Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

En fejl i slutregningen kunne henføres til, at bankgarantien afløstes af deponering af en del af entreprisesummen, idet dette beløb ved en fejl blev betragtet som et beløb incl. moms. Udtalt af voldgiftsretten, at reglen i AB 72 § 26, stk. 16, ikke kunne antages at afskære krav på efterbetaling, der kunne henføres til regnefejl eller lignende, hvis fejlen var åbenbar, og hvis krav om efterbetaling fremsattes rimelig kort tid efter fremsendelse af slutregning. Det lagdes til grund, at begge parter ikke havde været opmærksomme på den begåede fejl. Underentreprenøren fandtes i første række at måtte bære ansvaret for, at beløbet tre gange var anført forkert. Herefter og når hensås til det lange tidsrum, der var forløbet, inden fejlen blev konstateret og kravet rejst (1 1/2 år), fandtes han afskåret fra at kræve beløbet efterbetalt.

Den fulde tekst

Tvist om efterbetaling grundet fejl i slutregning. (* 1)  

 K E N D E L S E  

 i  

 Voldgiftssag nr. C 3414  

 K ApS  

 mod  

 A A/S  

Den 10. november 1987 blev der mellem B A/S (nu indklagede, A A/S) og Tømrer- og snedkerfirma C ApS, indgået underentreprisekontrakt om udførelse af tømrer-, snedker- og glasarbejde på Z. Entreprisesummen var på 1.253.627 kr. ekskl. moms. Ifølge kontraktens § 8 skulle underentreprenøren stille en sikkerhed på 125.360 kr., d.v.s. 10% af entreprisesummen ekskl. moms. Sikkerheden blev stillet ved bankgaranti.

I forbindelse hermed transporterede underentreprenørfirmaet den 16. november 1987 entreprisesummen til Y-bank A/S. I transporten anføres bl.a.:

»Til sikkerhed for skadesløs opfyldelse af enhver forpligtelse, som Tømrer- og snedkerfirmaet C ApS, af en hvilken som helst skyldgrund nu har eller senere måtte få over for Y-bank A/S, x-sted giver vi herved banken transport på den os iflg. accept af 10.11.1987 fra B A/S, æ-gade, ø-by tilfaldende underentreprisesum på kr. 1.529.424,94

incl. moms for udførelse af tømrer-, snedker- og glasarbejdet på Z-værket - Adm. bygning - Vestfløj.«

I foråret 1988 blev C ApS erklæret konkurs, hvorefter arbejdet blev overtaget og færdiggjort af klageren, Tømrer- og snedkerfirmaet K. I den aftale herom, som den 25. april 1988 blev indgået mellem B A/S og klageren anføres bl.a. følgende:

»Fra den 01.04.1988 overtager B A/S materiale-leverancen for K.

Betingelser:

Faktura modregnes i entreprisesummen + 3%.

K har ansvaret for materialerne - mængdekvalitet - levering og garanti.

Bestilling skal gå gennem B A/S.

K indestår i fuldt omfang for udført arbejde i henhold til udbudsmateriale.«

På dette grundlag blev restentreprisesummen opgjort til 849.945 kr. ekskl. moms.

Forinden var der om sikkerhedsstillelsen indgået en aftale mellem B A/S og indklagede. I skrivelse af 22. april 1988 fra indklagedes advokat, advokat D, er aftalen refereret således:

»I fortsættelse af tidligere telefonsamtale skal jeg herved på vegne K bekræfte den indgåede aftale om, at den i underentreprisekontrakt af 10.11.87 i § 8 omhandlede sikkerhedsstillelse stor kr. 125.360,00 kan erstattes af kontant deponering, således at denne deponering træder i stedet for den af Y-bank stillede bankgaranti.

Jeg er bekendt med, at C ApS har udstedt en a conto rate stor kr. 198.000,00 plus moms. Jeg vil derfor foreslå, at B af dette beløb tilbageholder kr. 125.360,00 for at indsætte dette beløb på spærret konto til frigivelse, når afhjælpningsperioden jfr. AB § 22 er udløbet, ....Det deponerede beløb bedes indsat i anerkendt pengeinstitut i C ApS's navn, og således at renter tilfalder ApS'et.

Så snart deponering har fundet sted, skal jeg anmode Dem om at tilsende mig den af Y-bank udstedte bankgaranti, hvorefter Y-bank har meddelt tilsagn om at frigive den transport, banken har modtaget på underentreprisesummen stor kr. 1.529.424,94 incl. moms.«

Sikkerhedsstillelsen blev således ændret til en tilbageholdelse i entreprisesummen.

Den 24. april 1990 skrev Revisionsfirmaet E således til indklagede:

(Udelades)

Beløbet var forinden ved faktura af 8. marts 1990 af klageren blevet afkrævet indklagede.

Da indklagede imidlertid ikke har villet efterbetale det nævnte beløb, er spørgsmålet ved klageskrift af 28. januar 1991 indbragt for en i henhold til »Regler for behandling af sager ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed« nedsat voldgiftsret. Som eneste voldgiftsdommer er udpeget højesteretsdommer H. Funch Jensen.

Sagen er efter parternes henstilling afgjort på skriftligt grundlag.

Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at betale klageren det nævnte beløb 27.579,20 kr.

Indklagede, der mener, at beløbet rettelig andrager 27.379,20 kr., har påstået frifindelse.

Af oplysningerne i sagen fremgår følgende om klagerens faktureringer og grundlaget for faktureringerne.

Den 3. juni 1988 fremsendte B opgørelse vedrørende byggesag Z ... pr. 31.05.1988'. Opgørelsen blev fremsendt til advokat D, der var kurator i den oprindelige underentreprenørs konkursbo. Opgørelsen vedlægges denne kendelse i fotokopi. (Udelades)

Den 5. juni 1988 fremsendte klageren faktura til B A/S. I teksten anføres: »Hermed udbedes a conto iflg. Deres opgørelse af 3.6.88« 228.294,67 kr., heraf moms 41.167,89 kr.

Den 20. juni 1988 fremsendte klageren faktura til B A/S. I teksten anføres: »hermed udbedes a conto iflg. opgørelse af 20.6.88« 142.320,08, heraf moms 25.664,28 kr. Den opgørelse, der henvises til, var udarbejdet af klageren. Opgørelsen vedlægges denne kendelse i fotokopi. (Udelades)

Den 16. august 1988 fremsendte klageren til B A/S sin slutopgørelse, faktura vw, der ligeledes er udarbejdet af klageren. Opgørelsen vedlægges denne kendelse i fotokopi. (Udelades)

Der er mellem parterne enighed om, at fejlen kan henføres til, at den oprindelige bankgaranti blev afløst af deponering af en del af entreprisesummen. Dette beløb er ved en fejl blevet betragtet som et beløb incl. moms.

Klageren har gjort gældende, at der er sket en fejltagelse i forbindelse med udstedelsen af slutregningen, men denne slutregning er udarbejdet på baggrund af den opgørelse af 3. juni 1988, som B A/S havde udarbejdet som grundlag for faktura af 5. juni 1988. Fejlen i slutregningen burde have været konstateret af B A/S i forbindelse med udarbejdelse af efterkalkulation på byggeriet. Klageren har bestridt, at reglen i AB 72 § 26, stk. 16 afskærer krav på efterbetaling, da der ikke er tale om tilgodehavender for ekstraarbejder.

Indklagede har gjort gældende, at ethvert krav om efterbetaling er afskåret, såvel efter reglen i AB 72 § 26, stk. 16, som efter dansk rets almindelige regler om efterbetaling og tilbagebetaling. Fejlen er ikke blevet opdaget af klageren kort tid efter fremsendelsen af slutregningen. Der er forløbet ca. 1 1/2 år, før kravet blev rejst i marts 1990, og ydermere er voldgiftsklage først indgivet i januar 1991. Indklagede har fået godskrevet moms af det deponerede beløb og har således indrettet sig efter slutregningen.

Voldgiftsretten skal udtale:

Reglen i AB 72 § 26, stk. 16, kan ikke antages at afskære krav på efterbetaling, der kan henføres til regnefejl eller lignende, hvis fejlen er åbenbar, og hvis krav om efterbetaling fremsattes rimelig kort tid efter fremsendelse af slutregning.

Det må i denne sag lægges til grund, at begge parter ikke har været opmærksomme på den begåede fejl, som første gang er opstået i B's opgørelse af 3. juni 1988. Fejlen er gentaget i klagerens egen opgørelse af 20. juni 1988 og i slutafregningen. Voldgiftsretten finder ikke, at B A/S har haft større anledning til at blive opmærksom på fejlen end klageren, der under de beskrevne omstændigheder i første række må bære ansvaret for, at beløbet tre gange er anført forkert. Herefter og når henses til det lange tidsrum, der er forløbet, inden fejlen blev konstateret og kravet rejst, finder voldgiftsretten, at klageren er afskåret fra at kræve beløbet efterbetalt.

Indklagede frifindes derfor.

Efter omstændighederne findes hver part at burde bære sine omkostninger.

Voldgiftsrettens omkostninger skal betales af klageren.

T H I B E S T E M M E S:

Indklagede, A A/S, frifindes.

Hver part skal bære sine omkostninger.

Voldgiftsrettens omkostninger skal betales endeligt af klageren K ApS.

København, den 1. juli 1991

H. Funch Jensen

P.v.c.

Per Helwigh

Redaktionel note
  • (* 1) Offentliggjort i Kendelser om fast ejendom 1991 side 152 - 154 af Jurist- og Økonomforbundets forlag.