Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Direktoratet udtalte, at en landinspektør med beskikkelse skal have det personlige ansvar for arbejder med fastsættelse, afmærkning og indmåling af ejendomsgrænser og for udarbejdelse af de nødvendige dokumenter i matrikulære sager.

Den fulde tekst

Om alene en landinspektør med beskikkelse kan underskrive dokumenter i matrikulære sager. (* 1)


Deres ansøgning om udstykning m.v. af matr. nr. 10a, 10bg og 10bh V By, H Sogn, tilbagesendes hermed, idet sagens måleblad ikke er underskrevet af en landinspektør med beskikkelse.

Det synes at fremgår af de oplysninger, direktoratet har, at landinspektør M, der ikke har beskikkelse som landinspektør, bestyrer en filial af Deres forretning i X-by.

Direktoratet har nu i flere tilfælde tilbagesendt udstykningssager, som var indsendt hertil af landinspektør M, til Deres firma i Y-by, fordi dokumenterne eller nogle af disse ikke var underskrevet af en landinspektør med beskikkelse.

Direktoratet finder nu anledning til at henlede Deres opmærksomhed på, at der er tale om en omgåelse af bestemmelserne i landinspektørlovens § 4, såfremt matrikulære arbejder udføres for Deres firma af en landinspektør uden beskikkelse. Man må herved gøre Dem opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, at dokumenterne i en udstykningssag blot underskrives af en landinspektør med beskikkelse. Det følger af bestemmelserne i landinspektørlovens § 4, jfr. § 1 i bekendtgørelse nr. 424 af 24-9-1949, at en landinspektør med beskikkelse skal have det personlige ansvar for arbejder med fastsættelse, afmærkning og indmåling af ejendomsgrænser og for udarbejdelse af de nødvendige dokumenter i matrikulære sager.

Udstykningssagen forventes tilbagesendt, når De har afhjulpet manglerne.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i tidsskriftet Landinspektøren 27. bind, side 622.