Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Direktoratet udtaler, at landinspektørlovens § 5 ikke er til hinder for, at en landinspektør, der er medlem af en kommunalbestyrelse eller et amtsråd, udfører matrikulært arbejde vedrørende kommunens/amtskommunens ejendomme, eller udfører matrikulær berigtigelse af offentlige veje. Derimod kan der blive tale om inhabilitet efter de kommunale styrelsesregler ud fra en konkret vurdering i de enkelte tilfælde.

Den fulde tekst

Habilitet om en landinspektør som medlem af byrådet fortsat kan udføre matrikulære arbejder for kommunen.


I anledning af at De i skrivelse af 26.januar d.å. har forespurgt, hvorvidt en uændret vedtagelse af §5 i forslag til lov om landinspektørvirksomhed vil medføre, at De som medlem af Nykøbing Mors Byråd ikke fortsat vil kunne udføre

1. udstykninger af arealer tilhørende kommunen,

2. udstykninger af arealer, der erhverves af kommunen, og

3. matrikulære berigtigelser af offentlige gader og veje,

skal man meddele, at bestemmelserne i §5 efter ministeriets opfattelse ikke er til hinder for, at De som medlem af byrådet fortsat udfører arbejder som foran nævnt, men man undlader ikke i forbindelse hermed at henlede opmærksomheden på, at det i hvert enkelt tilfælde må afgøres efter købstadkommunens styrelsesvedtægter, om De vil kunne engageres til mod betaling at udføre et arbejde inden for kommunens forvaltning.

Officielle noter

Ingen