere i beskæftigelse omfattes af ordningen under deltagelse i uddannelse, der berettiger til godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvis de modtager løn fra en arbejdsgiver, godtgørelse fra en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere eller fra arbejdsformidlingen eller modtager jobrotationsydelse fra arbejdsformidlingen.«

3. I § 2 a, stk. 6, ændres »praktikydelse« til: »aktiveringsydelse«.

4. I § 17 f, stk. 3, ændres »kursusgodtgørelser m.v.« til: »godtgørelser m.v.«

5. I § 17 g, stk. 5, 1. pkt., ændres »kursusgodtgørelse« til: »godtgørelse«.

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 19. juli 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse ved efterbetaling af andre ydelser fra kassen og ved forsinket udbetaling af en skattefri præmie, jf. § 74 k og § 74 c, stk. 10-12. Dette gælder dog ikke godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.«

2. § 52 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved beregning af perioder efter stk. 1 og 2 medregnes

1)    perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 3 og 5-10 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

2)    perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 11 a i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvis arbejdsløshedskassen udbetaler ydelser under uddannelsen,

3)    perioder med ydelser, der træder i stedet for dagpenge, og

4)    perioder, hvor et ledigt medlem får udbetalt ydelser under uddannelse, som ikke er omfattet af nr. 2, efter regler fastsat af direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen.«

3. § 52 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. I perioderne efter stk. 1 og 2 medregnes ikke

1)    perioder med orlov efter lov om børnepasningsorlov,

2)    perioder, hvor medlemmet har modtaget dagpenge efter afsnit IV i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,

3)    perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, og

4)    perioder, hvor et beskæftiget medlem får udbetalt ydelser under uddannelse efter regler fastsat af direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen.«

4. § 53, stk. 6, nr. 4, affattes således:

»4)   perioder, hvor et beskæftiget medlem får udbetalt ydelser under uddannelse efter regler fastsat af direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen,«.

5. § 53, stk. 6, nr. 5, affattes således:

»5)   perioder med orlov efter lov om børnepasningsorlov, eller«.

6. § 55, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Ved beregning af perioderne efter stk. 1, 2 og 5 medregnes

1)    perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 3 og 5-10 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

2)    perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 11 a i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvis arbejdsløshedskassen udbetaler ydelser under uddannelsen,

3)    perioder, hvor medlemmet modtager efterløn,

4)    perioder med ydelser, der træder i stedet for dagpenge, og

5)    perioder, som ikke er omfattet af nr. 2, hvor et ledigt medlem får udbetalt ydelser under uddannelse efter regler fastsat af direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen.«

7. § 55, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. I perioderne efter stk. 1 og 2 medregnes ikke

1)    perioder med orlov efter lov om børnepasningsorlov,

2)    perioder, hvor medlemmet har modtaget dagpenge efter afsnit IV i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,

3)    perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, og

4)    perioder, hvor et beskæftiget medlem får udbetalt ydelser under uddannelse efter regler fastsat af direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen.«

8. I § 58, stk. 1, nr. 3, litra d, ændres »lov om orlov« til: »lov om børnepasningsorlov«.

9. § 62 a, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Der kan ikke udbetales dagpenge for timer, hvor medlemmet modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller uddannelsesstøtte for voksne efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.«

10. I § 75 h, stk. 2, nr.2, ændres »lov om støtte til voksenuddannelse« til: »lov om statens voksenuddannelsesstøtte«.

11. § 75 h, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 4, nr. 1, kan ledige medlemmer, der deltager i uddannelse og modtager uddannelsesgodtgørelse i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, i stedet for disse ydelser vælge at få udbetalt optjente feriedagpenge under uddannelsesinstitutionens ferielukning og lignende.«

12. I § 77, stk. 3, nr. 1, ændres »godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed« til: »godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

13. § 86, stk. 1, affattes således:

»Et medlem, som uberettiget har modtaget dagpenge eller andre ydelser fra kassen, skal betale ydelsesbeløbet tilbage, hvis medlemmet har givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelserne, eller hvis medlemmet i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget. Godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er ikke omfattet af bestemmelsen.«

14. I § 87, stk. 3, 4 og 5, ændres »bortset fra kursusgodtgørelse« til: »jf. dog stk. 6«.

15. I § 87 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er ikke omfattet af stk. 3-5.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

16. I § 87, stk. 7, som bliver stk. 8, ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-7«.

17. I § 100, stk. 2, indsættes efter nr. 5:

»6)   1 medlem med særlig sagkundskab inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udpeget af arbejdsministeren efter forhandling med undervisningsministeren.«

18. § 100, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved behandling af sager om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og sager om erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, jf. lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, deltager foruden formanden de i stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte medlemmer samt ét af de i nr. 5 og 6 nævnte medlemmer.«

19. I § 100, stk. 9, ændres »eller Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne« til: »Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne eller bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering«.

§ 3

I lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 23. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 19 ophæves.

2. I § 20, stk. 2, indsættes efter »orlov,«: »uddannelse m.v.,«.

3. I § 28, stk. 1, ændres »adgang til orlov til uddannelse i op til 6 uger, jf. § 2, stk. 4, i lov om orlov« til: »adgang til selvvalgt uddannelse i op til 6 uger, jf. § 11, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)« og »arbejdsmarkedsuddannelser i op til 6 uger, jf. § 3 a, stk. 4, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser« til: »ydelser efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3,«.

Indenrigsministeriet

§ 4

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 31. marts 2000, med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 404 af 31. maj 2000 og § 2 i lov nr. 424 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 23, stk. 2, nr. 6, affattes således:

»6)   Voksen- eller efteruddannelse efter udlændingens eget ønske, som er omfattet af de regler, arbejdsministeren i medfør af § 27, stk. 1, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik fastsætter for dagpengeberettigede lediges deltagelse i uddannelse med uddannelsesgodtgørelse«.

2. I § 28 a, stk. 3, ændres »lov om orlov« til: »lov om børnepasningsorlov«.

Skatteministeriet

§ 5

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 4. oktober 2000, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, litra f, affattes således:

»f)    indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, bortset fra indbetalinger som nævnt i stk. 5, som foretages for modtagere af dagpenge i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, modtagere af delpension eller førtidspension i henhold til lov om social pension, modtagere af kontanthjælp eller revalideringsydelse efter §§ 25 og 52 i lov om aktiv socialpolitik, modtagere af introduktionsydelse efter § 27 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), modtagere af seniorydelse efter lov om seniorydelse, modtagere af dagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., modtagere af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, modtagere af overgangsydelse eller efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og modtagere af uddannelsesgodtgørelse, jobrotationsydelse eller aktiveringsydelse i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 11, stk. 5,«.

2. § 11, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For indbetalinger som nævnt i § 8, stk. 1, litra c og f, opgør pensionskassen, herunder Arbejdsmarkedets Tillægspension, forsikringsselskabet eller pengeinstituttet, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. I de i § 8, stk. 1, litra c, nævnte tilfælde sker opgørelsen på grundlag af arbejdsgiverens oplysninger om bidragspligtige beløb. I de i § 8, stk. 1, litra f, nævnte tilfælde sker opgørelsen på grundlag af oplysninger om bidragspligtige beløb, som gives af den offentlige myndighed eller andre, som foretager indbetaling til ATP. Bidragsgrundlaget udgør de samlede indbetalinger, som en arbejdsgiver m.v. foretager for en arbejdstager m.v. til ordninger, der er omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven. Pensionsinstituttet giver for hvert kalenderår oplysning til den bidragspligtige om bidragenes størrelse for året.«

§ 6

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 1, indsættes som sidste pkt.:

»Tilsvarende gælder for befordringsgodtgørelse samt godtgørelse til dækning af udgifter til kost og logi, der ydes af et uddannelsessted til personer, der deltager i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser.«

§ 7

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 5. juli 2000, som senest ændret ved § 36 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. § 20 A, stk. 1, affattes således:

»I forbindelse med ejerens afholdelse af orlov til børnepasning, jf. lov om børnepasningsorlov, kan arbejdsformidlingen tillade, at en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ophæves helt eller delvis.«

Socialministeriet

§ 8

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 2. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, nr. 3, ændres »lov om orlov« til: »lov om børnepasningsorlov«.

2. I § 18, stk. 2, ændres »eller godtgørelse« til: »eller godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

§ 9

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Personer, der er fyldt 25 år, og som i en sammenhængende periode på 6 måneder har modtaget hjælp efter § 11, kan deltage i voksen- eller efteruddannelse, som er omfattet af de regler, arbejdsministeren i medfør af § 27, stk. 1, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik fastsætter for dagpengeberettigede lediges deltagelse i uddannelse med uddannelsesgodtgørelse.«

2. I § 34, stk. 3, nr. 4, ændres »lov om orlov« til: »lov om børnepasningsorlov«.

§ 10

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 16. oktober 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, ændres »lov om orlov« til: »lov om børnepasningsorlov«.

2. I § 27 a, stk. 1, nr. 3, ændres »lov om orlov« til: »lov om børnepasningsorlov«.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. De hidtidige regler i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og i lov om en arbejdsmarkedsfond om godtgørelse ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse finder fortsat anvendelse for godtgørelse omfattet af § 68, stk. 4, i lov nr. 399 af 31. maj 2000 om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. For medlemmer, der modtager voksenuddannelsesstøtte efter de hidtil gældende regler i lov om støtte til voksenuddannelse, jf. § 23 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte, finder § 75 h i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fortsat anvendelse. Medlemmer, der modtager godtgørelse efter de hidtil gældende regler i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og medlemmer, der modtager orlovsydelse til uddannelse efter lov om orlov, bevarer retten til at vælge i stedet for disse ydelser at få udbetalt optjente feriedagpenge under uddannelsesinstitutionens ferielukning og lign., jf. § 75 h, stk. 5.

Stk. 4. Ledige, der har fået bevilget eller er påbegyndt en selvvalgt uddannelse inden lovens ikrafttræden, vil kunne få udarbejdet en handlingsplan efter de hidtil gældende regler i § 28, stk. 1, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ove Hygum