Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Matrikeldirektoratet havde udstedt udstykningspåbud for en gammel sommerhusbebyggelse ved Lystrup strand. En væsentlig del af bebyggelsen af opført i strid med lovgivningen, bl.a.

naturfredningslovens strandbyggeliniebestemmelser. Påbudet blev udstedt efter ønske fra fredningsnævn og fra amt om mere ordnede forhold af hensyn til lejekontrakter og registrering af bebyggelsen. Det var en forudsætning fra amtets side, at der i den forbindelse blev gennemført en udstykning af området. Området var i privat eje og grundene var dels udlejet med 1-årige mundtlige aftaler, dels med 10-årige lejemål. På grund af de ganske særlige forhold i denne sag, herunder de offentlige myndigheders interesse i at bringe forholdene iorden meddelte direkoratet, at afgiftlovens bestemmelser ikke skal finde anvendelse og at udstykningerne vil blive ekspederet, uden at der opkræves afgift.

Den fulde tekst

Om fritagelse for udstykningsafgift.


Ved skrivelse af 19-4-1983 (j.nr. 5403-735-24-73) har Århus amtskommune, amtsfredningskontoret spurgt, om det er muligt at nedsætte udstykningsafgiften ved udstykning af de udlejede grunde i sommerhusområdet Lystrup Strand, jf. tidligere møder og korrespondance. Amtsfredningskontoret har bl.a. henvist til, at de nuværende forhold har eksisteret stort set uændret for størstedelen af parcellernes vedkommende i ca. 50 år.

Under hensyn hertil og til de ganske særlige forhold i den konkrete sag, herunder de offentlige myndigheders interesse i, at få ordnede forhold i området, mener matrikeldirektoratet, at afgiftslovens bestemmelser ikke skal finde anvendelse.

Udstykningerne vil derfor blive ekspederet, uden at der opkræves afgift.

Officielle noter

Ingen