Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om en generel arbejdsmiljøafgift

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Der opkræves en generel arbejdsmiljøafgift til staten, som har til formål at tilskynde arbejdsgiverne til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Afgiften består af to dele:

1) En årlig afgift, som opkræves fra alle arbejdsgivere i forhold til antallet af fuldtidsbeskæftigede, jf. §§ 2-4.

2) En årlig afgift på i alt 280 mio. kr., som opkræves fra forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og selvforsikrede offentlige myndigheder og virksomheder i forhold til deres andele af godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. §§ 5-8.

Afgift pr. beregnet fuldtidsbeskæftiget

§ 2. Arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal betale en årlig arbejdsmiljøafgift til staten, jf. stk. 2. Afgiften opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension på statens vegne.

    Stk. 2. Afgiften udgør 65 kr. pr. år pr. beregnet fuldtidsbeskæftiget lønmodtager i det foregående år. Antallet af fuldtidsbeskæftigede opgøres svarende til det fra arbejdsgiveren modtagne ATP-bidrag i en forudgående 12-måneders-periode, inkl. bidrag indbetalt i henhold til § 2 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

    Stk. 3. Hvis den samlede årlige afgift for en arbejdsgiver udgør under 20 kr., opkræves beløbet ikke.

§ 3. Sker betaling af afgiften ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af afgiften med 1½ pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

    Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for afgiften, renter og et eventuelt ekspeditionsgebyr, jf. stk. 4.

    Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende arbejdsgiver, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige afgiftsbeløb, renter og ekspeditionsgebyr, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

    Stk. 4. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler om beregning og indbetaling af afgiften, herunder frist for arbejdsgiverens indbetaling af afgiften til Arbejdsmarkedets Tillægspension, og for Arbejdsmarkedets Tillægspensions overførsel af indbetalte afgiftsbeløb og renter heraf til staten. Det kan i disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan opkræve et ekspeditionsgebyr ved påkrav på grund af manglende betaling.

§ 4. Klage over Arbejdsmarkedets Tillægspensions beregning og opkrævning af afgiften kan indbringes for det ankenævn, der er nedsat i medfør af § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og følger de regler, der gælder for klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Afgift baseret på godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen

§ 5. Afgiften efter § 1, nr. 2, på i alt 280 mio. kr. pr. år betales af de afgiftspligtige efter stk. 2 ud fra de pågældendes forholdsmæssige andele af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade vedrørende

1) arbejdsulykker, skadelige påvirkninger af højst fem dages varighed og pludselige løfteskader, jf. § 9, nr. 1, 2 og 3, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, der er indtruffet i afgiftsåret, og

2) erhvervssygdomme, jf. § 9, nr. 4, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, som Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelse om i afgiftsåret.

    Stk. 2. Afgiftspligtige efter stk. 1 er

1) staten,

2) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,

3) forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring, samt

4) kommuner, amtskommuner og andre arbejdsgivere, der ikke har tegnet forsikring, jf. § 5, stk. 1-5, og § 74 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

    Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen opgør de enkelte afgiftspligtiges forholdsmæssige andele efter stk. 1.

    Stk. 4. Godtgørelser og erstatninger efter stk. 1 består af godtgørelser for varigt mén og engangserstatninger samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade vedrørende

1) arbejdsulykker, skadelige påvirkninger af højst fem dages varighed og pludselige løfteskader, jf. § 9, nr. 1, 2 og 3, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, der er indtruffet i afgiftsåret, og

2) erhvervssygdomme, jf. § 9, nr. 4, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, som Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelse om i afgiftsåret.

§ 6. Arbejdstilsynet beregner og opkræver afgiften efter § 5.

    Stk. 2. Sker betaling af afgiften ikke rettidigt, skal de afgiftspligtige efter § 5, stk. 2, betale renter af afgiften med 1½ pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

    Stk. 3. Arbejdstilsynet har udpantningsret for afgiften, renter og et eventuelt ekspeditionsgebyr, jf. stk. 4.

    Stk. 4. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler om beregning, opkrævning og indbetaling af afgiften, herunder frist for indbetaling af afgift. Det kan i disse regler bestemmes, at Arbejdstilsynet kan opkræve et ekspeditionsgebyr ved påkrav på grund af manglende betaling.

§ 7. Til dækning af afgiften efter § 5 kan forsikringsselskaberne forhøje præmierne for lovpligtig arbejdsskadeforsikring forholdsmæssigt uanset de trufne forsikringsaftaler.

    Stk. 2. Til dækning af afgiften efter § 5 kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring forhøje bidraget for lovpligtig sikring mod følger af pludselige løfteskader og erhvervssygdomme.

    Stk. 3. De beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring opkræver fra de enkelte sikringspligtige arbejdsgivere til dækning af afgiften efter § 5, fastsættes i overensstemmelse med § 53, stk. 2, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 4. Betaling af afgift efter § 5, som vedrører institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. § 5, stk. 5, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, påhviler det enkelte ministerområde. Vedkommende minister kan fordele udgifterne på de enkelte institutioner.

§ 8. Klage over Arbejdstilsynets beregning og opkrævning af afgiften hos de afgiftspligtige kan indbringes for Arbejdsministeriet.

    Stk. 2. Klage skal fremsendes til Arbejdsministeriet inden for en frist af fire uger fra den dag, hvor opkrævning er modtaget.

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

§ 10. Første opkrævning af afgiften efter § 2 sker med forfaldstidspunkt den 1. september 2001 på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 13. februar 2000 til 12. februar 2001, og vedrører beskæftigelsen efter 1. januar 2000.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ove Hygum

Redaktionel note
  • Ifølge lov nr. 435 af 10. juni 2002 om ophævelse af lov om en generel arbejdsmiljøafgift ophæves loven den 1. januar 2003.