Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Ved udførelse af matrikulære arbejder af enhver art vedrørende en ejendom, hvori en landinspektør har væsentlig interesse, bør landinspektøren overdrage arbejdet i sin helhed til en anden landinspektørforretning.

Den fulde tekst

Inhabilitet ved udførelse af matrikulære arbejder. (* 1)


Efter bestemmelserne i § 5, stk. 1, i landinspektørloven må en praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse ikke udføre matrikulært arbejde vedrørende en ejendom, når han selv eller de i bestemmelsen øvrige nævnte personer har en væsentlig interesse i ejendommen. Overtrædelse af denne bestemmelse straffes efter lovens § 8, stk. 2, med bøde. En landinspektør må heller ikke medvirke til, at en anden landinspektør overtræder bestemmelsen i landinspektørlovens § 5, stk. 1.

Matrikulært arbejde er i bemærkningerne til forslaget til landinspektørloven defineret som det ved udstykning eller anden forandring af ejendomsgrænser eller ved skelsætning nødvendige arbejde med fastsættelse, afmærkning og indmåling af ejendomsgrænser samt udarbejdelse af de fornødne dokumenter til brug ved ajourføring af matriklens kort og protokoller. Sådanne arbejder må altså ikke udføres af en landinspektør, der har en væsentlig interesse i den pågældende ejendom enten som sælger eller køber eller på anden måde som part i sagen .Arbejderne må heller ikke udføres af andre beskikkede landinspektører eller af andre i forretningen ansatte, der arbejder under de beskikkede landinspektørers ansvar. Selv om der er tale om tegning af kort, udførelse af beregninger, rekvirering af attester o.s.v., der ofte udføres af personer, som ikke har beskikkelse, bør sådanne arbejder ikke udføres i forretningen, når de udgør en del af arbejdet i den pågældende sag. Ved udførelse af matrikulært arbejde af enhver art vedrørende en ejendom, hvori en landinspektør har en væsentlig interesse, bør landinspektøren således overdrage arbejdet i sin helhed til en anden landinspektørforretning i stedet for at lade dele af arbejdet udføre af eget personale.

Man henleder også opmærksomheden på skrivelse af 28-5-1965 fra landbrugsministeriet, matrikeldirektoratet (Landinspektøren, 24. bind, s. 155) om, at praktiserende landinspektører ikke må udføre matrikulært arbejde for udstykningsaktieselskaber med få aktionærer, når en af de i lovens § 5, stk. 1, nævnte personer er aktionær i selskabet.

Det må iøvrigt fremhæves, at inhabilitetsbestemmelsen i landinspektørlovens § 5, stk. 1, har en nøje sammenhæng med bestemmelserne i lovens § 4 om praktiserende landinspektørers eneret til at udføre matrikulært arbejde.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i tidsskriftet Landinspektøren 27. bind, side 484.