Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Af en sag, som af miljøstyrelsen var sendt til matrikeldirektoratet med anmodning om udtalelse m.h.t. ansøgning om tilladelse til at indbringe landvæsenskommissionens kendelse ang. omkostninger for overlandvæsenskommissionen, fremgik, at landinspektøren både havde foretaget skelafsætning og afholdt skelsætningsforretning ang. det omstridte skel. Inden direktoratet afgav udtalelse, anmodede man landinspektøren om en nærmere redegørelse for sagens forløb.

Landinspektøren oplyste, at han inden han blev rekvireret til at foretage skelafsætningen, havde gjort opmærksom på, at det muligvis kunne blive nødvendigt med afholdelse af skelsætningsforretning for at få skellet fastslået. På grundlag af denne oplysning og da landinspektøren ifølge det oplyste havde foretaget skelafsætningen alene på grundlag af eksisterende udstykningsmålinger, fandt direktoratet ikke, at der var grundlag for at anfægte landinspektørens habilitet ved skelsætningsforretningen.

Den fulde tekst

Inhabilitet ved afholdelse af skelsætningsforretning.


I skrivelse af 11-8-1982 (J.nr. M.242-139) har miljøstyrelsen anmodet om en udtalelse i vedlagte sag (ialt 4 aktstykker), hvori der ansøges om tilladelse til at indbringe en af landvæsenskommissionen for Vestsjællands amtskommunes 1. område den 11-6-1982 afsagt kendelse for overlandvæsenskommissionen. Ved landvæsenskommissionens kendelse ændredes en kendelse, der den 7-10-1981 var afsagt af Nyby kommunes hegnsyn om fordelingen af omkostningerne ved en skelsætningsforretning angående skellet mellem matr.nr. 44a og 44b Nyby By.

I ansøgningen om 3. instans bevilling er ikke nærmere angivet, hvad der skulle kunne begrunde en tilladelse.

I denne anledning skal man udtale følgende:

I matriklens dokumenter er der ved skrivelse af 10-5-1982 (U.J.159/1982) sket notering om, at beliggenheden af skellet mellem matr.nr. 44a og 44b Nyby By er blevet fastslået ved skelsætningforretning. Der vedlægges kopi af skelsætningserklæringen. Det er ikke oplyst, hvordan skellet fremtrådte i marken. Det fremgår imidlertid af landvæsenskommissionens kendelse, at det synes at have været nødvendigt af afholde skelsætningsforretning for at få truffet afgørelse om skellets rette beliggenhed. Det er derfor direktoratets opfattelse, at det har været i begge ejeres interesse at få spørgsmålet om skellets beliggenhed afklaret, og at betingelserne for en fordeling af omkostningerne derfor har været til stede. På baggrund af det foreliggende, herunder at der ikke er anført noget om, hvilke omstændigheder der skulle støtte ansøgningen om tilladelse til 3. instansbevilling, mener direktoratet ikke, at betingelserne for at tillade sagen indbragt for overlandvæsenskommissionen er til stede.

Til orientering for miljøstyrelsen skal man tilføje, at begrundelsen for den i skrivelse herfra af 21-1-1983 omhandlede høring af landinspektør Flemberg, Høng, var at det af landvæsenskommissionens kendelse fremgår, at landinspektøren i november 1980 havde afsat det pågældende skel, og dette forhold gav anledning til at rejse spørgsmålet om, hvovidt landinspektøren havde været inhabil til at lede skelsætningsforretningen angående det samme skel i oktober 1981, jf. cirkulære nr. 172 af 16-8-1977 om ændring af lov om landinspektørvirksomhed, punkt 4, 2. afsnit. Landinspektøren har i sit svar redegjort for sagens forløb på en sådan måde, at matrikeldirektoratet ikke finder, at der er holdepunkter for at anfægte landinspektørens habilitet.

Officielle noter

Ingen