Senere ændringer til afgørelsen
Resume

En kommunes tilladelse til udstykning af en parcelhusgrund i to ca.

1400 m2 store grunde blev på naboejernes vegne to gange påklaget til planstyrelsen. Planstyrelsen afviste klagerne. Naboejernes advokat ønskede udstykningssagen sat i bero indtil spørgsmålet var endeligt afgjort, herunder om fornødent ved, at sagen blev indbragt for domstolene. Matrikeldirektoratet meddelte herefter advokaten, at udstykningssagen ikke er i strid med udstykningslovens § 2, samt at direktoratet ikke mener, at have hjemmel til at tilbageholde udstykningssagen selv om sagen evt.

indbringes for domstolene.

Den fulde tekst

Retssag har ikke opsættende virkning for udstykningssagers gennemførelse.


Ved skrivelse af 2-5-1986 har De hertil rettet henvendelse vedrørende en igangværende udstykning af ejendommen, matr.nre. 1zx og 1zy Nyby.

Udstykningssagen er fremsendt til matrikeldirektoratet af landinspektør V, der i henhold til bestemmelser i anden lovgivning har indhentet de til sagens gennemførelse nødvendige tilladelser, herunder Nyby kommunes godkendelse af udstykningen.

En række grundejere på Skovmindevej har imidlertid gennem advokat Hansen hertil klaget over, at Nyby kommune har givet tlladelse til udstykningen, idet man er af den opfattelse, at udstykningen er i strid med kommunens byplan nr. 18, som er gældende for området. Matrikeldirektoratet har videresendt klagen til miljøministeriet, planstyrelsen, hvorunder administrationen af planlovgivningen henhører.

Planstyrelsen har ved skrivelse af 8-4-1986 overfor matrikeldirektoratet oplyst, at man har afvist klagen.

De har herefter på parternes vegne ved skrivelse af 2-5-1986 til planstyrelsen fastholdt klagen. Samtidig har De anmodet matrikeldirektoratet om at stille sagen i bero, indtil spørgsmålet er endelig afgjort, herunder om fornødent ved, at Deres klienter indbringer sagen for domstolene. De gør endvidere gældende, at udstykningen på det foreliggende grundlag må være i strid med udstykningslovens § 2.

I den anledning skal man meddele følgende:

I medfør af udstykningslovens § 2 skal matrikeldirektoratet kontrollere, at der foreligger de nødvendige tilladelser i henhold til bestemmelser i anden lovgivning, jf. herved cirkulære nr. 150 af 24-9-1980 om udstykningskontrol med senere ændringer.

Matrikeldirektoratet er i medfør af udstykningslovens § 2 kun beføjet til at kontrollere, at de nødvendige tilladelser foreligger.

Direktoratet kan ikke tage stilling til, hvorledes andre myndigheder administrerer bestemmelserne i den lovgivning, der henhører under dem.

I den konkrete sag er situationen den, at der for matrikeldirektoratet foreligger de nødvendige tilladelser til at godkende sagen i henhold til udstykningslovens § 2, idet planstyrelsen ved skrivelse af 29-5-1986 påny har afvist klagen over kommunens afgørelse.

Selv om sagen eventuelt indbringes for domstolene, mener matrikeldirektoratet herefter ikke at have hjemmel til at tilbageholde udstykningssagen, jf. herved grundloven, § 63, stk. 1. Sagen vil derfor nu blive ekspederet.

Officielle noter

Ingen