Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Det er direktoratets opfattelse, at arbejder ved opmålingsnettet som etablering, måling, beregning og skitsetegning er at betragte som tekniske arbejder, der ikke hører under de i landinspektørlovens § 4 nævnte eneretsarbejder.

Den fulde tekst

Om hvorvidt andre end praktiserende landinspektører og Kort- og Matrikelstyrelsen kan udføre arbejder vedrørende opmålingsnettet. (* 1)


Ved skrivelse af 15.4. 1981 har De anmodet om en udtalelse om, hvorvidt direktoratet mener, at en række arbejder vedrørende opmålingsnettet kan udføres af andre end Geodætisk Institut, praktiserende landinspektører og matrikeldirektoratet. Det drejer sig om arbejderne med

at etablere fikspunkter

at beregne koordinater

at udfærdige skitser

at indlægge på matrikelkortene

at sørge for officiel registrering.

Samtidig har De gjort opmærksom på, at en kommune påtænker som beskæftigelsesarbejde at retablere tabtgåede fikspunkter under tilsyn af kommunens tekniske forvaltning. I tilslutning hertil spørger De, om matrikeldirektoratet kan godkende en sådan ordning.

Det er direktoratets opfattelse, at de omhandlede arbejder med etablering, måling, beregning og skitsetegning er at betragte som tekniske arbejder, der ikke hører under de i landinspektørlovens § 4 nævnte eneretsarbejder. Denne opfattelse er kommet til udtryk i flere tilfælde, eksempelvis:

1) Vejledning for flyvefotogrammetrisk fremstilling af matrikelkort af januar 1966, hvori de i pkt. 2.10 om paspunktbestemmelse nævnes:...... Udtegningsfirmaet sørger for koordineringen af paspunkterne. Ny-koordinerede planpaspunkter bør, hvor det er hensigsmæssigt, optages som fikspunkter. Punkterne afmærkes og fikspunktskitser udfærdiges efter reglerne....

2) Vejdirektoratets »Vejledende regler for matrikulær berigtigelse af motorvejsanlæg« fra okt. 1972, hvori nævnes, at fikspunktsystemet i motorveje etableres af anlægsmyndigheden, og at koordinering af fikspunkter udføres af den praktiserende landinspektør, anlægsmyndigheden eller det fotogrammetriske firma. Landinspektørforeningen har deltaget i udarbejdelse af begge de nævnte publikaioner og har endvidere deltaget i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet:

3) »Paradigma for aftale med praktiserende landinspektører« der er udgivet af vejdirektoratet i 1978, og hvori det i pkt. 3.2.2 fastslås:

Etablering af fikspunktsystem foretages af anlægsmyndigheden eller den praktiserende landinspektør. Anlægsmyndigheden kan fastsætte nærmere regler for punkternes placering og etablering, såfremt disse ikke strider mod de af landbrugsministeriet, matrikeldirektoratet, herom fastsatte bestemmelser.

Direktoratets politik vedrørende det landsdækkende fikspunktnet har senest være omtalt på landinspektørforeningens Nyborgmøde 1981, hvor det under »Nyt fra matriklen« blev påpeget, at man må imødese, at fikspunktnettet også vil blive anvendt til andre formål end de matrikulære og af andre faggrupper end landinspektører, og at andre faggrupper end landinspektører vil kunne deltage i arbejdet med at udbygge og vedligeholde fikspunktnettet.

En sådan holdning kan rejse spørgsmål om retablering af fikspunkter og indlægning på matrikelkortet. Direktoratet ser det dog ikke som noget stort problem.

På Nyborgmødet blev der også givet udtryk for, at der må lægges stor vægt på kvaliteten af referencenettet, og at dets anvendelighed vil være af afgørende betydning for den placering, som ejendomsregistreringen og dermed matriklen og de praktiserende landinspektører får i de kommende års opbygning af landinformationssystemer.

Direktoratet ser derfor med velvilje på landinspektørernes bestræbelser for at gøre sig gældende ved denne opbygning og imødeser gerne drøftelser med landinspektørforeningen om de dermed forbundne problemer.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i tidsskriftet Landinspektøren 31. bind, side 330.